Publiskie iepirkumi Īrijā

Ilona Jakubsone, 04/11/2013

Post image for Publiskie iepirkumi Īrijā

Īrija kopā ar Dāniju un Apvienoto Karalisti sešu Eiropas valstu kopienai (Beļģija, Rietumvācija, Luksemburga, Francija, Itālija un Nīderlande)1 pievienojās 1973. gadā. Minētās valstis joprojām būtiski ietekmē visas Eiropas Savienības (ES) publisko iepirkumu sistēmas attīstību.

2003. gadā, kad Latvija tikai gatavojās iestāties ES, Latvijas publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā iesaistījās arī ES deleģēti pārstāvji. PHARE programmas ietvaros tika veiktas iestrādes publisko iepirkumu vadlīniju sagatavošanā, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) darbinieki tika aicināti piedalīties dažādos starptautiskos pasākumos un apmācībās. Eksperti no Apvienotās Karalistes lekcijās un semināros padziļināti stāstīja par ES un savas valsts pieredzi publiskajos iepirkumos, tostarp arī par iespējamo risku mazināšanas pasākumiem. Vēlāk plašu informāciju par publisko iepirkumu sistēmu ES un Dānijā sniedza eksperti no Dānijas. Par šo divu valstu tradīcijām publisko iepirkumu jomā Latvijas pieredzējušie IUB publisko iepirkumu speciālisti ir pietiekami labi informēti.

Kādu ceļu ir izvēlējusies Īrija?

Informācija par publisko iepirkumu sistēmām ES valstīs ir publiski pieejama SIMAP (Système d’information sur les marchés publics) norādītajās mājaslapās. Par Īriju tajā ir norādītas četras interneta adreses: pirmā – eTenders (turpmāk tekstā e-Piedāvājumi) – attiecas uz paziņojumu publicēšanu un automātisku nosūtīšanu publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī (OV)2, otrā ir Valsts iepirkumu dienesta mājaslapa3, trešā attiecas uz būvdarbiem4, bet ceturtā – uz publiskās, privātās partnerības (PPP) līgumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem5.

Būvdarbu jomā Īrija lepojas ar ieviesto tehnisko specifikāciju standartizāciju, tādējādi vienkāršojot ikdienas darbu gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem, izslēdzot problēmas, kas izriet no teju bezgalīgajām interpretāciju variācijām. Īrijas valsts Publiskās un privātās partnerības mājaslapas mērķis ir nodrošināt centralizētu piekļuves punktu valsts un privātās partnerības procesiem Īrijā. Informācija par visiem iepriekšējos gados noslēgtajiem PPP līgumiem un saistību grafikiem tiek publiskota. Tāpat arī – dažādi ziņojumi, turpmākās rīcības plāni un cita nozīmīga informācija.

Valsts iepirkumu dienests Īrijā tika izveidots 2009. gadā, un tā uzdevumi attiecas uz publisko iepirkumu jautājumu operatīvu risināšanu. Tā mērķis ir veicināt e-iepirkumu Īrijā, izmantojot e-Piedāvājumu portālā dotās iespējas. Šā tīmekļa vietne ir galvenais informācijas avots visiem norādījumiem, kuri attiecas uz publiskajiem iepirkumiem Īrijā. Tajā tiek piedāvātas arī saites uz citiem informācijas avotiem, piemēram, uz iepriekš minēto būvdarbu, kā arī uz PPP mājaslapu.

irija1

Īrijas valsts iepirkumu dienests pārvalda e-Piedāvājumu tīmekļa vietni, kura paredzēta ne tikai sludinājumu publicēšanai tiešsaistē, bet arī iepirkuma dokumentācijas lejupielādei un piedāvājumu iesniegšanai. Vienlaikus tajā tiek publicēta arī cita aktuāla informācija, piemēram, vadlīnijas, ētikas principi, jaunākās tendences u. c. Pakalpojums attiecas gan uz lielajām iepirkuma procedūrām (paziņojumi automātiski tiek nosūtīti arī publicēšanai OV), gan uz vidējām iepirkuma procedūrām, kuru publiska izsludināšana un rezultātu paziņošana ir obligāta, gan arī uz mazajiem iepirkumiem, par kuru publisku izsludināšanu un rezultātu paziņošanu vietnē e-Piedāvājumi var lemt pasūtītājs.

irija2

Īrijā paredzamās līgumcenas sliekšņi iepirkumiem, kuru summas nepārsniedz ES noteiktās līgumcenu robežas, ir šādi: piegāžu un pakalpojumu līgumiem – 25 000 eiro, bet būvdarbu līgumiem – 50 000 eiro. Mazie iepirkumi Īrijā skaitās virs 5 000 eiro līdz vidējo iepirkumu minimālajai robežai – attiecīgi 25 000 eiro piegādēm un pakalpojumiem, bet būvdarbiem tie ir 50 000 eiro6. Paziņojumu publicēšanai par mazajiem iepirkumiem ir rekomendējošs raksturs – tas ir ieteicams, bet nav obligāti. Īrijā e-Piedāvājumu tīmekļa vietnes pakalpojumi ikvienam ir pieejami bez maksas. Tās uzturēšanu veic privāts uzņēmums, kurš sniedz valstij tā saukto ārpakalpojumu.

irija3

Papildus e-Piedāvājumu tīmekļa vietnei Īrijai un Apvienotajai Karalistei ir izveidoti arī apvienotie sludinājumu portāli, kuru pakalpojumi tiek sniegti par attiecīgu samaksu. Viena no tādām ir x-sender7, kas ir licencēta publicēt paziņojumus OV visu ES valstu publisko iepirkumu sludinājumus. D&B Suplierforce8 lietošanas noteikumos ir norādīts, ka pakalpojumi tiek sniegti pēc gada maksas iekasēšanas. Tāpat SIMAP mājaslapas sadaļā e-senders jau vairākus gadus ir norādītas citas tīmekļa vietnes, kur tiek piedāvāta iespēja tiešsaistē publicēt publisko iepirkumu sludinājumus visām ES valstīm vienuviet, vienlaikus automātiski tos nosūtot arī publicēšanai OV.

Īrijā attiecībā uz publisko iepirkumu pienākumiem un tiesībām galvenais akcents tiek likts uz pašām direktīvām. Vietējais publisko iepirkumu tiesību akts, kurā (tāpat kā citām ES valstīm) lielākoties ir pārceltas tiesību normas no attiecīgās Direktīvas 2004/18/EK, nav guvis nosaukumu Publisko iepirkumu likums, kā tas ir Latvijā un vairākās citās ES valstīs. Īrijas publisko iepirkumu likuma nosaukums ir šāds: European Communities (Award of Public Authorities’ Contracts) Regulations 20069 (turpmāk tekstā – Īrijas PIL). Tas nav papildināts ar regulējumu, kas attiecas uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena nepārsniedz ES noteiktās robežas.

Kas attiecas uz publisko iepirkumu centralizāciju, Īrijas PIL to nenosaka kā obligātu. Tomēr Īrijā ir vairākas nozares, par kurām atbildību uzņēmusies valsts, tāpēc tā veic pasākumus savu uzņēmumu interešu aizsardzībai. Atsevišķi enerģijas un nacionālo resursu produkti valsts iestādēm obligāti jāiepērk saskaņā ar Valsts iepirkumu dienesta centralizēti noslēgtiem līgumiem. 2012. gada jūlijā Publisko izdevumu un reformu departaments izdevis apkārtrakstu, informējot par to valsts iestādes.

irija4

Īrijas PIL nosaka, ka par publicēto iepirkumu sludinājumu jeb paziņojumu atbilstību spēkā esošo normatīvu10 prasībām atbildīgs ir pasūtītājs. Tas būtiski atvieglo to savlaicīgu publicēšanu tiešsaistē, jo sludinājumu veidlapas nav pakļautas papildus pārbaudēm. Galvenās kļūdas, kuras varētu maldināt piegādātājus, ir iespējams novērst. To dara, ieprogrammējot attiecīgus uzstādījumus, un kļūdas gadījumā paziņojuma nosūtīšanu nav iespējams apstiprināt. Piemēram, minimālo termiņu atbilstoši piemērojamai procedūrai, CPV (common procurement vocabulary) koda pārbaudi atbilstoši iepirkuma līguma veidam, NUTS kodu, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie lauki, piemēram, piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks, zīmju skaits katrā no laukiem u. tml.

Ārī elektroniskās izsoles un dinamiskā iepirkumu sistēma Īrijā nav nekas jauns un nezināms. Viena dinamiskā iepirkumu sistēma ir izveidota jau 2012. gada sākumā, par ko 15. februārī ir publicēts paziņojums OV, savukārt par e-izsolēm liecina statistikas rādītāji11 un citi avoti.

Īrijas PIL nenosaka detalizētu publisko iepirkumu pārsūdzību kārtību. Tajā vien norādīts, ka ministrs nodrošina, lai attiecīgajā direktīvā noteiktie nosacījumi tiktu īstenoti, izmantojot efektīvus, pieejamus un pārredzamus mehānismus. Ir pieņemts cits tiesību akts un tas ir: European Communities (Public Authorities’ Contracts) (Review Procedures) Regulations 2010.12

Īrijā publisko iepirkumu pārsūdzības izskata tiesa. Iesniegšanas termiņš ir jānorāda Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – tas ir 30 kalendārās dienas pēc informācijas saņemšanas par iespējamo tiesību pārkāpumu. Tiesa publisko iepirkumu sūdzības izskata, un 30 kalendāro dienu laikā tai ir jāpieņem lēmums par turpmāko lietas virzību. Pēc sūdzības iesniegšanas automātiski iestājas aizliegums turpināt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, bet, ja līgums jau noslēgts, tiesa var lemt arī par tā spēkā neesamību. Minētajā tiesību aktā ir noteikts, kādos gadījumos sūdzības iesniegšanas termiņš par līguma spēkā neesamību ir 30 kalendārās dienas, un kādos – seši mēneši. Tiesa var lemt arī par pasūtītāja sodīšanu, uzliekot naudas sodu līdz pat 10 procentu apmērā no līguma vērtības. Tā var aizliegt turpināt līguma izpildi vai lemt par tā darbības laika saīsināšanu.

Arī Īrija pilnā mērā izmanto iespēju nepārsteigties ar rezultātu publiskošanu, ievērojot Direktīvā 2004/18/EK noteikto 48 dienu termiņu. Šajā laikā ir iespējams izlabot kļūdas un, ja nepieciešams, atkārtoti pieņemt lēmumu.

Īrijā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi un vispārīgās vienošanās tiek publicētas internetā13 un ir brīvi pieejamas ikvienam interesentam.

Teksts: Ilona Jakubsone

————————————————

1 http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_lv.htm ?
2 http://www.etenders.gov.ie/ ?
3 http://www.procurement.ie/ ?
4 http://www.opw.ie/en/ ?
5 http://ppp.gov.ie/ ?
6 http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/tools-database/index_en.htm#ireland_en_benefiting-from-public-contracts ?
7 http://www.xtender.com/ ?
8 https://secure.supplierforce.com/ ?
9 http://www.irishstatutebook.ie/2006/en/si/0329.html ?
10 veidlapu formas nosaka ES Regula Nr. 842/2011 ?
11 http://www.procurement.ie/sites/default/files/opportunities_report_final_version_pdf.pdf ?
12 http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/si/0130.html ?
13 http://ictprocurement.gov.ie/ ?

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: