Limbažos būvniecības iepirkumos ziemā pretendentu vairāk

Daina Vārpiņa, 29/08/2018

Post image for Limbažos būvniecības iepirkumos ziemā pretendentu vairāk

Limbažu novada pašvaldība gada laika veic vidēji 100 iepirkumu, kuru kopsumma pārsniedz 3 miljonus eiro bez PVN, atklāj Limbažu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Iepirkumu speciāliste Evija Mežinska.

Limbaži kaut arī maza pilsēta, lepojas ar saviem iedzīvotājiem, kas izvēlas atgriezties un strādāt, ieliekot savas zināšanas Limbažu novadā. Limbažu novadā viena no svarīgākajām prioritātēm ir ģimene. Pēdējo gadu laikā pašvaldība ir ieguldījusi savu un piesaistījusi Eiropas Savienības (ES) finansējumu, lai atjaunotu skolas un bērnudārzus, tiek attīstīti rotaļu laukumi un domāts par visu gadu gājumu iedzīvotāju veselības veicināšanu.

Piemēram, Limbažu novada pašvaldības 2017. gada publiskajā pārskatā norādīts, ka būtisks jautājums ir dzīvojamā fonda palielināšana, kas nozīmētu arī jaunu iedzīvotāju pieplūdumu pilsētā un novadā kopumā. Šeit pašvaldības rokas gan esot sasietas, jo tā pati dzīvojamās mājas būvēt nedrīkst – jācer uz privāto investoru ieinteresētību. Savukārt pašvaldībai viens no svarīgākajiem jautājumiem tuvākajā nākotnē ir jauna pansionāta būvniecība. 2017. gadā pabeigta arī ilgi gaidītā Limbažu Mākslas skolas pārbūve.

Savukārt nesen noslēgusies Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecība – Limbažos jauno būvi svinīgi atklāja 1. septembrī. Šeit tapuši divi baseini: lielais 25 m x 11 m un baseins bērniem – 10 m x 5 m, tāpat paredzētas aerobikas un trenažieru zāles, sauna un pirts, labiekārtota apkārtējā teritorija un autostāvvieta. Kopējās šā projekta izmaksas ir 3 793 659,70 eiro (t.sk. PVN). Peldbaseina būvniecības izmaksas sedz pašvaldība, Valsts kasē ņemot 2 640 444 eiro aizņēmumu būvniecībai un būvuzraudzībai.

Iepirkumos attālumam nav nozīmes

Limbažu novada pašvaldībā strādā divi iepirkumu speciālisti, taču iepirkumu īstenošanā tiek iesaistīti arī juristi, kuri sagatavo un slēdz līgumus, kā arī tie speciālisti, pārvalžu un iestāžu vadītāji, kam attiecīgais iepirkums ir nepieciešams, kas savukārt ir iesaistīti gan tehnisko specifikāciju sagatavošanā, gan līguma izpildē.
 
Jautāta, kādi ir raksturīgākie Limbažu novada domes iepirkumi, Evija Mežinska teic, ka pašvaldība veic tās darbības nodrošināšanai nepieciešamos iepirkumus – kurināmā, degvielas, apdrošināšanas pakalpojumu, ceļu uzturēšanas, kā arī iepirkumus, kas nepieciešami novada infrastruktūras uzlabošanai – ceļu attīstībai, iestāžu renovācijai, iekārtu un inventāra iegādei.

Pēc E. Mežinskas vērojumiem pašvaldības izsludināto iepirkumu dalībnieki mainās, un gan to skaits, gan piedāvātās līgumcenas ir atkarīgas no situācijas valstī, piemēram, būvniecības iepirkumos, kuri tiek veikti ziemas sezonā, dalībnieku skaits ir lielāks, nekā veicot to pašu iepirkumu pavasara vai vasaras sezonā.

Šeit iepirkumos ar savu piedāvājumu piedalās ne tikai reģiona uzņēmēji, bet, arī no citām Latvijas vietām, par ko E. Mežinska saka: “Patlaban šķiet, ka attālumam nav nozīmes, jo uzņēmēji ir iemācījušies gan saplānot loģistiku, gan izmantot resursus, kas pieejami uz vietas – gan guļvietas, gan vietējos piegādātājus, līdz ar Limbažos arvien vairāk ienāk uzņēmumi no citiem Latvijas nostūriem. Tā puķu stādus piegādā un stāda uzņēmums no Jēkabpils, būvdarbus veic Rīgas un Aizkraukles uzņēmumi.”

Savukārt ES finansējums Limbažu novadā piesaistīts gan ceļu infrastruktūras uzlabošanai, lai veicinātu novada uzņēmējdarbības attīstību, gan izglītības iestāžu attīstībai.

Jautāta par spēju pielietot elektroniskos iepirkumus, E.Mežinska norāda, ka patlaban aizvien plašāk sākot izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) publiskajos iepirkumos, kā tīmekļvietni, kur publicējama iepirkuma dokumentācija: “Šķiet, ka pēc laika sistēma būs ērts līdzeklis iepirkumu veikšanai, bet šobrīd tas atstāj iespaidu kā daudz laika patērējošs process, kur nereti tiek konstatētas tehniskas problēmas. Tas traucē operatīvi izsludināt iepirkumus. Līdz ar to, šobrīd tas nereti gan sarežģī, gan aizkavē darbu, taču, kā jau minēju, visticamāk, ar laiku situācija mainīsies, jo jau šobrīd jūtami uzlabojumi sistēmā, ko regulāri veic Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments. Šobrīd piedāvājumus EIS iesniedz lielākie Limbažu novada uzņēmēji, kuriem ir pietiekami laika un personāla resursu piedāvājumu sagatavošanai, līdz ar to jautājumi no viņu puses nav radušies. Kā veiksies mazākajiem uzņēmumiem, ir atvērts jautājums, jo diemžēl tehniski kļūdāmies mēs visi – gan pasūtītāji, gan piegādātāji, kā arī mēdz notikt sistēmas kļūdas.”

Ir arī iepirkumi bez pretendentu intereses

Zaļie iepirkumi Limbažu novada pašvaldībai pazīstami jau ilgāk, nekā to prasa likums, stāsta E.Mežinska: “Šobrīd, pamatojoties uz spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, Limbažu novadā zaļo publisko iepirkumu plaši izmanto, veicot ēdināšanas un pārtikas produktu piegādes iepirkumus. Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā zaļie kritēriji tika izmantoti vēl pirms ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, tad tika slēgts iepirkuma līgums pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādēm, kur ēdināmo skolēnu skaits ir salīdzinoši liels, kā arī līguma izpildes termiņš (trīs gadi) piegādātājiem šķita interesants, līdz ar to tika saņemti vairāki piedāvājumi. Savukārt šā gada pieredze ir, ka veicot zaļo iepirkumu ēdināšanas pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādei ar nelielu bērnu skaitu, tas ir beidzies bez rezultāta. Vai tas ir tāpēc, ka pakalpojumu apjoms ir neliels, vai tāpēc, ka iesniedzamie dokumenti šķiet uzņēmējiem sarežģīti, grūti skaidrot…”

Vēl salīdzinoši jaunās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā paredz pāreju uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu nevis ņemt vērā zemāko cenu, bet E. Mežinska lielas izmaiņas savā darbā šī nosacījuma dēļ neredz: “Ņemot vērā, ka arī piedāvājums ar zemāko cenu ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, šīs izmaiņas būtiski darbā neko nemaina, jo jau iepriekš, gatavojot tehniskās specifikācijas, tās ir tapušas gana detalizētas, lai cena varētu būt vienīgais vērtēšanas kritērijs. Diemžēl savu reizi vērtējot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, piemērojot kritēriju kopumu, konstatēts, ka faktiski izšķirošais ir un paliek cena, līdz ar to zūd lietderība, kā arī nereti kritēriji izrādās subjektīvi.”

Limbažu novadu domes veikto iepirkumu rezultāti ir savulaik arī apstrīdēti, taču ne šobrīd un ne šogad, apstiprina E. Mežinska: “Rezultātā ir bijuši lēmumi gan atstāt pašvaldības lēmumu negrozītu, gan atcelt pieņemto lēmumu. Protams, ka apstrīdētie iepirkumi ir radījuši korekcijas pašvaldības plānos, bet tas arī ir kalpojis par pamatu tam, lai iepirkumus plānotu jau ilgāku laiku uz priekšu.” Savukārt par līguma izpildes kontroli šajā pašvaldībā tiek nozīmēts atbilstošs personāls, kas vērtē visus līguma izpildes procesā radušos apstākļus, kas kalpo par pamatu novirzēm no līguma, tiek vērtēta gan personāla nomaiņa un papildus personāla piesaiste, gan izpildes termiņu grozījumi.

Uzziņa

 • Limbažu novadā dzīvo vairāk nekā 17 000 iedzīvotāju, kopējā platība 117 002,2 ha.
 • Limbažu novada pašvaldības administrācijā strādā 275 darbinieki.
 • Pašvaldība ir aktīva arī internetā un sociālajos tīklos, uzturot, piemēram, arī vietnes www.visitlimbazi.lv un www.facebook.com/razotslimbazunovada

Limbažu novada pašvaldības nozīmīgākie projekti 2018. gadā

 • Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecības noslēgšana un peldētapmācības programmu organizēšana;
 • Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide Burtnieku ielā 2, Limbažos;
 • Uzņēmējdarbības atbalsta programmu īstenošana;
 • Ražošanas angāra būvniecība specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (ERAF) projekta ietvaros;
 • Limbažu novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana;
 • Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas noslēgšana.
 • Novada ielu un ceļu pārbūve, remontdarbi.
 • Jaunatnes ielas seguma atjaunošana, Klosteru ielas, Mūras ielas remonts;
 • Limbažu pilsētas rūpnieciskās zonas teritorijas ielu pārbūve;
 • Tilta uz Jūras ielas pār Donaviņas upi pārbūve;
 • Veselības aprūpes ēkas “Aptieka” pārbūves noslēgšana Viļķenē.
 • Pludmales labiekārtojums posmā no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei un glābšanas stacijas “Vārzas” izveide Skultes pagastā;
 • Piemiņas vietas izveide Latvijas un Igaunijas karavīriem pie Mucenieku tilta.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: