Ziņojums par rezultātiem ar Covid-19 saistīto valsts centralizēto iepirkumu uzraudzībai

Biedriba Sabiedriba par atklatibu - Delna, 03/08/2020

Post image for Ziņojums par rezultātiem ar Covid-19 saistīto valsts centralizēto iepirkumu uzraudzībai

No 2020. gada 21. aprīļa līdz 15. jūnijam Delna kā neatkarīgs novērotājs uzraudzīja ar Covid-19 saistīto valsts centralizēto iepirkumu veikšanu. Delna piedalījās 14 Aizsardzības ministrijas (AM) darba grupu sēdēs un 7 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) iepirkumu komisijas sēdēs un vērtēja 10 iepirkumu procesus, no kuriem sešos iepirkumos Delna bija klāt no to uzsākšanas brīža un varēja piedalīties iepirkumu komisijās. Delna atsaucās Aizsardzības ministrijas uzaicinājumam, lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu cīņā ar Covid-19. Delnas mērķis bija uzraudzīt ārkārtējās situācijas centralizēto iepirkumu procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus un normatīvajos aktos noteikto.

Uzraudzību veica Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa. Delna no AM nesaņēma finansējumu iepirkumu uzraudzībai, bet visu darbu veica pro bono (bez maksas). Delnas iesaiste iepirkumu uzraudzībā bija iespējama pateicoties organizācijas individuālajiem ziedotājiem.

Galvenie rezultāti:

1. Iepirkumos, kuros Delna bija klāt no uzsākšanas brīža:

1.1. Atsevišķos gadījumos, AM darba grupai sevišķi vienojoties, Delna novēroja atkāpes no pieņemtās procedūras.

1.2. Delna, atbilstoši pieejamajai informācijai, nekonstatēja iepirkumu veikšanas algoritma procedūras pārkāpumus, kam būtu tieša negatīva ietekme uz iepirkuma rezultātiem (nav informācijas, ka atkāpes būtu radījušas negatīvas sekas).

2. Līdz 2020. gada 9. jūnijam atsevišķām preču kategorijām nebija pilnvērtīgi izstrādāta kārtība, kādā nodrošināt preču kvalitātes pārbaudi, pieņemot piegādātās preces.

3. Delna identificēja vairākus apgrūtinājumus centralizēto iepirkumu veikšanai, kā arī to pilnvērtīgai uzraudzībai, piemēram, problēmas uzraugam saņemt savlaicīgu un pilnīgu informāciju par organizētajiem iepirkumiem, piekļuve daļai dokumentu tikai klātienē Aizsardzības ministrijas telpās.

Vērtējot pilsoniskās sabiedrības uzraudzību kā efektīvu līdzekli valsts pārvaldes atklātības un atbildīguma veicināšanai, kā arī līdzekli iespējamo pārkāpumu prevencijai, Delna ir apkopojusi ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, organizējot pilsoniskās sabiedrības uzraudzību nākotnē. Ieteikumi ietverti šī ziņojuma beigās.

Svarīgāko notikumu kalendārs

2020. gada 12. martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK Rīkojums), izsludinot visā valstī ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ar 2. aprīļa grozījumiem MK Rīkojumā paredzēja individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizēto iepirkumu veikšanu, tostarp uzdeva Aizsardzības ministrijai koordinēt ražotāju un tirgotāju iesaisti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) uzturēt institūciju prioritāro vajadzību sarakstu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (VAMOIC) centralizēti veikt iepirkumus atbilstoši institūciju prioritāro vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam u.c.

Lai nodrošinātu MK Rīkojuma izpildi, 2020. gada 3. aprīlī Aizsardzības ministrs izdeva pavēli Nr. 60-P, ar ko tika izveidota valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupa individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumu procesa uzraudzībai un koordinācijai (turpmāk – AM darba grupa), kurā tika iekļauti 14 dalībnieki no dažādām institūcijām, t. sk. Aizsardzības ministrijas, VAMOIC, NBS. Dalībai AM darba grupas sēdēs tika piesaistīts ar VUGD pārstāvis.

2020. gada 20. aprīlī Aizsardzības ministrijas pārstāvji attālināti tikās ar Delnas pārstāvjiem un mutiski vienojās par centralizēto iepirkumu veikšanas uzraudzību. 21. aprīlī Delna pirmo reizi piedalījās AM darba grupas sēdē kā novērotājs. 2020. gada 30. aprīlī starp Aizsardzības ministriju un Delnu rakstveidā tika noslēgts sadarbības līgums par centralizēto iepirkumu veikšanas uzraudzību, ar ko Delnai tika noteiktas tiesības kā novērotājam piedalīties visās procesu stadijās, kas noteiktas iepirkumu veikšanas kārtības ārkārtas situācijā sadarbības algoritmā, tostarp piedalīties AM darba grupas sanāksmēs un VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs, kā arī paredzēta piekļuves nodrošināšana visai iepirkumu dokumentācijai. Delnai dalība VAMOIC iepirkumu komisiju sēdēs tika nodrošināta ar 11. maiju.

2020. gada 9. jūnijā beidzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija – spēku zaudēja MK Rīkojums, vienlaicīgi pārtraucot ar to doto deleģējumu centralizēto iepirkumu veikšanai. 15. jūnijā notika pēdējā AM darba grupas sanāksme.

No 2020. gada 21. aprīļa līdz 15. jūnijam Delna piedalījās 14 AM darba grupu sēdēs un 7 VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs un vērtēja 10 iepirkumu procesus, no kuriem sešos iepirkumos Delna bija klāt no to uzsākšanas brīža un varēja piedalīties iepirkumu komisijās. Uzraudzību veica Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa. Delna no AM nesaņēma finansējumu iepirkumu uzraudzībai, bet visu darbu veica pro bono (bez maksas). Delnas iesaiste iepirkumu uzraudzībā bija iespējama pateicoties organizācijas individuālajiem ziedotājiem.

Uzraudzības metodoloģija

Delna atsaucās Aizsardzības ministrijas uzaicinājumam, lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu cīņā ar Covid-19. Delnas mērķis bija uzraudzīt ārkārtējās situācijas centralizēto iepirkumu procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus un normatīvajos aktos noteikto.

MK Rīkojumā papildus deleģējumam par individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizēto iepirkumu veikšanu, 4.14. punktā tika noteikts, ka atsevišķām iestādēm, tostarp Aizsardzības ministrijas resoram, ir atļauts nepiemērot Publisko iepirkumu likumu iegādēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un šo pasākumu organizēšanai. Tāpēc, veicot centralizēto rezervju iepirkumus, netika piemērots Publisko iepirkumu likums un tajā noteiktās procedūras, bet gan Aizsardzības ministrija izveidoja iepirkumu veikšanas kārtības ārkārtas situācijā sadarbības algoritmu, lai nodrošinātu efektīvu starpinstitucionālo sadarbību valsts centralizēto rezervju iepirkumu veikšanai. Atbilstoši starp Delnu un Aizsardzības ministriju noslēgtajam sadarbības līgumam, Delna uzraudzīja iepirkumu atbilstību algoritmā paredzētajai procedūrai. Delna nevērtēja iesniegtos piedāvājumus pēc būtības un neizvēlējās komersantus, ar ko slēgt līgumus.

Uzraudzības rezultāti


Atbilstība algoritma procedūrai

Kopumā vērtējams, ka iesaistītās institūcijas darbojās savu kompetenču ietvaros, Delna nenovēroja būtiskas atkāpes no algoritmā noteiktās procedūras. (Detalizētu katras algoritmā iesaistītās iestādes kompetenci un darbības atbilstību procedūrai skatīt pievienotajā tabulā.) Centralizēto iepirkumu veikšanu manāmi ietekmēja ārējie faktori, tostarp situācija visā pasaulē – apgrūtinātas piegādes, jo sevišķi no Ķīnas (piemēram, transporta organizēšana un aizņemtība), mainīgas preču cenas, ko ietekmēja strauji mainīgā situācija, līdzīgu preču pieprasījums visā pasaulē, kā arī lokāli – mainīgie prioritāšu jeb nepieciešamo IAL apjomu saraksti, lielie apjomi un steidzamība, kādā tie nepieciešami. Vērtējot iepirkumus kopumā, nav iespējams konstatēt, ka kādas iegādes organizācija un rezultāti būtiski neatbilstu tirgus situācijai vai vispārējām iespējām.

Novērtējams, ka AM darba grupa un VAMOIC iepirkumu komisija konsekventi ievēroja izstrādātos pretendentu atlases kritērijus: piegādes laiks, piegāžu drošība, pieejamie produkcijas apjomi, izmaksas, kvalitāte un atbilstība tehniskajām prasībām. Minētie kritēriji kopumā nodrošināja, ka iepirkumu procesā ne tikai formāli tiek izvēlēts pretendents ar viszemāko norādīto cenu, bet, ka tiek izvēlēti pretendenti, kas patiešām spēs apsolīto piegādāt vajadzīgajos apjomos un iespējami īsākā laikā.

Kā viens no pozitīviem faktoriem, kas izrietēja no algoritma, vērtējams – vairāku institūciju savstarpējā uzraudzība. Atbilstoši MK Rīkojumam un AM algoritmam nepieciešamos prioritāšu sarakstus un tehniskās specifikācijas izstrādāja VUGD, AM atlasīja sākotnējos pretendentus, kas atbilda kritērijiem, VAMOIC veica iepirkumus, dokumentācijas atbilstību uzraudzīja VI un PTAC. Tādējādi vairākas institūcijas varēja savstarpēji uzraudzīt un papildināt viena otras darbu un novērst potenciālos pārkāpumus, piemēram, ka tehniskās specifikācijas varētu tikt pielāgotas vienam pretendentam. To apliecina arī lielais pretendentu skaits iepirkumos, kā arī apstāklis, ka par uzvarētajiem tika atzīti savstarpēji nesaistīti uzņēmumi, lai nodrošinātu lielo pieprasījuma apjomu. Līdz ar to, kaut arī netika piemērots Publisko iepirkumu likums, kas paredz ārēju uzraudzības mehānismu, vērtējams, ka centralizēto iepirkumu algoritms nodrošināja iestāžu savstarpējo “četru acu principu”, kas veicina godprātību lēmumu pieņemšanā.

Atkāpes no algoritma procedūras:

Delna konstatēja trīs gadījumus, kad netika ievērota iepirkumu veikšanas kārtības ārkārtas situācijā sadarbības algoritmā noteiktā procedūra:

1) Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Spānijas karalistei pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma. Konkrētais iepirkums nebija saistīts ar centrālo rezervju nodrošināšanu, kā arī pieprasījums netika iekļauts VUGD prioritāšu sarakstā, bet gan nāca no Ārlietu ministrijas, veicot starptautisko diplomātisko sadarbību. Arī tehnisko specifikāciju sagatavoja nevis VUGD, bet Spānijas pārstāvniecība. Kaut arī piegādātājs tika izvēlēts no sākotnēji Aizsardzības ministrijas apkopotā piegādātāju saraksta, kā arī līgumu ar piegādātāju slēdza VAMOIC, netika izsludināts iepirkums un konkrētajā gadījumā dezinfekcijas līdzekļu iegāde tika veikta, piegādātāju saskaņojot ar Spānijas pārstāvniecību Latvijā. 19.05.2020. tika noslēgts līgums ar SIA “KVADRO” par dezinfekcijas līdzekļu piegādi Spānijai;

2) Cimdu iegāde – VAMOIC izsludinātajā iepirkumā par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, kurā vienā no daļām bija paredzēts iegādāties cimdus (nesterilus, nepūderētus), neviens piegādātājs ar atbilstošu dokumentāciju nebija pieteicies, tomēr steidzami, jo sevišķi vidusskolas eksāmenu norisei, bija nepieciešams piegādāt cimdus, savukārt jaunu iepirkumu nebija vairs laika izsludināt. Tāpēc iegāde tika veikta AM darba grupai, tostarp VAMOIC pārstāvjiem, vienojoties e-pastu sarakstē – AM apkopoja vietējos uzņēmumus, kam cimdi varētu būt noliktavā, VAMOIC sazinājās ar uzņēmumiem, saņēma arī PTAC akceptu par dokumentācijas atbilstību, saņēma AM darba grupas saskaņojumu un noslēdza līgumu par cimdu piegādi. 08.06.2020. tika noslēgti līgumi ar SIA “DEPO DIY” par medicīnisku, vienreizlietojamu cimdu (nesterili, nepūderēti, 2 190 400 gab.) iegādi un ar SIA “Recipe Plus” par medicīnisku, vienreizlietojamu cimdu (nesterili, nepūderēti, 160 000 gab.) iegādi;

3) Higiēnisko masku iepirkums – piemērots Publisko iepirkumu likums. Pirms higiēnisko masku iepirkuma izsludināšanas kļuva zināms, ka, visticamāk, pēc 9. jūnija ārkārtējo situāciju vairs nepagarinās, kas nozīmētu AM darba grupas un VAMOIC deleģējuma veikt iepirkumus, nepiemērojot Publisko iepirkumu, izbeigšanos, VAMOIC jau savlaicīgi izsludināja higiēnisko masku iepirkumu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, piemērojot likuma, nevis izņēmuma noteikumus.

Informācijas aprites problēmas

Delnai tika nodrošināta iespēja piedalīties visās AM darba grupas sēdēs kopš 2020. gada 21. aprīļa. Pēc 21. aprīļa darba grupas AM NAIPD pārstāvji nodrošināja Delnas iepazīstināšanu ar visām procedūrām, paredzēto kārtību, katras iestādes kompetencēm, kā arī iepazīstināja ar savu darbu un veidotajiem atbilstošo pretendentu sarakstiem. Tomēr uzraudzības laikā atsevišķa informācija un dokumenti Delnai tika sniegti tikai pēc rakstveida pieprasījuma, nereti – ne visā pieprasītajā apjomā. Bija gadījumi, kad Delnai bija problēmas savlaicīgi saņemt informāciju, kas būtiski ierobežoja uzraudzības darbu, piemēram:

  • Ar visiem AM NAIPD gatavotajiem dokumentiem tika nodrošināta iespēja iepazīties tikai klātienē Aizsardzības ministrijas telpās, atsevišķi dokumenti tika saņemti un ar tiem bija iespējams iepazīties elektroniskā formātā.
  • Ar AM darba grupu tika panākta vienošanās par Covid-19 e-pastu kopiju sūtīšanu Delnas pārstāvei (“cc”). Tomēr Delnai ir pamats uzskatīt, ka šo vienošanos nepildīja visi darba grupas locekļi, un patiesais darba grupas locekļu savstarpējās komunikācijas apjoms bijis lielāks un tās saturs Delnai palicis nezināms.
  • Delna netika informēta par sūdzībām, kas tika saņemtas par iepirkumiem. Atbilstoši AM sniegtajai informācijai, līdz 2020. gada 15. jūnijam tika saņemtas septiņas sūdzības.

Delna saņēma vienu pieprasījumu no tiesībaizsardzības iestādes sniegt informāciju, kādas funkcijas Delna kopš 2020. gada 30. aprīļa veic centralizēto iepirkumu, kas saistīti ar individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, uzraudzībā, kā arī informēt, vai Delna ir konstatējusi pārkāpumus vai ierosinājusi atsevišķas pārbaudes saistībā ar veiktajiem centralizētajiem iepirkumiem, uz ko sniedza atbildi pēc būtības.

Detalizētu informāciju par katru ārkārtas iepirkumu veikšanas algoritma posmu un sadarbību ar tajā iesaistītām atsevišķām iestādēm skatīt pievienotajā tabulā.

Rekomendācijas uzraudzībai nākotnē

Pilsoniskās sabiedrības iesaiste iepirkumu uzraudzībā ir vērtējama kā efektīvs līdzeklis valsts pārvaldes atklātības un atbildīguma veicināšanai, kā arī preventīvs līdzeklis iespējamo pārkāpumu novēršanā. Vienlaicīgi ir jāņem vērā, ka valsts institūcijām, kvalitatīva uzraudzības procesa veikšanai, ir jārada mehānisms, kā nodrošināt novērotāju ar visu nepieciešamo informāciju, nevis tikai formālu piekļuvi dalībai sanāksmēs. Delna ir apkopojusi ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, organizējot pilsoniskās sabiedrības uzraudzību nākotnē – gan veicot uzraudzību ārkārtējā situācijā, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, gan arī piesaistot sabiedrības pārstāvjus pašvaldību vai citu institūciju veikto publisko iepirkumu uzraudzībai:

  • Lai nodrošinātu visaptverošu, profesionālu un kvalitatīvu sabiedrības veiktu uzraudzību, nepieciešams radīt profesionālu uzraudzības mehānismu, tostarp radot sabiedrības pārstāvjiem vai pilsoniskās sabiedrības organizācijai iespējas saņemt neatkarīgu finansējumu uzraudzības veikšanai, nevis paļaujoties uz brīvprātības jeb pro bono principu. Tas nepieciešams, lai organizācija spētu segt speciālistu darba laika izmaksas. Lai novērotājs pēc būtības spētu izsekot visam iepirkumu ciklam un notikumiem, būtu klātesošs visās sanāksmēs, izvērtētu visus dokumentus un spētu kvalitatīvi un atbildīgi veikt darbu, būtu nepieciešams, ka pilsoniskās sabiedrības organizācija uzraudzības darbam norīko vairākus (vismaz divus) darbiniekus, kas kopā varētu katru mēnesi veltīt ievērojamu stundu skaitu (Covid-19 iepirkumu uzraudzībā Delna ieguldīja vairāk nekā 150 stundas darba, nepiedaloties piegāžu pieņemšanās).
  • Proaktīva informācijas sniegšana: iepirkumu veicējam būtu pienākums nodrošināt novērotājam tieši to pašu informāciju un dokumentus tādā pašā apjomā, kā iepirkumu komisijas locekļiem. Tikai saņemot informāciju pilnā apjomā, ir iespējams veikt pilnvērtīgu un kvalitatīvu uzraudzību. Pretējā gadījumā nav iespējams novērtēt, vai secinājums “pārkāpumi netika novēroti” ir pamatots – vai pārkāpumi netika pieļauti vai arī novērotājam nebija iespējas tos konstatēt informācijas trūkuma dēļ.
  • Piekļuve informācijai un dokumentiem jānodrošina “reāllaikā” – uzreiz, tāpat kā institūciju pārstāvjiem, nevis izsniedzami pēc visu iepirkumu noslēgšanās. Tas nepieciešams, lai uzraugam būtu iespējams veikt, t.s. “reāllaika” auditu – kad uzraudzība tiek veikta notiekošā procesa laikā, nevis pēc tā noslēgšanās.
  • Bieži vien iestādēs ir savas iekšējās lietvedības sistēmas, kurās tiek nodrošināta dokumentu aprite un kam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi personām, kas nav attiecīgās iestādes darbinieki – piemēram, iepirkumu novērotājam. Tomēr tehniski apsvērumi nedrīkst kalpot kā atruna informācijas nesniegšanai. Institūcijām, kas piesaista neatkarīgu novērotāju no pilsoniskās sabiedrības, nepieciešams izstrādāt mehānismu, lai nodrošinātu uzraugam savlaicīgu un ērtu piekļuvi visai informācijai un dokumentiem. Piemēram, institūcija var nozīmēt vienu darbinieku, kas nekavējoties pēc dokumentu saņemšanas vai ievietošanas iekšējā sistēmā pārsūta tos visus novērotājam vai tml.
  • Pilsoniskās sabiedrības organizācijai radīt mehānismu, kā iesaistīt plašāku sabiedrību – noskaidrot un sniegt iedzīvotājiem atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācija iepirkumu uzraudzībā darbojas kā sabiedrības pārstāvis, tāpēc caur novērotāju būtu jārada iespēja plašākai sabiedrībai noskaidrot jautājumus, kas veicinātu atklātību un atbildību plašākas sabiedrības priekšā.

Algoritma izpildes vērtējums

Nr. Iestāde Algoritma solis Delnas vērtējums / Atbilstība procedūrai

1. VUGD · Apkopo un nosaka nepieciešamos MTL (individuālie aizsardzības līdzekļi/medicīnas ierīces/dezinfekcijas līdzekļi). · Izstrādā nepieciešamo MTL tehniskās specifikācijas un nosūta AM darba grupai. · Uztur iestāžu Prioritāšu sarakstu, kas regulāri tiek aktualizēts un nosūtīts AM darba grupai. · Uztur Piegāžu sarakstu (kurai iestādei, kad piegādāt), kas tiek aktualizēts 1x/nedēļā. Delnai ar VUGD sagatavoto prioritāšu sarakstu bija iespējams iepazīties AM darba grupas tikšanos laikā, bet Delna netika tieši iesaistīta prioritāšu sarakstu vai tehnisko specifikāciju izstrādes procesa laikā. Uz Delnas jautājumiem par to, kā prioritāšu saraksti tiek veidoti, tika norādīts, ka tiek apkopoti iestāžu iesūtītie pieprasījumi pēc individuālajiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem, savukārt nevarēja paskaidrot, kā un vai pirms iekļaušanas sarakstā tiek izvērtēts iestāžu iesūtīto pieprasījumu pamatotība. Delnas ieskatā, tehnisko specifikāciju izstrādes un prioritāšu veidošanas stadijā būtu nepieciešams nodrošināt lielāku caurspīdīgumu, lai būtu iespējams izsekot patieso nepieciešamību un novērstu jebkādas šaubas par tehnisko specifikāciju pielāgošanu konkrētiem komersantiem. Daļā, ciktāl Delnai tika nodrošināta informācija, procedūras pārkāpumi netika konstatēti.

2. AM darba grupa • Publicē un aktualizē informāciju AM mājaslapā, sadaļā “Covid-19 iepirkumi”, kur atrodams saraksts ar nepieciešamajiem MTL un to tehniskās specifikācijas. • Ir parakstījusi apliecinājumu par neieinteresētību. Informācija AM mājaslapā tika regulāri aktualizēta algoritmā paredzētajā apjomā. Šajā stadijā procedūras pārkāpumi netika konstatēti.

3. AM darba grupa •AM NAIPD administrē e-pasta adresi industrija@mod.gov.lv, uz kuru komersantiem jānosūta informācija par iespējamajiem produkcijas un sadarbības piedāvājumiem. · Veic komersantu iesūtīto piedāvājumu sākotnējo izvērtējumu1, atlasa atbilstošākos piedāvājumus un nosūta uz e-pasta adresi covid19@mod.gov.lv, ko administrē valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupas locekļi. Atlasītos piedāvājumus tālāk nodod VAMOIC. · AM darba grupa sagatavo iepirkuma pasi, ko nosūta AM Valsts sekretāra biroja vec. ref. Zanei Garbarei Pēc Delnas pieprasījuma tika nodrošināta iespēja klātienē AM telpās iepazīties ar komersantu iesūtīto piedāvājumu sākotnējo izvērtējumu, kā arī AM NAIPD pārstāvji nodrošināja Delnas iepazīstināšanu ar visām procedūrām, Delnai tika izskaidrota paredzētā kārtība, katras iestādes kompetences, pretendentu sākotnējās atlases kritēriji, problēmas, ar ko nākas saskarties u.c. Pēc atsevišķa Delnas rakstveida pieprasījuma, tika izsniegtas iepirkumu pases. Objektīvi nav iespējams pieprasīt informāciju vai dokumentu, nezinot, ka tāds ir ticis sagatavots. Delnas ieskatā, kvalitatīvai uzraudzības veikšanai būtu vēlams, ka iestāde novērotājam informāciju sniedz proaktīvi, procesa laikā – tāpat kā institūciju pārstāvjiem, kam konkrētajā jautājumā būtu jāpieņem lēmums, nevis tikai pēc pieprasījuma.

(zane.garbare@mod.gov.lv), kura iepirkuma pasi ievieto DVS “Namejs”. VSV NJ DVS “Namejs” uzdod VAMOIC veikt iepirkumu.

4. VAMOIC • Iepirkumu komisija uzsāk sarunas par līgumu ar atlasītajiem komersantiem ārkārtas iepirkuma ietvaros, izvērtējot atbilstību kritērijiem un iespējamo apakšuzņēmēju iesaisti. • Pirms sarunu uzsākšanas komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. • Iepirkumu komisijai ir tiesības palielināt iegādājamo MTL apjomu, pirms tam saņemot AM darba grupas akceptu. Delna varēja piedalīties VAMOIC iepirkum komisijās no 11.05.2020. un kopā apmeklēja 7 komisijas sēdes. Pēc novērojumiem, iepirkumu komisija strādāja objektīvi un profesionāli, jo sevišķi ņemot vērā lielo iepirkumu un pārbaudāmās dokumentācijas apjomu un nepieciešamību to precizēt ar komersantiem, piemēram, nepilnīgas informācijas gadījumā vai mainoties prioritāšu apjomiem. Pārkāpumi iepirkumu komisijas darbā netika konstatēti. 6 iepirkumu komisijas sēdēs Delnai nebija iespējas piedalīties, jo informācija par tām tika saņemta pēdējā brīdī (bieži par komisijām tika paziņots tajā pašā dienā) un/vai bija paredzēta cita, savlaicīgi nozīmēta tikšanās un nebija iespēja nosūtīt citu pārstāvi. Steidzamās sēdes tika skaidrotas ar apstākli, ka nepieciešams steidzami izvērtēt un virzīt iepirkumus un, tiklīdz ir saņemts izvērtējums no VI vai PTAC, var lemt par tālāko virzību – komersantu izslēgšanu, dokumentu precizēšanu vai līguma slēgšanu. Iespējams, notika vēl citas sēdes, par kurām Delna netika informēta – Delna iesniedza VAMOIC pieprasījumu izsniegt visu sēžu sarakstu un darba kārtības, lai par to pārliecinātos, bet vēl nav saņēmusi pilnībā visu prasīto informāciju.

5. VI, PTAC • Pirms līguma slēgšanas Veselības inspekcija vai tās pilnvarots eksperts par medicīnas ierīcēm (no saraksta – ķirurģiskās maskas un cepurītes) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai tā pilnvarots eksperts par individuālās aizsardzības līdzekļiem sniedz atzinumu par komersanta dokumentācijas (sertifikāta, CE marķējuma, atbilstības deklarācijas, testēšanas pārskata) atbilstību. VAMOIC iepirkumu komisija pieprasīja VI vai PTAC atzinumu, lai pārliecinātos par iepirkumu dokumentācijas atbilstību. Delnai ar sniegtajām atbildēm bija iespēja iepazīties klātienē VAMOIC iepirkumu komisiju laikā. Neatbilstošas dokumentācijas gadījumā VAMOIC lūdza komersantiem to precizēt vai, ja tas nebija iespējams, izslēgt komersantu no iepirkuma. Tieši nekvalitatīvi iesniegti dokumenti no komersantu puses (piemēram, sertifikāta vai atbilstības deklarācijas neesamība, testēšanas pārskati no neakreditētām laboratorijām) bija viens no traucējošākajiem iemesliem, lai savlaicīgi pabeigtu iepirkumus un nodrošinātu nepieciešamos aizsardzības līdzekļu apjomus.

6. VAMOIC • Saņemot pozitīvus atzinumus par piedāvāto MTL dokumentiem, iepirkumu komisija gatavo ziņojumu, kura pielikumā ir komersanta parakstīts līgums, un nosūta to AM darba grupai saskaņošanai. • VAMOIC vadītājs paraksta līgumu pēc saskaņojuma saņemšanas. Delnai tika nodrošināta dalība visās AM darba grupas sēdēs (sākot no 21.04.), kurās cita starpā tika apspriesti jautājumi par līgumu slēgšanu ar komersantiem. Tomēr Delnai iepirkumu veikšanas laikā netika rakstveidā izsniegti šajā algoritma stadijā norādītie dokumenti, lai būtu iespējams pārliecināties par to saturu atbilstību procedūrai. Daļā, kurā dalība un informācija tika nodrošināta, procedūras pārkāpumi netika konstatēti.

• Pēc līguma noslēgšanas VAMOIC līdz nākamās nedēļas trešdienai publicēja līgumu savā pircēja profilā EIS un nosūtīja AM, publicēšanai AM mājaslapā, sadaļā “Covid-19 iepirkumi • Kamēr nav apstiprināts finansējums no LNG, līguma nodrošināšanai tiek izmantots finansējums no VAMOIC 33.programmas.

7. AM, VAMOIC • Ja piegāde jānodrošina no ĶTR un airBaltic nodrošina lidojumu, AM NAIPD raksta vēstuli Ķīnas Civilās aviācijas administrācijai. • Pirms kravas saņemšanas AM NAIPD sagatavo un VSV NJ paraksta vēstuli VID Muitas pārvaldei. • Pirms muitas formalitāšu kārtošanas jāsazinās ar VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas vadītāju Sanitu Dzeni (tālr. 29116763; sanita.dzene@vid.gov.lv), jo Covid-19 pandēmijas laikā ir iespējams piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļa un PVN. Delna netika tieši iesaistīta šajā algoritma stadijā un tās izpildes uzraudzībā.

8. NBS, VAMOIC • Ja komersants nenodrošina preču piegādi uz VAMOIC noliktavu Biksēres ielā 6, Rīgā, vai Vagonu ielā 38, Rīgā, tad AM darba grupa (NBS NP pārstāvis) koordinē iegādāto MTL nogādi uz VAMOIC noliktavu Biksēres ielā 6, Rīgā, vai Vagonu ielā 38, Rīgā. VAMOIC nodrošina iegādāto MTL uzskaiti noliktavā. Delna netika tieši iesaistīta šajā algoritma stadijā un tās izpildes uzraudzībā. Tomēr, piedaloties un uzklausot informāciju AM darba grupas sanāksmju laikā, Delna secināja, ka līdz pat 9. jūnijam atsevišķām preču kategorijām nebija pilnvērtīgi izstrādāta kārtība, kādā nodrošināt preču kvalitātes pārbaudi, pieņemot piegādātās preces.

9. VI, PTAC • Pirms preču nodošanas iestādēm Veselības inspekcija vai tās pilnvarots eksperts un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai tā pilnvarots eksperts veic saņemtās kravas novērtēšanu noliktavā (novērtē kravas iepakojuma marķējuma, kravas dokumentācijas, kravas iepakojuma un kravas satura vizuālo atbilstību iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām). Delna netika tieši iesaistīta šajā algoritma stadijā un tās izpildes uzraudzībā.

10. NBS, VAMOIC • AM darba grupa (NBS NP pārstāvis) sazinās ar NBS KP un nodrošina loģistikas atbalstu iegādāto MTL transportēšanai, atbilstoši prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam un adresātam (saziņa ar koordinatoriem). • VAMOIC atbilstoši VUGD iestāžu sarakstam norādītajā secībā izsniedz MTL bezatlīdzības lietošanā. • VAMOIC uztur sarakstu ar faktiski izsniegtajiem MTL (kam, kas, cik izsniegts, bilances vērtība) un regulāri nosūta aktualizētu sarakstu publicēšanai AM mājaslapā, sadaļā “Covid-19” iepirkumi. Delna netika tieši iesaistīta šajā algoritma stadijā un tās izpildes uzraudzībā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: