Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Būvniecība un nekustamais īpašums

Vienoti noteikumi publiskajiem būvdarbu līgumiem

2022. gada 12. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu, kas paredz vienotu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas, norēķinu un līgumsaistību izpildes garantijas kārtību.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2022. gada 12. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu, kas paredz vienotu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas, norēķinu un līgumsaistību izpildes garantijas kārtību.

Noteikumi piemērojami no 2023. gada 1. janvāra izsludinātiem publiskajiem būvdarbu, tostarp apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, kuros pasūtītājs ir Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē. Noteikumi būs jāpiemēro publiskam būvdarbu līgumam, kas paredz otrās vai trešās grupas jaunu būvju būvniecību, būvju pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, būvju novietošanu, inženiertīklu ieguldīšanu zemē vai būvju nojaukšanu Latvijas teritorijā, izņemot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs. Piemēram, pirmās grupas jaunas ēkas būvniecības līgumam šie noteikumi nav saistoši.

Vienoti noteikumi būvdarbu pieņemšanas – nodošanas un samaksas kārtībai, kā arī vienoti saistību pastiprināšanas noteikumi ir iekļaujami katrā publisko iepirkumu būvdarbu līgumā, negrozot to saturu. Pasūtītājam publiskajā būvdarbu līgumā ir tiesības šos noteikumus izteikt redakcionāli savādāk, paredzot lielāku detalizāciju. Pārējie publiskā būvdarbu līguma noteikumi ir veidojami tā, lai tie nenonāktu pretrunā ar šajos noteikumos ietvertajiem. Pasūtītājam nav tiesību paredzēt lielāku vai mazāku saistību apjomu attiecībā uz noteikumos ietverto regulējumu, vai grozīt noteikumu būtību. Piemēram, pasūtītājam nav tiesību paredzēt garākus būvdarbu samaksas termiņus vai pārsniegt saistību nodrošinājuma – līguma izpildes vai garantijas laika garantijas maksimāli pieļaujamo apmēru. Vienlaicīgi noteikumu projekts neierobežo pasūtītāja tiesības līgumā paredzēt citus saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, galvojumu, zaudējumu segšanas pienākumu.

Noteikumi neierobežo pasūtītāja tiesības izmantot starptautisko organizāciju, līguma priekšmeta jomā kompetentu profesionālo organizāciju vai nozari pārstāvošo organizāciju izstrādātas vadlīnijas līgumu slēgšanai, kā arī vispārpieņemtus minēto organizāciju izstrādātus tipveida līguma paraugus vai tipveida darījumu noteikumus, vienlaicīgi pasūtītājam ir jāpielāgo izvēlētā līguma projekta noteikumi Ministru kabineta noteikumu saturam, to pārņemot, kā arī precizējot pārējos līguma noteikumus tā, lai tie nenonāktu pretrunā ar Ministru kabineta noteikumu regulējumu.

Tostarp noteikumi paredz, ka līgumā, kura izpildes termiņš pārsniedz vienu gadu, jāiekļauj būvdarbu līgumcenas indeksācijas noteikumi. Tāpat arī līgumā jāparedz pienākumu būvdarbu veicējam nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.