Kas ir Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments?

iepirkumi, 31/05/2018

Post image for Kas ir Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments?

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) Latvijā tikpat kā neizmanto, lai gan tas varētu atvieglot iepirkuma procedūru gan pasūtītājiem, gan arī pretendentiem. Žurnāls “Iepirkumi” iepazīstina ar ESPD un e-ESPD, un to izmantošanas iespējām.

Kas ir ESPD un e-ESPD?

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) ir instruments, kas atvieglo dalību publiskā iepirkuma procedūrās. Tā ir pašdeklarācija par uzņēmumu piemērotību, finansiālo stāvokli un spējām, kas kalpo par sākotnēju pierādījumu publiskā iepirkuma procedūrās, kas pārsniedz ES noteikto robežvērtību. Tas ir pieejams visās ES valodās un tiek izmantots par sākotnējo pierādījumu, ka ir izpildīti nosacījumi, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma procedūrās visā ES.

Pateicoties ESPD, pretendentiem vairs nav jāsniedz pilnīgi dokumentāri pierādījumi un dažādas veidlapas, kas agrāk tika izmantotas ES iepirkumā, un tas ievērojami vienkāršo piekļuvi iespējām piedalīties pārrobežu konkursos. No 2018. gada oktobra ESPD sagatavos vien elektroniskā formā.

Eiropas Komisija piedāvā pircējiem, pretendentiem un citām ieinteresētajām personām bezmaksas tīmekļa pakalpojumu – aizpildīt ESPD elektroniski. Tiešsaistes veidlapu var aizpildīt, izdrukāt un nosūtīt pircējam kopā ar pārējo piedāvājumu. Ja procedūru veic elektroniski, ESPD var eksportēt, saglabāt un iesniegt elektroniski. Iepriekšējā publiskā iepirkuma procedūrā izmantoto ESPD var atkārtoti izmantot tikmēr, kamēr šī informācija ir pareiza. Pretendentus var izslēgt no procedūras vai sodīt, ja informācija ESPD ir būtiski sagrozīta, noklusēta vai par to nevar iesniegt apliecinošus dokumentus.

Pašdeklarācija ļauj iesaistītajiem uzņēmumiem vai citiem ekonomikas dalībniekiem apliecināt, ka: 1) tie neatrodas nevienā no situācijām, kurās tie jāizslēdz vai tos varētu izslēgt no procedūras; 2) tie atbilst attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Sertifikāti, ko kā pierādījumu parasti pieprasa publiskie pircēji, būs jāiesniedz tikai konkursa uzvarētājam. Šaubu gadījumos no citiem var pieprasīt dažus vai visus dokumentus. Gadījumā, ja uzņēmums sniedz saites uz konkrētiem pierādījumiem no attiecīgajiem reģistriem, pircēji tiem var piekļūt tieši tur. Tas ievērojami samazinās administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībnieku atbilstības pierādīšanu. Tehniskās specifikācijas neietilpst ESPD. Tas attiecas tikai uz dalības nosacījumiem (pirmskvalifikāciju) izslēgšanas un atlases kritēriju ziņā. e-ESPD ir šīs pašdeklarācijas elektroniskā versija, ko Eiropas Komisija nodrošina tīmekļa veidlapas formātā (skat. nākamo sadaļu).

e-ESPD izmantošanas iespējas

Saskaņā ar jaunajām publiskā iepirkuma direktīvām ESPD ir jāsagatavo tikai elektroniskā formā. Lai visās dalībvalstīs nodrošinātu pāreju uz obligāto elektroniskās saziņas līdzekļu izmantošanu, pārejas periodā līdz 2018. gada 18. aprīlim ESPD var vienlaikus pastāvēt gan elektroniskā, gan papīra formā*.
Četras e-ESPD pakalpojuma izmantošanas iespējas: 1) Eiropas Komisijas nodrošināts bezmaksas e-ESPD pakalpojums; 2) ESPD datu modelis, kas ļauj integrēt e-ESPD pakalpojumu valsts e-iepirkuma risinājumos/pirmskvalifikācijas pakalpojumos; 3) pirmās opcijas, t.i., e-ESPD pakalpojuma, atvērtā pirmkoda versija. Atvērtā pirmkoda versija ir savietojama ar ESPD datu modeli, un dažus elementus var pielāgot, lai ņemtu vērā dalībvalstu vajadzības; 4) virtuālā uzņēmuma dokumentācija (Virtual Company Dossier, VCD).

e-ESPD pakalpojuma funkcijas

e-ESPD pakalpojums ļauj: 1) pircējam aizpildīt un atkārtoti izmantot ESPD veidni, kurā noteikti izslēgšanas un atlases kritēriji; 2) iesaistītajam uzņēmumam aizpildīt, atkārtoti izmantot, lejuplādēt un izdrukāt konkrētajai procedūrai paredzētu ESPD. Nākotnē: 3) iesaistītais uzņēmums varēs tieši e-ESPD uzzināt, kādus pierādījumus tas var izmantot, lai pierādītu atbilstību konkrētam kritērijam, nepārbaudot atbilstošos pierādījumus e-Certis; 4) pircējs varēs augšupielādēt visus no iesaistītajiem uzņēmumiem saņemtos e-ESPD, lai vienā tabulā gūtu pārskatu par iesniegtajām pašdeklarācijām.

Vai ir jāsniedz sākotnējie pierādījumi?

Saskaņā ar principu “tikai uzvarētājs” sākotnējos pierādījumus lūgs iesniegt tikai iepirkuma procedūras uzvarētājam. Tomēr jebkurā procedūras brīdī pircējs ir tiesīgs pieprasīt arī citiem iesaistītajiem uzņēmumiem iesniegt pierādījumus, lai nodrošinātu procedūras pareizu norisi. Vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka, gadījumā, ja pierādījumi (vai to daļas) ir pieejami attiecīgajā valsts datu bāzē bez maksas, iesaistītais uzņēmums var norādīt, kur tos atrast (t. i., repozitorija nosaukums, tīmekļa vietne, datnes identifikācija utt.). Šādā gadījumā pircējam tie jāiegūst tieši no norādītā avota. Norādot šādu informāciju, iesaistītais uzņēmums (vai attiecīgā persona) piekrīt, ka pircējs var iegūt dokumentāciju (ievērojot attiecīgos noteikumus par personas datu apstrādi).

Vai e-ESPD pakalpojumu var izmantot divos posmos?

Jā, var. Pirmajā posmā ESPD ir jāiesniedz visiem iesaistītajiem uzņēmumiem.

Kādiem iepirkumiem ESPD var piemērot?

Ja valsts tiesību akti to atļauj, ESPD var izmantot arī iepirkumam, kas zemāks par noteikto slieksni, bet vienkāršošanas gadījumā arī attiecībā uz koncesijām (virs un zem noteiktā sliekšņa). Datu modelis ir pielāgots arī šim nolūkam.

Apakšuzņēmēji un ESPD

ESPD (attiecīgās daļas) jāizmanto arī apakšuzņēmējiem, uz kuru spējām paļaujas iesaistītais uzņēmums. Citiem apakšuzņēmējiem ESPD jāaizpilda tikai tad, ja ESPD konkrētam iepirkumam norādīts, ka nepieciešama informācija arī par “parastajiem apakšuzņēmējiem”** .

Kā izdrukāt e-ESPD?

Iesaistītais uzņēmums un pircēji var izdrukāt e-ESPD veidlapu no tīmekļa pakalpojumu pēdējās lapas. e-ESPD veidlapa (PDF formātā) parādās, noklikšķinot pogu “Drukāt”. Microsoft Windows operētājsistēmā e-ESPD var lejuplādēt, izmantojot Chrome pārlūkprogrammu (tajā ir iestrādāta PDF drukas funkcija). Citādi var lietot jebkuru tiešsaistē brīvi pieejamu PDF ģenerētāju. Mac OSX vai Linux operētājsistēmā e-ESPD var izdrukāt no jebkuras pārlūkprogrammas. Pircējiem jāatceras izveidot (un publicēt ar citiem iepirkuma procedūras dokumentiem) ne tikai e-ESPD PDF versiju, bet arī XML datni. Tas būs parocīgi uzņēmumiem, kuri tādējādi varēs izvēlēties, kuru formātu izmantot savam piedāvājumam. Uzņēmumi var atkārtoti izmantot datus vienīgi ar XML versiju. Pircēja eksportētu XML datni apzīmē ar “espd-request.xml”. Iesaistītā uzņēmuma eksportētu XML datni apzīmē ar “espdresponse.xml”. Pircēji varēs izmantot pakalpojuma pārskatīšanas funkciju, lai apskatītu uzņēmumu iesniegto XML atbildes datni.

Kā parakstīt e-ESPD?

Ja pircējs to lūdz, e-ESPD ir jāparaksta. Tādā gadījumā iesaistītajam uzņēmumam vispirms jālejuplādē XML datne un tad parakstīšanai jāizmanto tās e-paraksta rīks. Ja tas nav iespējams, e-ESPD jāizdrukā PDF formātā un jāparaksta ar roku.

Pircējam e-ESPD I. Daļā nav jāievada dati par procedūru

Ja izmanto e-ESPD pakalpojumu, tas nav nepieciešams. Eiropas Komisijas nodrošinātā e-ESPD tīmekļa veidlapa var automātiski iegūt šo informāciju. Tas ir atkarīgs no šādiem priekšnosacījumiem: 1) ja pircējs iesniedz paziņojumu TED (Tenders Electronic Daily); 2) tas (uzreiz pēc 1. punkta izpildes) saņem e-pastu ar pagaidu identifikācijas numuru (kas nav OV numurs); 3) identifikācijas numurs tiek ievadīts e-ESPD pakalpojumā; 4) tā kā (visticamāk) paziņojums vēl nav publicēts, viss, izņemot OV numuru, tiks automātiski iekļauts attiecīgā e-ESPD I daļā. Pagaidu identifikācijas numurs arī tiks saglabāts XML datnē; 5) pēc paziņojuma par konkursa publicēšanu uzņēmumi e-ESPD tīmekļa veidlapā atvērs XML datni. Tā kā tad būs pieejams OV numurs, e-ESPD tīmekļa veidlapa to iegūs automātiski kopā ar saiti uz publicēto paziņojumu.

e-ESPD var izmantot atkārtoti

e-ESPD tīmekļa veidlapa ļauj gan pircējiem, gan iesaistītajiem uzņēmumiem (ja abas puses izmantojušas XML versiju) atkārtoti izmantot iepriekšējās iepirkuma procedūrās lietoto e-ESPD veidlapu. Veidlapu var izmantot tikmēr, kamēr dati ir pareizi un aktuāli.

Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

* Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulas (ES) 2016/7 II pielikums (OV L 3, 6.1.2016., 16. lpp.),

** 2 Skatīt ESPD II daļas D iedaļu un 71. panta 5. Punktu.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: