Mēbeļu iepirkumi izglītības iestādēm

JANA SIMANOVSKA, 02/07/2013

Mēbeles skolām

Šobrīd Latvijā daudzās iestādēs notiek pāreja uz centralizēto iepirkumu ar mērķi samazināt iepirkuma izmaksas, nezaudējot kvalitāti. Vai tas izdodas? Kā centralizētais iepirkums atsaucas uz skolu mēbeļu kvalitāti?

Pirmajā brīdī šķiet, ka nav nekā vienkāršāka kā nopirkt galdu un krēslu. Tomēr, iedziļinoties izglītības iestādēm paredzēto mēbeļu iepirkuma prasībās, jāsecina, ka arī šāds iepirkums prasa labas priekšzināšanas un rūpīgu analīzi. Pirmkārt, skolā bērni pavada krietni daudz laika un lielāko daļu no tā – klasē, sēžot pie skolas sola. Mēbeļu dizainam ir liela ietekme uz bērna stāju – vai viņš būs sakņupis, vai sēdēšana būs ērta vai nogurdinoša. Ja mēbeles nebūs pietiekami drošas un stabilas, iespējams lielāks savainošanās risks, tām salūstot vai, bērnam saskrienoties ar mēbeles aso stūri. Sliktas kvalitātes mēbeles var bojāt bērna apģērbu. Mēbeļu virsmas pārklājums var saturēt kaitīgas vielas, kas berzes rezultātā nonāks uz bērna ādas vai pat mutē. Tāpat mēbeles var izdalīt vielas, kas ietekmēs gaisa kvalitāti klasē. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī to, ka mēbeles ir interjera elements, kas lielā mērā iespaido bērnu estētisko gaumi, kā arī to, vai bērniem patiks un būs prieks nākt uz skolu. Tā kā bērni ir kustīgi un aktīvi, mēbelēm jāiztur liela slodze, tāpēc būtisks faktors ir to izturība un iespēja nomainīt bojātās detaļas. Vai realizētajos mēbeļu iepirkumos šie jautājumi ir ņemti vērā? Apvienoto Nāciju Starptautiskais bērnu fonds (UNICEF) uzsver skolas mēbeļu ietekmi uz bērnu veselību, raizējoties par to kvalitāti un drošību Āzijas un Āfrikas valstīs. Vai mums ir pamats uzskatīt, ka Latvijā esam daudz labākā siuācijā?

Agrāk iepirkums balstījās uz skolu direktoru personisko pieredzi, ilgstoši izveidojušos sadarbību (veiksmīgā gadījumā), citu kolēģu atsauksmēm, vizuālo un praktisko novērtējumu (direktora vizīte mēbeļu ražotnē vai bāzē), bet šobrīd priekšplānā izvirzās rakstiskā iepirkuma specifikācija. Vai tā ir pietiekoši detalizēta, lai pilnībā aizvietotu atsauksmes un ilglaicīgo pieredzi? Nav skaidrs, kādas izmaiņas sagaidāmas skolu autonomijas gadījumā, vai nevajadzēs atgriezties pie agrākās pieejas.

Skolu decentralizētais iepirkums

Raksta gatavošanai aptaujāju vairāku mazo skolu direktorus, kādas ir viņu galvenās prasības skolu mēbelēm (galdiem un krēsliem), un kā agrāk ticis organizēts iepirkums.

1. tabula. Skolas direktoru izvēle mēbeļu iepirkumā.

Prasības Svarīgums direktoru acīs
Izturīgums VVV
Viegla iespēja labot VVV
Cena VVV
Izmēri VVV
Augstuma pielāgošana (viegli regulējami izmēri) VV
Daudzfunkcionalitāte VV
Izskats, saderība ar kopējo skolas stilu V
Nekaitīgums bērniem VParasti direktoriem ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar kādu uzņēmumu, kura produkcijas kvalitāte ir gadiem pārbaudīta. Šāda veida ilgstošas sadarbības pozitīvais ieguvums ir tāds, ka skolas var papildināt iepirktās mēbeles pēc vajadzības, veidojot vienotu komplektu (krāsas, materiāli, dizains), kā arī saņemt nepieciešamos materiālus nolietoto mēbeļu remontam. Tas ļauj paildzināt mēbeļu darba mūžu un tādējādi samazināt izmaksas. Uzņēmums, kas cer uz ilgstošu sadarbību ar skolu, ir ieinteresēts piegādāt kvalitatīvas mēbeles. Nekaitīgumu bērnam raksturo vairāki parametri – mēbeļu piemērotība bērnu augumam un ērtums (ergonomiskie parametri), stabilitāte, materiālu sastāvā esošās ķīmiskās vielas.

Centralizētais iepirkums. Piemēri

Iepazīstoties ar izsludinātajiem valsts un pašvaldību iepirkuma piemēriem, diemžēl jāatzīst, ka mēbeļu specifikācija, pretendenta izvēlē izmantojot zemākās cenas principu, ir ļoti lakoniska – tiek raksturoti izmēri, krāsas, materiāls. Ar atsevišķiem izņēmumiem, netiek norādīti būtiski parametri mēbeļu izturīguma vērtēšanai un labošanai, kā arī bērnu veselību ietekmējošie parametri – ergonomiskie parametri (ne tikai izmēri, bet arī, piemēram, sēdekļa slīpums, kāju paliktņa izvietojums u. c.), drošums, t. i., stabilitāte (sk. attēlu).

1. attēls. Tehniskās specifikācijas piemērs skolas mēbeļu iepirkumam (pašvaldības organizēts iepirkums).

mebeles

Tik vienkāršotai iepirkuma pieejai ir arī likumsakarīgi rezultāti – mēbeļu kvalitāte nav pārliecinoša. Kā apgalvoja aptaujātās skolas direktors, vairums agrāk iepirkto mēbeļu, pat no 1999. gada, izmantojamas vēl arvien, kamēr daļa pērngad pašvaldības organizētā iepirkumā iegādāto mēbeļu ir jau salauztas, jo tās ir ievērojami neizturīgākas. Tā rezultātā pašvaldības ietaupījums, izvēloties zemākās cenas piegādātāju, ir apšaubāms.

Kur meklēt prasības detalizētai specifikācijai?
Starptautiskie standarti

Skolas mēbelēm – galdiem un krēsliem – ir izstrādāts starptautiskais ISO standarts, kam ir Latvijas standarta statuss (pieejams angļu valodā). Standarts sastāv no divām daļām:

  • LVS EN 1729-1:2006
(angļu) – Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm. 1. daļa: Funkcionālie izmēri
  • LVS EN 1729-2:2006
(angļu) Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm. 2. daļa: Drošuma prasības un testēšanas metodes

Standarta mērķis ir panākt, lai krēsli un galdi, kurus izmanto izglītības iestādēs, veicinātu labas stājas attīstību bērniem, nosakot ergonomiskās dimensijas krietni detalizētāk nekā Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 1. pielikumā norādītie mēbeļu izmēr . Mēbelēm ir jābūt izturīgām, kā arī stabilām, lai novērstu savainošanās vai apģērba bojāšanas riskus. Standarts satur arī ieteicamās testu metodes stabilitātes, izturības, sēdēšanas ietekmes novērtēšanai (sk. 2. attēlu).

Standarts arī nosaka, ka komplektā ar mēbelēm nepieciešams izsniegt arī instrukcijas tās valsts valodā, kurā mēbeles tiek pārdotas. Instrukcijās jābūt skaidrojumam par izmantoto izmēru marķējumu, uzturēšanas un instalēšanas aprakstam, kā arī regulēšanas iespējām.

Atsevišķās valstīs ir pieejami arī nacionālie standarti mēbelēm izglītības iestādēs, piemēram, FIRA Apvienotajā Karalistē.

2. attēls. Shēma krēsla aizmugures daļas stabilitātes novērtēšanai (LVS EN 1729-2:2006).

kresls1

Zaļais iepirkums

Nereti Latvijā valda uzskats, ka esam pārāk trūcīgi, lai tērētos vides aizsardzībai. Tomēr arī tiem, kas tā domā, vērts zināt, ka zaļais iepirkums saudzē ne tikai vidi, bet arī veselību un nodrošina iepirkuma priekšmetu ilgmūžību un zemākas uzturēšanas izmaksas, samazinot tēriņus ilgtermiņā. Tāpēc būtu svarīgi mēbeļu iepirkumos iepazīties ar zaļā iepirkuma prasībām un sākt vismaz ar atsevišķu, vieglāk sasniedzamo kritēriju iekļaušanu specifikācijā.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vispārējas zaļā iepirkuma vadlīnijas mēbelēm , kuras var attiecināt arī uz mēbelēm izglītības iestādēs. Vadlīniju mērķis ir novērst un mazināt šādas nevēlamas parādības un ietekmes:

  • bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, augsnes erozija un degradācija kā ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas trūkuma un nelegālas mežizstrādes rezultāts;
  • ieguves rūpniecības ietekme uz ainavu;
  • resursu noplicināšana, izmantojot neatjaunojamus resursus, piemēram, metālus un naftu/dabasgāzi plastmasai;
  • liels ūdens un enerģijas resursu patēriņš, ražojot dažādus materiālus;
  • tādu bīstamu vielu izmantošana, kuras var izdalīties gan ražošanas, gan patēriņa fāzēs;
  • organisko šķīdinātāju izmantošana un gaistošo organisko savienojumu emisijas;
  • liels iepakojuma apjoms;
  • bieža mēbeļu nomaiņa, jo trūkst labošanas iespēju, tās nav izturīgas, ergonomiskas un nav bijušas piemērotas lietošanai.

Kā iespējamos risinājumus vadlīnijas iesaka vairākas pieejas, sk. 2. tabulā. Vadlīnijās sniegti detalizētāki kritēriji, kā arī to verifikācijas metodes, t. i., kā apliecināt atbilstību prasībām.

2. tabula. Zaļā iepirkuma vadlīniju mērķi, risinājumi un komentāri prioritātes novērtēšanai.

Problēmas risinājums vadlīnijās Autores komentāri
Iepirkt kokmateriālus no likumīgi un ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem Svarīgs vides aizsardzības aspekts. Atsevišķās iepirkuma specifikācijās ir iekļauta prasība, ka jāizmanto likumīgas izcelsmes FSC sertificēta koksne. Tomēr ir arī citas sertifikācijas sistēmas, tāpēc kā atbilstības apstiprinājums jāuzskata ne vien
FSC uzraudzības ķēdes sertifikāts, bet arī PEFC vai līdzvērtīgs apliecinājums
Izmantot materiālus, kas pilnībā vai daļēji izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem un/vai atjaunojamiem
materiāliem (tādiem kā koks)
Svarīgs vides aizsardzības aspekts. Aptaujātie skolu direktori atzina, ka metāla kājas svarīgas mēbeļu augstuma regulēšanai un ilgmūžībai, tāpēc šī prasība jāsaglabā. Nolietotās metāla detaļas nododamas atkārtotai pārstrādei. Mēbeļu virsmai var izmantot masīvkoku (ko virsmas izturības stiprināšanai nepieciešams laminēt), saplāksni vai skaidu plates. Jāatceras, ka būtisku daļu saplāksnī un, vēl jo vairāk, skaidu platēs sastāda saistviela, kas visbiežāk iegūta no neatjaunojamiem resursiem
Izvairīties no konkrētām bīstamām vielām materiālu ražošanā un virsmu apstrādē Svarīgs gan bērnu veselības, gan vides aizsardzības aspekts. Zaļā iepirkuma vadlīnijas nosaka, kādas ķīmiskas vielas (to īpašības, vadoties pēc ķīmisko vielu klasifikācijas) ir nevēlamas
Ierobežot organisko šķīdinātāju sastāvu un GOS izmešus precēs, līmēs un virsmu apstrādes vielās Svarīgs gan vides aizsardzības, gan rūpnīcā strādājošo veselības aspekts.
Nodrošināt iespēju pārstrādāt un sadalīt iepakojuma materiālus un mēbeļu daļas un tādu iepakojuma materiālu izmantošanu, kas izgatavoti no atjaunojamām izejvielām Svarīgs parametrs ir vides aspekts. Iespējams jau līgumā paredzēt, ka iepakojumu savāc un atkārtotu izmantošanu garantē mēbeļu piegādātājs
Iepirkt izturīgas, izmantošanai piemērotas, ergonomiskas, viegli izjaucamas, labojamas un pārstrādājamas mēbeles Svarīgs gan bērnu veselības, gan vides aizsardzības aspekts, gan arī ilgtermiņa izmaksu samazināšanas iespējas. Starptautiskais ISO (LVS EN 1729-1,2:2006) standarts nosaka ergonomiskās prasības, kā arī metodes mēbeļu stabilitātes novērtēšanai. Svarīgi līgumā paredzēt garantijas laiku un bojāto detaļu nomaiņas iespēju ilgtermiņā


Zemākās cenas aizvietošana ar kopējām dzīves laika izmaksām

Diemžēl Latvijā, izvēloties zemākās cenas metodi, visbiežāk neņem vērā uzturēšanas izmaksas, kas var būtiski palielināt izdevumus ilgtermiņā. Citās Eiropas Savienības valstīs daudz biežāk izmanto kopējo dzīves laika izmaksu metodi , kas aprēķinos iekļauj ne tikai pirkšanas, bet arī uzturēšanas izmaksas un produktu dzīves laiku. Izglītības iestādēm paredzēto mēbeļu gadījumā svarīgs faktors ir mēbeļu izturība (kalpošanas laiks), kā arī iespēja nomainīt bojātās detaļas. Īpaši vēlama būtu ilgtermiņa sadarbība ar ražotāju vai piegādātāju, lai skola varētu nomainīt savu laiku nokalpojušās mēbeles, saglabājot vienotu interjeru. Mēbeļu ilgtermiņa īre arī varētu būt viens no risinājumiem kā garantēt ilgu dzīves laiku un labošanu.

Ieteikumi iepirkumu izstrādē

Lai izvērtētu prioritātes un atsevišķu parametru nozīmīgumu, nepieciešami kvalificēti speciālisti. Tāpēc būtu vēlams, ja iepirkuma specifikācijas izstrādē vairākas iestādes vai pašvaldības sadarbotos, tādējādi iegūstot lielākus resursus, lai piesaistītu speciālistus un iegādātos nepieciešamos standartus. Ļoti būtiski specifikācijas izstrādē iesaistīt arī skolu direktorus, kam ir pieredze un zināšanas mēbeļu kvalitātes novērtēšanā, tādējādi arī samazinot attālumu starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju un novēršot risku, ka mēbeļu iepirkuma prasības neatbilst skolas vajadzībām un piemirstot tik būtiskus parametrus, kā kvalitāte, izturīgums un ergonomiskās prasības. Vēlams arī izmantot kvalitatīvus citu iepirkumu piemērus. Piemēram, daļa no rakstā minētajām problēmām ir novērstas jaunākajā VRAA izsludinātajā iepirkumā mēbelēm.

Citas mēbeles

Lai gan šajā rakstā fokusējos uz izglītības iestādēm paredzētiem krēsliem un galdiem, arī citu mēbeļu iepirkuma izstrādei vēlams izmantot starptautiskos standartus, piemēram, tāfelēm un plauktiem , kā arī vispārīgās zaļā iepirkuma vadlīnijas mēbelēm.

Teksts: Dr.sc.ing. JANA SIMANOVSKA, Ekodizaina kompetences centrs

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: