“Rail Baltica” Globālā projekta svarīgākie sasniegumi 2018. gadā

Līva Biseniece, 06/02/2019

Post image for “Rail Baltica” Globālā projekta svarīgākie sasniegumi 2018. gadā

2018. gadā “Rail Baltica” Globālajā projektā bijuši vairāki būtiski sasniegumi stratēģiskā, tehniskā un finanšu līmenī, kas ļauj uzturēt uzņemto kursu ar mērķi sākt dzelzceļa darbību 2026. gadā.

Stratēģiskie sasniegumi

“RB Rail” AS ziņo, ka 2018. gada oktobrī Eiropas Komisija (EK) pieņēma ieviešanas lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas jūras TEN-T koridora pārrobežu projekta “Rail Baltica” ieviešanu, nostiprinot EK un visu ES dalībvalstu apņemšanos savlaicīgi īstenot projektu. Turklāt tika attīstīta ciešāka sadarbība ar Somiju un Poliju. Proti, Baltijas valstu transporta ministrijas aicināja Somiju kļūt par “Rail Baltica” kopuzņēmuma “RB Rail” AS akcionāru, savukārt Polija paziņoja par plāniem potenciāli palielināt ātrumu dzelzceļa infrastruktūrā no Lietuvas – Polijas robežas līdz Elkas pilsētai, lai dzelzceļš atbilstu “Rail Baltica” Globālā projekta tehniskajiem parametriem. Visbeidzot, “Rail Baltica” Globālais projekts tika iekļauts ES Militārās mobilitātes politikas plānos.

2018. gadā sagatavoja arī vairākus nākotnes darbībai būtiskus pētījumus, tostarp “Rail Baltica” operacionālo plānu, “Rail Baltica” infrastruktūras pārvaldības modeļa pētījumu un “Rail Baltica” biznesa plānu. Operacionālais plāns sniedz pārskatu par optimālu infrastruktūras plānojumu un realizāciju “Rail Baltica” starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem, lūkojoties no ilgtspējīgas ilgtermiņa perspektīvas un aptverot periodu līdz 2056. gadam. Pētījums arī iezīmē sākotnējo pasažieru pieprasījuma novērtējumu katrā valstī attiecībā uz reģionālo satiksmi, nodrošinot Baltijas valstu valdībām visaptverošu reģionālās attīstības instrumentu. Savukārt vadošā starptautisko konsultāciju uzņēmuma “Atkins” veiktais infrastruktūras pārvaldības pētījums sniedz neatkarīgu un uz faktiem balstītu optimālākā “Rail Baltica” infrastruktūras pārvaldības modeļa novērtējumu.

Tehniskie sasniegumi

2018. gadā apstiprinātas “Rail Baltica” Globālā projekta vienotās būvprojektēšanas vadlīnijas, ieviešot kopīgus tehnisko parametru standartus dzelzceļa līnijai, lai nodrošinātu vienotus standartus visās Baltijas valstīs un savstarpējo savienojamību ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Papildus tam 7 no 11 trases posmiem izsludināti būvprojektēšanas iepirkumi galvenajai dzelzceļa līnijai, aptverot 57% no kopējā trases garuma Baltijas valstīs.

Igaunijā patlaban procesā ir visi būvprojektēšanas iepirkumi posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Tallinai. Latvijā uzsākti iepirkumi 2 no 4 būvprojektiem, kas aptver ap 120 km garu posmu ap Rīgu. Lietuvā iepirkumi ir procesā 2 no 4 posmiem, aptverot 120 km garu posmu no Kauņas līdz Lietuvas – Latvijas robežai. Attīstītāji teic, ka ir gandarīti redzēt pieredzējušu Eiropas un Baltijas uzņēmumu interesi dalībai iepirkumos būvprojektēšanas pakalpojumiem – kopā saņemti 53 dažādi piedāvājumi.

2018. gada laikā izveidotas 6 Rail Baltica darba grupas par tehniskiem, operacionāliem, biznesa, finanšu un komunikācijas jautājumiem. Šī prakse nodrošina zināšanu apmaiņu un ciešākas sadarbības izveidi starp projekta ieviešanā iesaistītajām pusēm.

Finanšu sasniegumi

“Rail Baltica” Globālais projekts pērn piesaistīja trešo Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējumu. Tā rezultātā Globālajam projektam pieejamais finansējums līdz 2023. gadam sasniedz 824 miljonus eiro, no kuriem līdz 85% nodrošina ES un 15% līdzfinansē projekta dalībvalstu valdības.

2018. gadā “RB Rail” AS izziņoja 31 iepirkumu, un to kopīgā aptuvenā vērtība pārsniedza 43 miljonus eiro. Gada laikā tika parakstīti 26 līgumi 1,83 miljonu eiro vērtībā. 53% līgumu ar ieviešanā iesaistītajiem izpildītājiem tika noslēgti ar Baltijas valstu uzņēmumiem.

“RB Rail” AS iepirkumu procesi ir veikti efektīvi – no 31 iepirkuma, kas izsludināti 2018. gadā, apstrīdēts tikai viens (ar aptuveno vērtību 150,000 EUR), viens iepirkums tika atcelts (ar aptuveno vērtību 42,000 EUR) un viens – izsludināts atkārtoti (ar aptuveno vērtību 150,000 EUR). Kopuzņēmums nepārtraukti veic Globālā projekta iepirkumu sistēmas uzlabojumus, lai nodrošinātu caurredzamību un labākās prakses pielietošanu.

Ieceres 2019. gadam

Šogad “RB Rail” un projekta ieviesēju vissvarīgākais mērķis būs uzsākt laicīgu būvprojektu izveidi, kas ir svarīgs nosacījums projekta tālākajai virzībai un turpmākā finansējuma piesaistīšanai, lai uzsāktu galvenās dzelzceļa līnijas būvniecību līdz 2021. gadam.

Tāpat 2019. gadā īstenos vairākus svarīgus pētījumus, kas palīdzēs pieņemt atbilstošus lēmumus elektrības apgādes, dzelzceļa uzturēšanas objektu, vadības, kontroles un signalizācijas, kā arī drošības jautājumos. Pētīs arī jautājumu, kā vislabāk nodrošināt efektīvu sinerģiju starp 1435 mm un 1520 mm dzelzceļu tīkliem, lai pilnībā izmantotu “Rail Baltica” līnijas komercializācijas potenciālu nākotnē. Šogad arī lems par būvniecības materiālu piegādes iepirkumu sistēmu un būvniecības loģistiku, tiecoties uz pēc iespējas efektīvāku resursu izmantošanu projekta ieviešanā. Provizoriskais saraksts ar plānotajiem Globālā projekta iepirkumiem 2019. gadā pieejams www.railbaltica.org.

“RB Rail” AS 2019. gadā pievērsīs īpašu uzmanību sadarbības veicināšanai ar Somiju un Poliju. Uzņēmuma mērķis ir arī nodrošināt Globālo projektu ar ilgtspējīgu finansējumu pēc 2023. gada, kā arī veicināt vietējo infrastruktūras objektu attīstību.  

Latvija

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, projekta nacionālais ieviesējs Latvijā, 2018. gadā noslēdza pirmo “Rail Baltica” projektēšanas līgumu par Rail Baltica pieturu starptautiskajā lidostā “Rīga” un saistīto 4 km pamata trases projektēšanu. Apstiprinātas “Rail Baltica” “RIX” stacijas metu skices un 2019. gada 18. janvārī saņemtas būvatļaujas, lai projektēšanu noslēgtu 2019. gadā. Tas nozīmē, ka jau šogad būs iespējams izsludināt minētā posma būvniecības iepirkumu.

Lai “Rail Baltica” līniju iekļautu Rīgas centrā, plānots sākt projektēšanas darbus posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai, ietverot “Rail Baltica” trases novietošanu, 1520 mm infrastruktūras pārbūvi, estakāžu izveidi, uzbēruma norakšanu un jauna tilta pār Daugavu izbūvi. Rīgas Centrālās stacijas iepirkums ir sasniedzis izvērtēšanas posmu. Projektētāja uzdevums būs ne tikai nodrošināt efektīvāko un ilgtspējīgāko inženiertehnisko risinājumu, bet, cieši sadarbojoties ar Rīgas pilsētu, ekspertiem un citu infrastruktūru turētājiem, nodrošināt nepārtrauktu transporta un iedzīvotāju kustību, kā arī drošību būvniecības laikā.

2018. gadā veikta visas trases Latvijā (265 km apjomā) kultūrvēsturiskā izpēte, kas apliecinājusi, ka trases novietojums kultūrvēsturisko mantojumu neapdraud. Strādājot arheologu, ģeodēzistu un vēsturnieku komandām, kopumā apzinātas 126 potenciālās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas un objekti. Izdarīti vairāk nekā 5500 zondējumi, 5 upēs veikta zemūdens apzināšana, kā arī vēsturisko objektu 3D skenēšana un uzmērīšana.

Igaunija

“Rail Baltica” projekts Igaunijā attīstījies vienmērīgi – ar pabeigtu telpisko plānošanu un noteiktu trases novietojumu. Sākotnējo tehnisko risinājumu fāze, kas arī tika pabeigta pagājušajā gadā, sniegusi detalizētāku ieskatu par provizoriskajiem tehniskajiem risinājumiem un paredzamām izmaksām pirms būvprojektēšanas posma.

2019. gadā sāksies pirmie “Rail Baltica” galvenās trases būvniecības darbi, kad izbūvēs pārvadu Tallinā. Citi nozīmīgi objekti, piemēram, pasažieru terminālis Ulemistē un Pērnavā, kā arī Mūgas kravas terminālis virzīsies uz projektēšanas posmu.

Lietuva

2018. gadā partneru un ES institūciju starpā tika rasta vienošanās par divsliežu dzelzceļa līnijas būvniecību Kauņas posmā, kas operacionālajā plānā minēts kā viens no svarīgākajiem punktiem “Rail Baltica” dzelzceļa līnijā, nodrošinot savienojamību starp 1435 mm un 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa tīkliem.

2018. gadā tika noslēgta arī Polijas – Lietuvas robežas līdz Kauņai posma uzlabošanas priekšizpēte. Galvenie priekšizpētes secinājumi liecina, ka daļu no dzelzceļa līnijas būtu nepieciešams uzlabot, lai tās tehniskie parametri atbilstu “Rail Baltica” Globālā projekta būvprojektēšanas vadlīnijām. Lietuvas valdība šim nolūkam uzsākusi teritoriālās plānošanas procesu.

Papildus tam 2019. gadā uzstādīts vērienīgs mērķis – Kauņas posma 1. fāzes būvniecība, Kauņas-Latvijas robežas posma būvprojektēšana, kā arī teritoriālo plānu izstrāde posmam Polijas robeža – Kauņa – Viļņa.

Patlaban “Rail Baltica” līnijā Lietuvas teritorijā notiek vairākas svarīgas aktivitātes – teritoriālā plānošana, zemes atsavināšana, tehniskā būvprojektēšana, kā arī būvniecības darbi.

UZZIŅA


“RB Rail” AS

“RB Rail” AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai īstenotu “Rail Baltica” projektu – pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā. “RB Rail” AS ir centrālais “Rail Baltica” projekta koordinators. Tā galvenie uzdevumi ir dzelzceļa projekta izstrāde, būvniecība un mārketinga aktivitāšu īstenošana. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līnijas infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: