Precizē Lauksaimniecības datu centra darbības mērķi

iepirkumi, 06/05/2020

Post image for Precizē Lauksaimniecības datu centra darbības mērķi

Precizēts un aktualizēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) darbības mērķis, veicamās funkcijas un uzdevumi un atsevišķi izdalītas centra tiesības, paredz valdības šodien pieņemtais LDC nolikums.

Par LDC mērķi noteikta vienotas, vienkāršotas un elastīgas uzraudzības un izsekojamības īstenošana lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē Latvijā.

Iepriekš LDC nolikumā noteiktais darbības mērķis bija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari, ko izmantot administrēšanai, uzraudzībai un kontrolei.

Arī turpmāk viens no LDC mērķiem būs vienotas LDC informācijas sistēmas nodrošināšana valstī. Taču papildus noteikts, ka, izveidojot un uzturot vienoto informācijas sistēmu, LDC jāīsteno vienotu, vienkāršotu un elastīgu uzraudzību un izsekojamību lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē, lai saglabātu sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu.

Tāpat nolikumā paredzēta jauna prasība vienotajā informācijas sistēmā uzturēt arī informāciju par bioloģiskās ražošanas saimniecību operatoriem, pārtikas kvalitātes shēmu operatoriem un to ražotajiem produktiem, kā arī par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā iekļautajiem integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājiem un saskaņā ar integrētās audzēšanas prasībām audzētiem lauksaimniecības kultūraugiem.

LDC sāks darbu, lai vienā tīmekļvietnē uzturētu šos savāktos datus un nodrošinātu to pieejamību, sasaistot tos ar bioloģiskās lauksaimniecības un lopkopības statistikas datiem. Vienotās informācijas sistēmas pilnveidošanas rezultātā vienā tīmekļvietnē būs pieejami dati par bioloģisko lauksaimniecību, pārtikas kvalitātes shēmām un lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, kā arī izveidota vienota zaļo publisko iepirkumu datu platforma.

Tāpat nolikums paredz, ka LDC kompetencē būs atzīt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas, apstiprināt to izstrādātās audzēšanas programmas.

Zemkopības ministrija norāda, ka līdz ar LDC nolikuma apstiprināšanu nodrošināta tiesību normu saskaņotība ar citiem normatīvajiem aktiem, kā arī precizētas normas. Tādējādi nolikums būs vieglāk uztverams un saprotams, un sabiedrībai būs vieglāk orientēties LDC kompetencē.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: