Konceptuāli atbalsta rosinājumu veikt precizējumus publisko iepirkumu regulējumā

LETA, 29/05/2020

Post image for Konceptuāli atbalsta rosinājumu veikt precizējumus publisko iepirkumu regulējumā

Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus trīs likumos, kas paredz veikt precizējumus publisko iepirkumu un koncesiju regulējumā.

Izskatīšanai komisijās nodoti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.

Kā skaidrots grozījumu Publisku iepirkumu likumā anotācijā, to mērķis ir tehniski precizēt pasūtītāja definīcijas un formulējumu vienam no paredzētajiem gadījumiem, kad pieļaujami būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi. Precizējumi nepieciešami, lai nodrošinātu to redakcionālu atbilstību Eiropas Savienības direktīvas normām, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību attiecībā uz šo normu piemērošanu.

Likumā tiks precizēta definīcija vienam no pasūtītāja kritērijiem. Tajā būs noteikts, ka pasūtītājam ir jāatbilst kritērijam, ka tas atrodas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē Koncernu likuma izpratnē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē tā paša likuma izpratnē, vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas darbību vairāk par 50% finansēs publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona. Daļa no šiem nosacījumiem ir spēkā arī pašlaik. Arī Publiskās un privātās partnerības likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzēta atsauce uz Koncernu likumu.

Aizstājot atsauci uz Koncernu likumu, no visiem trim likumiem tiks svītrots skaidrojums izšķirošajai ietekmei, ka šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā.

Tāpat Publisko iepirkumu likumā tiks precizēta viena no normām saistībā ar būtiskiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumiem nosakot, ka tie ir pieļaujami saistībā ar sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildi. Publiskās un privātās partnerības likumā tiks veikti līdzīgi grozījumi, ka būtiski koncesijas līguma grozījumi nepieciešami sākotnējā koncesijas līguma izpildei. Līdzīgi grozījumi tiks veikti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā attiecībā uz sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildi.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: