Krievijas tirgus iespējas

Iveta Daine, 29/01/2013

Iepirkumi Krievijā

Latvijas ražotāji, kuri jau eksportē uz Krieviju savu produkciju, atzīst, ka šis tirgus ir neizmērojami plašs un perspektīvs, vienīgi trūkst detalizētas informācijas par dažādām iespējām tajā iekļūt. Viens no variantiem ceļā uz Krievijas tirgu ir piedalīties Krievijas Federācijas iepirkumos – par to novembrī SIA Imperum (iepirkumi.lv) rīkotajā apaļā galda diskusijā informēja Elektronisko tirdzniecības platformu asociācijas (Krievija) Semināru organizācijas daļas vadītāja TATJANA MAVRIČEVA un Semināru organizācijas daļas vadītājas vietnieks ANDREJS DAVIDOVS. Piedāvājam viņu sniegtās informācijas apkopojumu.

Krievijas iepirkumi internetā

Kopš 2010.gada visi Krievijas Federācijas (KF) valsts iepirkumi notiek elektroniski. Pasūtītājiem visa informācija par preču iepirkumiem un piegādi, par darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu federālajām vajadzībām, KF subjektiem vai municipālajām vajadzībām ir jāpublicē Viskrievijas oficiālajā interneta vietnē zakupki.gov.ru.

Lai veiktu visizplatītāko procedūru – elektronisko izsoli, pasūtītāji pēc saviem ieskatiem izvēlas vienu no piecām elektroniskajām tirdzniecības platformām: Sberbank-ast.ru, Viskrievijas elektroniskās tirdzniecības sistēmu ZakazRF, kuras vietne ir etp.zakazrf.ru, elektronisko tirdzniecības platformu Goszakupki – etp-micex.ru, vienoto elektronisko tirdzniecības platformu etp.roseltorg.ru, Krievijas tirdzniecības sistēmu www.rts-tender.ru.

Šīs piecas vietnes valsts pasūtījumu izvietošanai ir izvēlētas valsts izsludinātajā konkursā uz pieciem gadiem.

Federālais likums Nr. 223 Par preču, darbu un pakalpojumu iepirkumiem atsevišķu juridisko personu grupām nosaka kārtību, ka komerciālie pasūtījumi, ko veic dabiskais monopols un valstiskās korporācijas, proti, kompānijas ar noteiktu valsts kapitāla daļu, tiek izvietoti Viskrievijas oficiālajā vietnē http://zakupki.gov.ru/223 un arī pēc izvēles jebkurā no 4000 citām interneta vietnēm.

Pasūtītāju grupas

Krievijas Federācijā ir trīs lielas pasūtītāju grupas:

 • valsts pasūtījumi;
 • valsts kooperāciju, unitāru uzņēmumu un dabīgo monopolu (kurināmā un enerģētikas kompleksa dabīgie monopoli, transporta nozares dabīgie monopoli (Aeroflot, Krievijas dzelzceļš u.c.)) pasūtījumi;
 • komercuzņēmumi (iepirkumu procedūru reglamentē Civillikums).

Publisko iepirkumu procedūru veidi

Krievijas valsts pasūtītāji var veikt četru veidu iepirkumus:

 • iepirkums no vienīgā dalībnieka (izpildītāja, darbuzņēmēja) – tas ir iepirkuma veids, kurā pasūtītājs piedāvā noslēgt līgumu tikai vienam piegādātājam (izpildītājam, darbuzņēmējam) bez konkurences procedūrām par 100 000 rubļiem (aptuveni 1744 lati) ceturksnī. Plusi: nav nekādu ierobežojumu piegādātājam, var piedalīties arī ārvalstu kompānija. Mīnuss: nav iespējams noslēgt pastāvīgu līgumu.
 • cenu aptauja – iepirkuma veids, kurā informāciju par nepieciešamību pēc precēm, darbu veikšanas vai pakalpojuma paziņo neierobežotam personu lokam un par cenu aptaujas uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kam ir zemākā līguma cena līdz 500 000 rubļiem (aptuveni 8721 lats). Pluss: var piedalīties ārvalstu piegādātājs. Mīnuss: pieteikumi jāiesniedz drukātā formā.
 • elektroniskā izsole – iepirkumi, kas notiek oficiāli akreditētā interneta vietnē, kurai ir atļauja šādai darbībai. Pluss: iespēja piedalīties ar Baltkrievijas un Krievijas partneru palīdzību. Mīnuss: vajadzīgs elektroniskais paraksts. Šī prasība attiecas uz iepirkuma dalībnieku, bet ne uz apakšuzņēmēju, kas var būt arī ārzemju uzņēmums.
 • konkurss – šajā iepirkuma veidā par uzvarētāju tiek atzīts tas, kurš piedāvājis labākos līguma izpildes nosacījumus un kura pieteikumam dalībai konkursā piešķirts pirmais numurs. Pluss: var piedalīties ārvalstu piegādātājs. Mīnuss: pieteikums jāiesniedz drukātā formā un ir daudz papildu prasību.

Jāpiezīmē, ka konkursi un cenu aptaujas pagaidām vēl nenotiek elektroniski, lai gan informācija tiek publicēta Viskrievijas oficiālajā interneta vietnē. Pieteikumi dalībai jāiesniedz drukātā veidā, to iesniegšanas termiņi ir 4–6 darbdienas cenu aptaujai un 20–30 kalendārās dienas konkursam. Ārvalstu piegādātājiem jāpievērš uzmanība pieteikumu iesniegšanas termiņiem un līguma izpildes termiņiem.

Piegādātāju vērtēšanas kritēriji

Preces, darba vai pakalpojuma piegāde Krievijas iepirkumos tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:

 • līguma cena;
 • preci raksturojošās īpašības un tās ekspluatācijas vai apkalpošanas izdevumi;
 • preces piegādes vai darbu veikšanas, vai pakalpojumu sniegšanas termiņi;
 • kvalitātes garantiju ilgums un apjoms.

Izvērtējot piegādātāju, tiek ņemta vērā darījumu reputācija, pieredze (celtniecības darbu veikšanā un bērnu pārtikas piegādes konkursos), ražošanas jauda un resursi un kvalifikācija.

Galvenās iespējas ārvalstu piegādātājiem

Krievijas Federācijas valsts pasūtījumos nav aizliegts piesaistīt apakšuzņēmējus (lielāko atbildību par izpildāmo darbu vai preču piegādi uzņemas kompānija, kas piedalās iepirkumā). Latvijas uzņēmumi var piedalīties konkursos sadarbībā ar Krievijas partneri (pozitīva rezultāta nodrošināšanai vēlams, lai partneris būtu piedalījies līdzīga veida iepirkumos un būtu ar labu reputāciju.)
Izdevumi valsts/municipālā iepirkuma dalībniekam – 5% no pasūtījuma pamatsummas (neatkarīgi no tā, vai firma uzvar vai neuzvar, nauda tiek atmaksāta piegādātājam.) 34 lati jāmaksā tirdzniecības platformai jeb interneta vietnei, kurā notiek iepirkums. Šo summu neatmaksā, taču to iekasē tikai no uzvarētāja.

Komercpasūtījumiem nav vienotu prasību, pasūtītājs katrā iepirkumā izvirza savus kritērijus un nosacījumus. Ar konkrētajām prasībām precei/pakalpojumam var iepazīties elektroniskajās platformās, kur publicēts pasūtījums, vai pie paša pasūtītāja. Izdevumi – abonenta vai fiksētā maksa par interneta vietnes izmantošanu dalībai konkursā. KF likumi neaizliedz komerciepirkumos piedalīties ārvalstu kompānijām.

Patlaban interneta vietnē sberbank-ast.ru (drīzumā arī četrās pārējās vietnēs) valsts iepirkumos var piedalīties arī ārvalstu kompāniju Baltkrievijas filiāles un Baltkrievijā dibināts uzņēmums.

Latvijas uzņēmumu iespējas iekļūt Krievijas tirgū:

 1. Pārstāvniecības vai filiāles izveidošana Krievijā.

  Jārēķinās ar izdevumiem, kas saistīti ar uzņēmuma dibināšanu, biroja īri, uzturēšanu un darbiniekiem. Filiāles vadītājam vai ieceltajam izpilddirektoram jābūt Krievijas Federācijas pilsonim. Uz izpilddirektora vārda tiek izveidots elektroniskais paraksts, ar kuru tiek parakstīti visi elektroniski veiktie iepirkumi.

 2. Partnera vai pārstāvja atrašana, ar kura palīdzību Latvijas kompānija var piedalīties iepirkumos.
  Šis variants kompānijai, kura vēlas iekļūt Krievijas tirgū, prasa vismazāk izdevumu un ir visperspektīvākais. Izvēloties sadarbības partneri Krievijā, iepriekš jāpārliecinās par tā uzticamību, par pieredzi iepirkumos (uzvarām) un labu reputāciju.

Svarīgi zināt, piedaloties Krievijas iepirkumos

 • Jāsagatavo vajadzīgie sertifikāti, licences un piekļuves (iepirkuma dokumentācijā būs konkrēti norādīts, kādi dokumenti kādā daudzumā ir nepieciešami).
 • Jāaprēķina cenas (visi izdevumi, kas saistīti ar muitu, loģistiku un tamlīdzīgi).
 • Jāizvērtē piegāžu termiņi (tai skaitā laiks, kas vajadzīgs muitai, nogādāšanai), vai tie ir reāli izpildāmi saskaņā ar pasūtītāja prasībām.

Ja piedalās konkursā ar starpnieka palīdzību, jāaprēķina izdevumi, jāzina, kurus izdevumus segs un kādu atbildību uzņemsies partneris. Jāņem vērā, ka, izpildot līgumu, samaksa nonāks partnera kontā, jo viņš ir piedalījies iepirkumā. Lai nebūtu pārpratumu, dažas kompānijas mēdz vienoties par avansa maksājumiem.

Lai veicinātu eksportu uz Krieviju, dalībai iepirkumos Latvijas uzņēmēji Krievijā var izveidot asociācijas, kas pārstāv noteiktu uzņēmēju grupu (piemēram, Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācija, Latvijas Pārtikas ražotāju asociācija u.tml.).
Katram uzņēmējam, kurš pārstāv noteiktu tirgus segmentu, ir iespēja pašam pārbaudīt, kāds Krievijas teritorijā ir pieprasījums pēc viņa piedāvātās preces vai pakalpojuma, izpētot gan valsts, gan komercuzņēmumu iepirkumu tendences.

Piegādātāju un pasūtītāju aizstāvība

Saskaņā ar federālo likumu Nr.94 ir izveidots Negodprātīgo piegādātāju reģistrs (Реестр Недобросовестных поставщиков (РНП)), ko kontrolē Krievijas Federācijas Federālais pretmonopola dienests (РФ ФАС). Ja piegādātājs pamana, ka iepirkuma nosacījumi sagatavoti, tos pielāgojot tikai vienai firmai, par to var sūdzēties šim dienestam. Sūdzības tiek izskatītas piecu dienu laikā.
Ja uzvarējusī kompānija nav izpildījusi savas saistības (izvairās no līguma parakstīšanas vai izbeidz līgumu), tā var tikt iekļauta Negodprātīgo piegādātāju reģistrā un divus gadus nedrīkst piedalīties valsts iepirkumos.

strong> Likumi, kas regulē valsts iepirkumu kārtību Krievijas Federācijā:

 • Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”
 • Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
 • Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)
 • Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи”
 • Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ “О защите конкуренции”
 • Федеральный закон от 10 января 2002 года N 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи”
 • ФКС – Федеральная контрактная система (проект)

Par Seldon

Latvijas uzņēmējiem ir iespēja sekot līdzi iepirkumiem Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā un piedalīties tajos, izmantojot interneta vietni Seldon.lv, kas ir lielākā un ātrākā iepirkumu monitorēšanas sistēma par Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas valsts un komercstruktūru plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem. Tā ir Krievijas monitorēšanas sistēma Seldon.2010, kas pielāgota Latvijas sistēmai, pēc tam, kad SIA Imperum noslēdza līgumu ar monitorēšanas sistēmas Seldon.2010 izstrādātāju un uzturētāju SAS AC Fond.

Latvijas Krievijas biznesa klubs

„Gada laikā aptuveni 150 Latvijas kompāniju interesējas par iespēju iekļūt Krievijas tirgū,” zina teikt bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības vadītājs Krievijā Olafs Slūtiņš, kurš pēc aiziešanas no LIAA šogad 2. janvārī nodibināja Latvijas – Krievijas biznesa klubu.

Klubs tiek radīts, lai apvienotu uzņēmējus, kuri vēlas pārdot preces vai pakalpojumus Krievijā. „Vispirms ir svarīgi, ko katrs no šiem uzņēmējiem ar savu pieredzi var sniegt cits citam,” norāda Slūtiņš. „Tā būs tikšanās vieta gan tiem Latvijas uzņēmumiem, kas jau strādā Krievijā, gan tiem, kurus interesē iekļūšana šīs valsts tirgū. Ļoti liels darbs būs saistīts ar uzņēmēju apmācību: ar ko viņiem vispār būtu jāsāk un kas būtu jāizdara jau mājās Latvijā, pirms viņi dodas kaut vai uz sarunām Krievijā. Mēs rīkosim seminārus un aicināsim uz Latviju ekspertus, kuri stāstīs gan par iepirkumiem, gan par tirgu, gan sertifikāciju. Klubam būs sava interneta mājaslapa, kurā varēs izvietot piedāvājumus Krievijai, arī ziņas, kurās Krievijas partneri tiks informēti par Latvijas jaunumiem, piedāvājumiem.”

Jaunais Latvijas – Krievijas biznesa klubs sola uzrunāt Krievijas partnerus – nozaru asociācijas, uzņēmēju asociācijas –, mudinot uz sadarbību. „Virzīsimies arī uz sadraudzību ar Krievijas klubiem, jo Maskavā vien ir gandrīz 200 biznesa klubu,” skaidro Slūtiņš. „Slēgsim līgumus par informācijas apmaiņu, aicināsim klubu pārstāvjus, lai viņi pastāsta, kā darbojas Krievijas klubi, jo tur lielākoties bizness ir balstīts uz sadarbību ar konkrētu cilvēku, kuram uzticies un kurš nepievils.”

Slūtiņš atgādina, ka Krievijas tirgus ir ļoti sarežģīts un Latvijas uzņēmuma gatavošanās iecerētajai sadarbībai ir rūpīgi jāizvērtē un jāplāno. „Vispirms ir jāizstrādā stratēģija, kā konkrētajam uzņēmējam ieiet tirgū, kāds izskatīsies viņa piedāvājums, jāsavāc informācija, ko uzrunāt un kā uzrunāt, tad jāuzrunā tā, lai tam būtu rezultāts. Pēc tam ir jābūt labam priekšlikumam, jābrauc pārliecināt, prezentēt. Tālāk jāsakrīt apjomiem, cenām…,” skaidro idejas autors un kluba veidotājs Olafs Slūtiņš. Klubs plāno virzīt Krievijai arī Latvijas investīciju piedāvājumus.

Vairāk informācijas var uzzināt, rakstot: olafs@tradeclub.lv!

Teksts: Iveta Daine

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: