IUB statistika par 2013.gada janvāri

Liene Eglāja, 01/03/2013

Uzņēmumu TOP

Šoreiz žurnālam Iepirkumi sniedzam IUB Informācijas departamenta apkopoto statistiku par janvāra mēnesi, bet turpmāk šāda veida statistiku – apkopojumu 7 tabuliņās – sniegsim reizi ceturksnī.

1.tabulā jāņem vērā, ka vienam iepirkumam var būt pat 100 daļas, kā tas mēdz būt medicīnas preču iepirkumos, turklāt viens un tas pats pretendents var pieteikties uz vienu, vairākām vai visām daļām, atkarībā no tā, kā pasūtītājs ir noteicis iepirkuma dokumentos. Attiecīgi tabulā redzamie rādītāji neliecina par konkrēto uzņēmumu biežāku piedalīšanos iepirkumos, bet var norādīt arī uz viena uzņēmuma piedalīšanos vairākās iepirkuma daļās. Piemēram, 1.tabulā SIA Arbor Medical Korporācija atrodas pirmajā vietā, taču no šiem datiem vien nevar apgalvot, ka minētais uzņēmums ir piedalījies visvairāk iepirkumos vai ka medicīnas preču iepirkumi būtu visbiežāk izplatītie. Ja vadās no CPV koda, tad visbiežāk tiek veikti pārtikas, būvdarbu, kurināmās koksnes un degvielas iepirkumi, kā tas redzams 3.tabulā.

Salīdzinot 4.tabulu, kas attiecas uz pasūtītāju (galvenokārt publiskām personām, piemēram, valsts vai pašvaldību iestādēm), un 5.tabulu, kas attiecas uz finansējuma saņēmējiem (privātpersonām, t.i., uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saņem ES fondu finansējumu), redzams, ka publiskas personas iepirkumus veikušas biežāk nekā privātpersonas, kā arī par lielāku kopējo līgumcenu.

Tabula 11.tabulā apkopota informācija no iepirkumu rezultātu publikācijām IUB mājaslapā. Ņemot vērā to, ka pasūtītājs iepirkumu var dalīt daļās, kā rezultātā informācija par katras daļas pretendentiem jānorāda atsevišķi pat gadījumā, ja viens un tas pats pretendents ir piedalījies viena iepirkuma vairākās daļās, tad 1.tabulā pretendentu skaits ir izteikts no visām rezultātu publikācijās norādītajām iepirkumu daļām.

Tabula 2

Tabula 3

2013.gadā publicētos paziņojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, var sadalīt pa galvenajām CPV (Eiropas Savienības apstiprinātas nomenklatūras klasifikators, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās) kodu grupām – būvdarbi, preces, pakalpojumi.

Tabula 4

Šajā sadaļā apkopota informācija par tām publikācijām, kurās pasūtītājs 2013.gadā varēja izdarīt atzīmi par to, ka konkrētais iepirkums saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, t.i., informācija apkopota no publikācijām Publisko iepirkumu likuma kārtībā.

Tabula 5

5.tabulas sadaļā “Iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaits” norādītais skaitlis veidojas no iepirkumiem, kuri ir izsludināti IUB. “Kopējā līgumcena milj. Ls, bez PVN” norādītais skaitlis veidojas no rezultātu paziņojumos norādītās iepirkuma līgumu cenas, bet tas nenozīmē, ka par attiecīgo iepirkumu tiks noslēgts līgums un par norādīto līgumcenu. Par reālo noslēgto līgumu summu pasūtītājs atskaitās iepirkumu gada pārskatos, kuros norāda visus, noslēgtajā gadā, veiktos iepirkumus un to reālās noslēgtās līgumu summas. Rezultātu publikāciju līgumcenām piemīt provizorisks raksturs.

**Paziņojumi “Zem ES līgumcenu sliekšņa” – paziņojumi ar paredzamās līgumcenas slieksni no 20 000 Ls līdz 92 053 Ls precēm un pakalpojumiem un no 120 000 Ls līdz 3 540 500 Ls būvdarbiem;
***Paziņojumi “Virs ES līgumcenu sliekšņa” – paziņojumi ar paredzamo līgumcenu no 92 053 Ls un virs precēm un pakalpojumiem un no 3 540 500 Ls un virs būvdarbiem;
****”8.panta kārtībā” iepirkumus izsludina, ja piegādes vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir no 3 000 līdz 20 000 latu, būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena no 10 000 Ls līdz 120 000 latu.
SPSIL paziņojumi “Virs ES līgumcenu sliekšņa” – paziņojumi ar paredzamo līgumcenu no 283 240 Ls un virs precēm un pakalpojumiem un no 3 540 500 Ls un virs būvdarbiem.

Tabula 6

6.tabula. Tāpat kā 5.tabulā, arī šeit Kopējā līgumcena milj. Ls, bez PVN norādītais skaitlis veidojas no rezultātu paziņojumos norādītās iepirkuma līgumu cenas, bet tas nenozīmē, ka par attiecīgo iepirkumu tiks noslēgts līgums un par norādīto līgumcenu.

Tabula 7

Sagatavoja: Liene Eglāja, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta vecākā referente

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: