Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Astra Bērziņa, 27/11/2013

Post image for Iepirkumu dalīšana daļās un līgumcena

Šajā nodarbībā aplūkosim, kādas priekšrocības piedāvā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā un septītā daļa, kad mazāko daļu, kas nepārsniedz 20 % no kopējās iepirkuma līgumcenas, pircējs drīkst nodalīt no kopējā iepirkuma apjoma, tādējādi daļēji atvieglojot pretendentiem piedāvājuma gatavošanu, īpaši, ja tie ir maza apjoma iepirkumi. Tā arī iepircējam tiek nodrošināta ātrāka iepirkuma norise, jo liela apjoma darbiem iepirkuma procedūras laiks ir garš, savukārt nodalot darbus, kas ir mazāki par 20 % no kopējā apjoma, tie veicami īsākā laikā.

Dalīšana daļās iepirkumā ar nelielu konkurentu skaitu
Dalīšanu daļās biežāk piemēro gadījumos, kad iepirkuma apjoms ir liels ar plašu iepērkamo preču sortimentu, garāku noslēdzamā līguma periodu, ar dažādu pretendentu (ir gan ražotāji, gan tirgotāji) loku. Taču dažkārt ir gadījumi, kad iepērkamo preču apjoms ir samērā neliels, taču dalīšana daļās dod iespēju uz kādu daļu no kopējā apjoma pretendēt komersantam, kura rīcībā ir nelieli apjomi. Tas raksturīgi apvidos, kur nedarbojas daudz komersantu vai arī piegādes attālums līdz konkrēto preču piegādes vietai ir neizdevīgs no loģistikas viedokļa.

Dalīšanu daļās, slēdzot vispārīgo vienošanos, var piemērot gadījumos, kad pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu nevar piegādāt neviens vai to uzņemas vien ļoti ierobežots komersantu loks, jo iepērkamais apjoms ir ļoti neliels. Tā kā ir gadījumi, kad meža un lauku saimniecībām ir grūtības samaksāt zemes nodokli pašvaldībai vai norēķināties par bērnu ēdināšanu skolā, ir radīta iespēja, kā pašvaldības var būt pretimnākošas un publisko iepirkumu organizēt tā, lai šo nelielo saimniecību īpašnieki varētu piedalīties iepirkumā.
Lielisks piemērs, kā atbalstīt vietējos meža īpašniekus ir, piemēram, malkas iepirkuma organizēšanā izmantot dalījumu daļās viena iepirkuma ietvaros, slēdzot ar pretendentiem vispārīgo vienošanos vai iepirkuma līgumu.

Pirmais piemērs
Kādā nelielā pašvaldībā skolas vajadzībām nepieciešams iegādāties 1150 m3 malkas, bet, veicot tirgus izpēti pirms iepirkuma, secināts, ka pilnu apjomu nevarēs piegādāt neviens komersants. Lai sniegtu palīdzību vietējiem zemniekiem ar nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un veicinātu savlaicīgu ēdināšanas pakalpojumu apmaksu skolās, iepirkuma organizētājs var paredzēt, ka malkas iepirkums tiks sadalīts daļās, ņemot vērā pircēju nepieciešamību pēc dažāda garuma malkas, proti:

 • 1. daļa ‒ 300 m3 – 30 cm gara;
 • 2. daļa ‒ 700 m3 – 50 cm gara;
 • 3. daļa ‒ 150 m3 – 1 m gara.

Uzvarētāji tiek noteikti pēc zemākās cenas kritērija katrā iepirkuma daļā. Šādā gadījumā priekšrocība ir – pretendenti (tostarp zemnieki, mežu īpašnieki) piegādā tāda garuma malku, kādu visērtāk sagatavot. Iepirkuma rezultātā slēdz iepirkuma līgumu ar katrā daļā noteikto uzvarētāju, jo līgumā norādīts maksimālais nepieciešamais malkas apjoms.

Otrais piemērs
Nelielā pašvaldībā visu pašvaldībai pakļauto iestāžu vajadzībām nepieciešams iegādāties 10 000 m3 malkas, bet, veicot tirgus izpēti pirms iepirkuma, secināts, ka pilnu apjomu nevarēs piegādāt neviens reģiona komersants. Iepirkuma dokumentos iekļauj pamatnosacījumu: lai piedalītos šajā iepirkumā, komersantam jāspēj piegādāt vismaz 500 m3 malkas. Kāpēc noteikts, ka katram pretendentam jāiesniedz piedāvājums, kurā ir vismaz 500 m3 malkas? Lūk, atbilde: tirgus izpētes ietvaros tika noteikts, ka lielākajai daļai zemnieku, kam būtu interese par dalību malkas iepirkumā, ir iespējas nodrošināt šādu apjomu. Uzvarētāji tiek noteikti pēc zemākās cenas kritērija, proti, kā uzvarētāji tiks noteikti pretendenti, kas iesniegs vismaz 500 m3 malkas un kam būs zemākā cena par 1 m3.

Iepirkuma rezultāti: iepirkumā piedalījušies astoņi pretendenti, kas iesniedz attiecīgus piedāvājumus, un vērtēšanas gaitā nonāk līdz cenu salīdzināšanas posmam:

 • A – 7 500 m3 – 10 lati/m3;
 • B – 3 800 m3 – 8,50 lati/m3;
 • C – 800 m3 – 10,50 lati/m3;
 • D – 650 m3 ­– 9,50 lati/m3;
 • E – 800 m3 – 12 lati/m3;
 • F – 1 650 m3 – 9,80 lati/m3;
 • G – 9 050 m3 – 10,70 lati/m3;
 • H – 10 000 m3 – 11 lati/m3.

Vispārīgo vienošanos slēgs tikai ar četriem pretendentiem:

 • B – 3 800 m3 – 8,5 lati/m3= 32 300 lati;
 • D – 650 m3 – 9,5 lati/ m3= 6 175 lati;
 • F – 1 650 m3 – 9,8 lati/m3= 16 170 lati;
 • A – 3 900 m3 (paņem tikai to daļu no kopējā apjoma, kas nepieciešama līdz pilna apjoma 10 000 m3 sasniegšanai) – 10 lati/m3 = 39 000 lati.

KOPĀ = 93 645 lati

Ja iepircējs nebūtu noteicis pamatnosacījumu par minimālo apjomu ‒ 500 m3, kas jāiesniedz, lai piedalītos malkas iepirkumā, tam būtu jānoslēdz līgums ar to pretendentu, kas spēj nodrošināt pilnu apjomu 10 000 m3, un kopējā summa samaksai būtu 110 000 lati (10 000 m3*11 lati/m3), turklāt tad piedāvājumus nevarētu iesniegt vietējie zemnieki. Vēlos norādīt, ka komersants, kurš saprot, ka noteiktā reģionā tam nav līdzvērtīgu konkurentu, zina, kāda piedāvājuma cena nosakāma.

Pievērsiet uzmanību, ka nosacījumu par minimālā apjoma iesniegšanu kā priekšnoteikumu dalībai iepirkumā var piemērot arī pārtikas produktu iepirkumos, piemēram, kartupeļu daļā (ja tā izdalīta kā atsevišķa iepirkuma daļa viena iepirkuma ietvaros). Šādi iepirkuma organizēšanas nosacījumi būtu populāri reģionos, kur ir pateicīgas augsnes dārzeņu audzēšanai un iepircējam nepieciešamais kartupeļu apjoms ir salīdzinoši lielāks nekā citi dārzeņi. Šādi apjomi būtu, manuprāt, Nacionālo bruņoto spēku vienībām, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, lielām slimnīcām, turklāt, šādi organizējot, iepirkumiem varētu mobilizēt vietējos zemniekus, protams, ar nosacījumu, ka tiem ir noliktavas, kur uzglabāt kartupeļus, jo veiksmīga līguma vai vienošanās noslēgšanas gadījumā piegādes būs jāveic regulāri vismaz 12 mēnešu garumā.

Jautājumi un atbildes, aplūkojot konkrēto piemēru.

 • Kāds ir iepirkuma priekšmeta daļu skaits, kurās tiks dalīts iepērkamo preču apjoms?
 • Pirmajā piemērā ir trīs daļas, savukārt otrajā piemērā ar malkas iepirkumu daļu skaits nav noteikts, tādējādi, ņemot vērā, ka uzvarētāju skaits nav nosakāms, pirms iepirkuma izsludināšanas iepircējam, gatavojot iepirkuma dokumentus, svarīgi noteikt, ka tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar visiem pretendentiem, kas būs noteikti kā uzvarētāji, jo, nenorādot daļu skaitu, iepirkumu izsludinot, iepircējs nevarēs norādīt vairāk par vienu uzvarētāju, aizpildot tiešsaistes režīmā iepirkuma rezultāta veidlapas.

 • Kāds iepērkamo preču apjoms tiks iekļauts vienā iepirkuma daļā un kāds ir kopējais iepērkamo preču apjoms kopumā?
 • Abos piemēros iepērkamo preču apjoms (to skaitā arī pirmā piemēra katrā iepirkuma daļā) ir noteikts kā maksimālais, ko saistību pildīšanas laikā iepircējs nevarēs palielināt, toties varēs samazināt, ja tas ir atrunāts iepirkuma līgumā.

  Iepirkumu dalīšana daļās un 20 % nodrošinātās priekšrocības
  PIL 9. panta sestā un septītā daļa nosaka, ka būvdarbu, pakalpojumu, līdzīgu preču iepirkuma daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši PIL 8. vai 8.1 pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 % no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas. Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latu būvdarbu līgumiem un mazāka par 3 000 latu pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.

  Pamatojoties uz minēto PIL normu, pircējiem ir iespēja nepiemērot PIL attiecībā uz tām iepirkuma daļām, kuru kopējā paredzamā līgumcena ir:
  1) mazāka par 10 000 latu būvdarbu līgumiem un mazāka par 3 000 latu piegādes/pakalpojumu līgumiem;
  2) mazāka par 20 % no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

  Daži piemēri no būvniecības nozares iepirkumiem apkopoti tabulā.

  Piešķirtie līdzekļi, Ls Būvdarbu veidi, izlietojuma mērķis Iepirkuma procedūra/metode
  2013. gada janvārī piešķirti līdzekļi Ls 121 500 Skolas remonta darbi:

  santehnika – Ls 114 700;
  logu nomaiņa – Ls 4 000;
  kosmētiskais remonts – Ls 2 800

  Atklāts konkurss par santehnikas darbu veikšanu, jo atklāta konkursa paredzamo līgumcenu veido 114 700+4 000+ 2 800=Ls 121 500), bet PIL var netikt piemērots, jo abu daļu 4 000+2 800 kopējā paredzamā līgumcena Ls 6 800 ir mazāka par 20 % (20 % no 121 500 ir Ls 24 300) no iepirkuma kopējās paredzamās līgumcenas un mazāka par 10 000 latu
  2013. gada janvārī piešķirti līdzekļi Ls 250 000 Logu nomaiņa un kosmētisko darbu veikšana pēc logu ielikšanas četrās izglītības iestādēs:

  bērnudārzā – Ls 23 000;
  vidusskolā – Ls 210 000;
  sākumskolā – Ls 2 000;
  mākslas skolā – Ls 15 000

  Atklāts konkurss par logu nomaiņu, jo atklāta konkursa paredzamā līgumcenu veido 23 000+210 000+15 000+2 000=Ls 250 000), bet PIL var par pārējām trijām iepirkuma daļām – jāorganizē iepirkums saskaņā ar PIL 8.1 pantu, jo triju daļu kopējā paredzamā līgumcena (23 000+15 000+2 000=Ls 40 000) ir mazāka par 20 % (20 % no 250 000 ir Ls 40 000) no iepirkuma kopējās paredzamās līgumcenas, bet lielāka par 10000 latu un mazāka par 120 000 latu
  2013. gada janvārī piešķirti līdzekļi Ls 165 000 Logu nomaiņa trijās izglītības iestādes:

  bērnudārzā – Ls 15 000 – 9,1 %;
  vidusskolā – Ls 25 000 – 15,15 %;
  sākumskolā – Ls 125 000 – 75,75 %

  Viens konkurss (ja pašvaldība to veic centralizēti) – jo finanšu piešķiršanas mērķis ir viens – logu nomaiņa – vienā laika periodā!!!
  Nedrīkst veikt
  trīs mazus iepirkumus
  2013. gada janvārī piešķirti līdzekļi Ls 1 450 000 Skolas rekonstrukcija par Ls 1 450 000 Viens atklāts konkurss – viens uzvarētājs par visās kārtās plānotajiem darbiem un arī līgumu slēdz uzreiz par visiem darbiem kopā
  Būvdarbu trīs kārtas:

  1. kārta – Ls 755 000 (skolas rekonstrukcijas darbi);
  2. kārta – Ls 555 000 (siltumtrases rekonstrukcija un papildu saimniecības ēkas izbūve);
  3. kārta – Ls 140 000 (apzaļumošanas darbi)

  trīs atklāta konkursa procedūras (tādā gadījumā katrā konkursā par katrā kārtā plānotajiem darbiem var būt cits uzvarētājs)
  2013. gada janvārī piešķirti līdzekļi Ls 7 950 000 Skolas izbūve (jaunas skolas ēkas būvniecība) trīs kārtas:

  1. kārta – Ls 3 650 000 (skolas izbūves darbi);
  2. kārta – Ls 4 155 000 (siltumtrases rekonstrukcija un papildu saimniecības ēkas izbūve);
  3. kārta – Ls 145 000 (apzaļumošanas darbi)

  Organizējami divi (Ls 3 650 000 un 4 155 000) atklāti konkursi (abi konkursi iekļaujas ES līgumcenu sliekšņos), savukārt apzaļumošanas darbiem par Ls 145 000 organizē nacionālo konkursu, jo līgumcena mazāka par Ls 708 100 (MK noteikumi nr. 519 2.3. punkts) un mazāka par 20 % (20 % no 7 950 000 = Ls 1 590 00)


  Teksts: Astra Bērziņa

  Iepriekšējais raksts:

  Nākamais raksts: