Jēkabpilī šogad paredzēti vismaz 70 iepirkumu

Daina Vārpiņa, 05/04/2018

Post image for Jēkabpilī šogad paredzēti vismaz 70 iepirkumu

Jēkabpils pašvaldības raksturīgākie iepirkumi galvenokārt tiek rīkoti ikdienas jautājumu risināšanai, bet pilsētai attīstoties, tiek organizēti arī tādi, kas pārsniedz 10 miljonus eiro.

Jēkabpils pēc pilsētas domes izpilddirektora Guntara Goguļa vārdiem ir labo pārmaiņu pilsēta – pilsēta, kas vērsta uz izaugsmi un pozitīvu mainību. Jēkabpils ģeogrāfiskais novietojums ir stratēģiski svarīgā vietā Latvijas kartē. Pilsētas teritorijā ir pieejamas vairākas apbūvei un rūpnieciskas ražošanas izveidei piemērotas teritorijas, un Jēkabpils pilsētas pašvaldība vienmēr esot atvērta sadarbībai ar uzņēmējiem.

“Pašvaldība strādā pie vides sakārtošanas un uzlabošanas, jauniem un vērienīgiem projektiem – multifunkcionālās halles izbūves, kas būs ieguvums ne tikai pilsētas, bet visa reģiona iedzīvotājiem, pie ielu tīkla sakārtošanas, kā arī sporta, brīvā laika un atpūtas vietu pilnveidošanas. Domājam par dažāda gadagājuma ļaudīm, piemēram, Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām vecuma pensiju sasniegušajām personām (pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju), ir braukšanas maksas atlaides Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā. Piešķiram stipendijas studentiem, atbalstām jaunos speciālistus. Lepojamies, protams, ar cilvēkiem, jo mēs paši esam tie, kuri rada šo vidi, pilnveido un dzīvo,” aicināts raksturot, cik Jēkabpils dome daudz dara pilsētnieku labā, stāsta G. Gogulis.

Divām iepirkumu komisijām darba pietiekami

Lai īstenotu dažādus projektus, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2017. gadā pēc iepirkuma procedūrām, neskaitot zemsliekšņu līgumu slēgšanu, rīkoja 65 iepirkumus, notikušas 270 iepirkumu komisijas sēdes. 2018. gadā atbilstoši iepirkumu plānam ir iecerēts veikt 71 iepirkumu. Iepirkumu skaita pieaugums saistīts ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu ieviešanu, iepirkumu līgumu beigšanos, kas bija noslēgti uz vairāk kā vienu gadu.

2017. gadā iepirkumi veikti par dažāda apmēra summām – arī vairākiem miljoniem, piemēram, multifunkcionālās sporta halles jaunbūves iepirkums, kur cena bez PVN bija 10 885 468,93 eiro, pasta un tam pieguļošo ielu rekonstrukcijas iepirkums pārsniedzis trīs miljonus eiro. Naudas summu ziņā bijuši arī citi apjomīgi iepirkumi, kā arī īstenoti sagatavošanās jeb projektēšanas darbu iepirkumi.
 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā daļa iepirkumu ir centralizēta. “Tas nozīmē, ka 21 pašvaldības iestādei un atsevišķos gadījumos, piemēram, elektroenerģijas iepirkumu, arī kapitālsabiedrībām, organizē iepirkumu speciālisti Centrālajā administrācijā. Darbojas divas komisijas: pasūtījumiem līdz miljonam eiro un virs miljona. Jēkabpilī centralizēti iepērkam degvielu, apdrošināšanu, pārtikas piegādi pirmsskolas izglītības iestādēm, kurināmo, autotransporta apkopi un remontu utml.,” skaidro G. Gogulis.

Savukārt četri citi pašvaldības darbinieki nodarbināti ar iepirkumu dokumentāciju bez specifikācijām sagatavošanu, procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem nodrošināšanu un līgumu sagatavošanu slēgšanai, kā arī pārstāv pašvaldību iepirkumu strīdos.

Jēkabpils domes raksturīgākie iepirkumi ir saistīti ar puķu dobju ierīkošanu, ielu apgaismojuma nodrošināšanu, zāles pļaušanu, tranzītielu ikdienas uzturēšanu, pārtikas piegādi pirmsskolas izglītības iestādēm, īpašumu remontdarbiem, bērnu rotaļlaukumu atjaunošanu, programmatūras licenču iegādi u.c. G.Gogulis novērojis, ka šāda veida iepirkumos mainās gan dalībnieki, gan uzvarētāji. Turklāt iepirkumos piedaloties visu reģionu uzņēmēji – arī no ārvalstīm, piemēram, uzvarētāji bijuši arī no Lietuvas. “Attālumam nav nozīmes. Gadās, ka uzņēmēji izsludinātajos iepirkumos piedāvā cenu bez peļņas, vai kas ir tuvu pašizmaksai,” rezumē G.Gogulis.

Šogad plānoti vairāk kā 70 iepirkumu, un no tiem lielākā daļa būs konkursi virs ES līgumcenu sliekšņiem, piemēram, Jēkabpils ielu pārbūve, Tautas nama un pirmsskolas izglītības iestādes ēkas “Bērziņš” atjaunošana un siltināšana, Krustpils pils rekonstrukcija un jaunu ekspozīciju izveide, Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils valsts ģimnāzijas atjaunošana un aprīkošana ar mūsdienīgiem IKT risinājumiem, pārtikas pārstrādes ražotnes izveide u.c. Pēc projektu realizācijas būtiski uzlabosies Jēkabpils iedzīvotājiem un viesiem pieejamā publiskā infrastruktūra, arī ielas un ceļi, kas ir būtisks atbalsts uzņēmējdarbībai.
 
Nekautrējas pieaicināt palīgā speciālistus

Jautāts sniegt vērtējumu par pāreju uz elektroniskajiem iepirkumiem, kas nozīmē informācijas sistēmu izmantošanu iepirkumos, G. Gogulis informē, ka kopš 2017. gada 1. oktobra šādi veikti 13 iepirkumi. Sistēma esot sarežģīta un, pielietojot praksē, konstatēti trūkumi. “Pieaicinot IT speciālistus, visus jautājumus atrisinām, jo darba ir daudz un nav laika gausties,” apņēmības pilns ir G. Gogulis.

“Savukārt pašreiz aktuālā Zaļā iepirkuma procedūru izpildām pārtikas, iekštelpu un ielu apgaismojumu iepirkumos. Zaļais iepirkums ir kā obligāti izpildāmās prasības, tomēr kā vērtēšanas kritēriju izmantojam zemāko cenu. Pārtikas iepirkumā salāgojām zaļā iepirkuma prasības ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Vērtēšana ir komplicēta, tomēr rezultāts ir labs,” pozitīvajā pieredzē dalās G. Gogulis.

Vēl izmaiņas PIL paredz pāreju uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, nevis ņemt vērā zemāko cenu. Ko šis maina pašvaldības darbībā? G. Gogulis: “Izstrādājam detalizētas specifikācijas un prasības iepirkumam, tamdēļ pamatā neizmantojam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vērtēšanas kritēriju. Detalizēti izstrādāta specifikācija ļauj izvairīties no neskaidrībām un strīdiem līguma izpildē.
Cenšamies izvairīties no prasībām iepirkumos, par kurām var rasties diskusijas un šaubas, tamdēļ katra nākamā procedūra, ko izdomā likumdevējs, darbā neko nemaina.”

Jēkabpils pilsētas dome savā darbā arī saskārusies ar gadījumiem, kad apstrīdēti iepirkuma rezultāti. Pašreiz neviena tāda neesot. Pēc G. Goguļa teiktā sūdzības līdz šim ir bijušas nepamatotas vai atsauktas.

Liela nozīme ir ne tikai iepirkumu organizēšanai, bet arī piegādātāju un darbu izpildītāju līgumu kontrolei. Arī Jēkabpils pilsētas domē visu līgumu izpildes kontrole tiekot rūpīgi veikta. Ar to nodarbojas par piegādi vai būvdarbiem atbildīgie darbinieki. Turklāt par līguma izpildes kavējumiem ir piemēroti līgumsodi.

Uzziņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2017. gadā pēc iepirkuma procedūrām, neskaitot zemsliekšņu līgumu slēgšanu, organizēja 65 iepirkumus, notikušas 270 iepirkumu komisijas sēdes.
komisijas komisijas sēdes.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: