Noteikta lielāka ES fondu projektu īstenotāju atbildība

iepirkumi, 29/08/2018

Jūnija beigās valdība lēma par stingrākas disciplīnas ieviešanu attiecībā uz sākotnēji plānoto ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) projektu īstenošanas un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņu, kā arī apjoma ievērošanu.

Kā ziņots agrāk, atsevišķās nozarēs ir vērojami projektu plānu izpildes kavējumi. Secināts, ka finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildē būtiski neievēro disciplīnu – nereti neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un finanšu apjomā, kā arī vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā.

Lai novērstu turpmākus ES fondu finansējuma ieviešanas riskus un disciplinētu projektu īstenošanu, lemts par nepieciešamību virzīt labojumus ar projektu īstenošanas nosacījumu kontroli saistītajos Ministru Kabineta (MK) noteikumos.

MK noteikumu labojumi sagatavoti, lai noteiktu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) kā sadarbības iestādes rīcību situācijā, kad finansējuma saņēmēja projekta gada finanšu plāns nav izpildīts virs 25% vai finansējuma saņēmējs projektu vēlas pagarināt par vairāk kā sešiem mēnešiem.

Turpmāk minētās izmaiņas vērtēs stingrāk, tai skaitā nepieciešamības gadījumā piemērojot soda sankcijas – CFLA samazinās ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25% no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā vai arī nepagarinās projekta īstenošanas termiņu, ja tas būs virs sešiem mēnešiem.
Izņēmumi, kad minētās soda sankcijas netiks piemērotas, būs gadījumi, kas noteikti MK noteikumu Nr. 784 labojumos, tai skaitā MK būs pieņēmis lēmumu par projekta izmaiņu atbalstīšanu virs noteiktajiem ierobežojumiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu pārejas posmu minēto normu piemērošanai, ir paredzēts, ka minētās izmaiņās stāsies spēkā 2018. gada 1. septembrī. Visiem finansējuma saņēmējiem vēl līdz 2018. gada 31. augustam bija iespēja pārskatīt projektu īstenošanas termiņus un agrāk sniegtos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus, objektīvāk saplānojot projekta ietvaros paredzamo finanšu plūsmu, un iesniegt priekšlikumus izmaiņām sadarbības iestādē. Paralēli CFLA turpina proaktīvi un mērķtiecīgi izglītot un konsultēt projektu ieviesējus par dažādiem aspektiem, lai nodrošinātu sekmīgus projektu rezultātus.

Labojumi veikti MK noteikumos “Kārtība, kādā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” un “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”.

Ar izskatītājiem MK noteikumu grozījumiem iespējams iepazīties MK mājaslapā.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: