Drošības nozares kompāniju asociācijas ieteikumi apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai*

iepirkumi, 27/11/2019

Situācija apsardzes pakalpojumu iepirkumos liecina, ka pārsvarā par piedāvājuma izvēles kritēriju nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Līdz ar to ļoti bieži iepirkumos uzvar apsardzes firmas, kas samazina piedāvājuma cenu uz pakalpojuma kvalitātes rēķina, liedzot iespēju saņemt iepirkuma līgumus tām firmām, kuras vēlas godprātīgi darboties šajā nozarē.

Lai sekmētu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iegādi, kā arī dotu zināmu garantiju tam, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Drošības nozares kompāniju asociācija (turpmāk – DNKA) ir sagatavojusi šādus ieteikumus publiskajiem iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā:

Iepirkuma plānošana

 • Ieteicams apvienot iepirkumus valsts iestādes ietvaros, kas samazina izmaksas pasūtītājam un ietaupa laiku, kas veltīts pakalpojuma administrēšanai.
 • Pirms iepirkuma izsludināšanas iestādei būtu rekomendējams veikt drošības auditu, lai noteiktu, kādi apsardzes pakalpojumi (tehniskā vai fiziskā apsardze u. c.) tai nepieciešami. Ja drošības audits ir veikts, tad iepirkuma dokumentiem būtu jāpievieno drošības audita rezultāti, ar kuriem varētu iepazīties pretendenti.


Par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un papildus cenai vērtēt arī kvalitātes kritērijus. Katram vērtēšanas kritērijam nosakāms īpatsvars. Cenas vērtēšanai ieteicams noteikt 30% īpatsvaru, savukārt pārējie kritēriji vērtējami kā vienlīdz svarīgi.

Rekomendējamie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:

 • reaģēšanas laiks (laika posms no brīža, kad atskan trauksme, līdz mirklim, kad ekipāža ierodas notikuma vietā, salīdzināms minūtēs). Piegādātājs spēj nodemonstrēt viena mēneša vidējo reaģēšanas laiku pilsētā (GPS izdruka);
 • operatīvo transportlīdzekļu pārklājums/blīvuma koeficients (operatīvo transportlīdzekļu skaits šajā teritorijā pret konkrētās teritorijas ģeogrāfiskajām robežām (km2)). Ar GPS izdruku būtu nepieciešams attēlot reāla laika operatīvo grupu atrašanās vietu un uzrādīt operatīvo grupu raidītāju skaitu pret operatīvajām grupām;
 • stacionārās diennakts apsardzes novērošanas pults esamība (ja netiek noteikta kā obligāta prasība tehniskajās specifikācijās);
 • apgaitas kontroles sistēmas esamība. Šī sistēma pasūtītājam ļauj kontrolēt, vai apsardzes komersants pilda nolīgtos pienākumus, šajā gadījumā patrulē objektā, apmeklē noteiktas telpas utt. Apgaitas kontroles sistēma ļauj objektīvāk novērtēt pakalpojuma vienu sadaļu nekā tad, ja komersanta darbinieki vienkārši ieraksta žurnālā: plkst. 22.19 veikta apgaita u. tml. Pasūtītājs līdz ar to iegūst caurskatāmāku pakalpojumu, paaugstina drošības līmeni, samazina riskus utt. Šādas sistēmas ļauj darbinieku uzraudzīt tiešsaistē un saņemt tiešsaistes informāciju, ja, piemēram, darbinieks konkrētā laikā neveic apgaitas utt., kas valstiski svarīgos objektos ir nozīmīgi;
 • kvalitātes nodrošināšanas sistēmas esamība uzņēmumā, piemēram, kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 apsardzes jomā, apliecinot to ar sertifikātu vai kvalitātes vadības sistēmas aprakstu;
 • piedāvātā pakalpojuma cena.

Rekomendējamās kvalifikācijas prasības:

 • pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz trīs tādu objektu apsardzē, kas ir līdzīgi iepirkuma priekšmetā ietvertajiem1 objektu fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā. Pretendentam būtu jāiesniedz objektu saraksts, kur ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados sniegti līdzīgi apsardzes pakalpojumi, turklāt jānorāda apsardzes pakalpojumu sniegšanas līgumi (uzņēmumu/organizāciju skaits, līgumu termiņi, kopējais apsardzes darbinieku skaits);
 • minimālais nepieciešamais apsardzes darbinieku skaits pakalpojuma nodrošināšanai, pieprasot iesniegt darbinieku sertifikātus. Minimālo darbinieku skaitu aprēķina, cik stundas mēnesī ir jānodrošina apsardze, un tad dala to ar maksimālo stundu skaitu, ko varētu nostrādāt darbinieks;
  minimālais finanšu apgrozījums vismaz divas reizes lielāks par plānoto līgumcenu. Prasību attiecina uz kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā;
 • paredzot apakšuzņēmēju iesaisti, jānosaka, ka arī apakšuzņēmējam nepieciešama speciālā licence darbībai apsardzes jomā, kā arī jānosaka citas prasības samērīgi to piesaistes apjomam;
 • ja apsargājamais objekts ir valsts noslēpuma objekts, apsardzes pakalpojumu sniedzējam ir jābūt industriālās drošības sertifikātam2. Līdz ar to pasūtītājam iepirkuma nolikumā būtu jānosaka, ka kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz industriālās drošības sertifikāta kopija;
 • apliecinājums, ka darbinieki tiks atbilstoši apmācīti. Jāiesniedz apmācību un treniņu programma, kurā norādītas arī apmācības, kas saistītas ar apsardzes sertifikāta pagarināšanu;
 • pretendentam vēlamajam nomaksāto nodokļu īpatsvaram attiecībā pret apgrozījumu būtu jābūt lielākam par 40%, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vienam darbiniekam ir jābūt lielākām par 2000 EUR;
  prasība par obligāto civiltiesisko atbildību.

Rekomendējamās tehniskās specifikācijas prasības:

 • ātra reaģēšana – noteiktā laikā no trauksmes nostrādes brīža pakalpojuma sniedzējam jāspēj ierasties pie nostrādes detektora;
 • obligāti nepieciešamais operatīvā transporta pārklājums;
 • fiziskas apsardzes nepieciešamības gadījumā komersants aprīko apsardzes posteni ar videonovērošanas sistēmu un 24/7 h monitorē to no Ministru kabineta noteikumiem Nr.757 atbilstoša Vadības centra. Videoieraksts tiek glabāts trīs mēnešus;
 • apgaitas kontroles sistēmas esamība, kas papildināta ar videonovērošanu;
 • jāparedz, ka piegādātājam jānodrošina apsardzes darba pārbaudes ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās (t. i., piegādātājs nodrošina sava iekšējā drošības dienesta darbību). Pasūtītājs var prasīt atskaites un veikt video analīzi. Piedāvājuma fāzē var prasīt aprakstus, foto ar kontroles grupu, tehnisko datu kopijas, tehnisko pasi transportam, darbinieku sertifikātus, CV;
 • lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni apsargājamos objektos, nepieciešams paredzēt regulāras pasūtītāja veiktas darbinieku pārbaudes, piemēram, pārbaudot sertifikātu esamību, organizējot mācību trauksmes;
 • iepērkot fiziskās apsardzes pakalpojumus, tiem būtu jābūt nodrošinātiem ar trauksmes pogu un operatīvās ekipāžas atbalstu;
 • iepirkumos, kuros tiek iepirkti drošības sistēmu apkopes pakalpojumi, nepieciešams norādīt apkopjamo iekārtu skaitu un specifikācijas, lai piegādātājs spētu noteikt precīzas izmaksas, bet pasūtītājs spētu noteikt izmaksu pamatotību.

Rekomendējamās prasības finanšu piedāvājumam:

 • noteikt, ka pretendentiem finanšu piedāvājumā jāiesniedz detalizēts fiziskās apsardzes posteņu izmaksu atšifrējums3;
 • piedāvājumā noteiktais apsardzes darbinieka atalgojums nedrīkst būt mazāks par vidējo attiecīgajā nozarē (saskaņā ar VID datiem), skat. arī IUB lēmumu Nr.4-1.2/19-68 un 4-1.2/19-18).

Izslēgšanas noteikumi

Ja pasūtītājs veic apsardzes pakalpojumu iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. panta noteikumiem (jāpiemēro, ja paredzamā līgumcena ir no 42 000 eiro bez PVN), tas attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minēto izslēgšanas noteikumu esamību (tajā skaitā nodokļu parādus). Savukārt, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir no 10 000 eiro, bet nesasniedz 42 000 eiro, pasūtītājs var nepiemērot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību, izņemot minētā panta astotajā daļā noteiktos izslēgšanas noteikumus.

Objekta apsekošana

Iepirkumos vēlams paredzēt, ka ieinteresētajiem piegādātājiem pirms piedāvājumu iesniegšanas jāveic apsargājamo objektu/tehnisko sistēmu apsekošana, lai gūtu pārliecību par reālo situāciju. Tādējādi pasūtītājs varēs pārliecināties, ka potenciālais pakalpojuma sniedzējs tiešām apzinās apsargājamā objekta apmērus un citus aspektus. Līdz ar to tiktu izslēgta iespēja, ka tiek iepirkti pakalpojumi tādā apmērā, kas nav pietiekami realitātei.

Iepirkuma līguma noteikumi:
iepirkuma dokumentos ieteicams iekļaut regulējumu – ja pakalpojuma sniedzējs paredzētajā termiņā nevar sākt pakalpojuma sniegšanu un līgums netiek noslēgts, pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

 • ieteicams līgumā noteikt saistību izpildes nodrošinājumu – 10 procentus no plānotā iepirkuma kopējās summas uz visu līguma darbības laiku. Līgumos noteikt, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa ir ne mazāka par 142 200 eiro gadā un pašrisks ne lielāks par 1400 eiro. Jāņem vērā Ministru kabineta noteikumi Nr. 58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”. Pasūtītājam būtu jānorāda konkrētas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un pašrisku summas, kuras ir analogas plānotajai līguma summai (pašlaik nolikumos bieži netiek paredzēta minimālā pretendenta pašriska summa, tas atļauj iesniegt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar zemu pašrisku, kas nespēs segt radušos zaudējumus, ja tādi būs);
 • ieteicams līgumā paredzēt pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja piegādātājs nenodrošina ierašanos noteiktajā reaģēšanas laikā vai ja neuzsāk apsardzi objektā līgumā paredzētajā termiņā;
 • līgumā paredzēt, ka pasūtītājam ir pienākums lauzt līgumu, ja piegādātājam līguma izpildes laikā VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda vai nodokļu (nodevu) parāda summa vairāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas ir lielāka par 150 eiro;
 • jāparedz kontrole pār pretendenta pienākumu izpildi, tostarp attiecībā uz darbinieku apmācību, darbinieku pārbaudi ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās;
 • jāiekļauj pasūtītāja tiesības veikt darbinieku pārbaudes;
 • ieteicams paredzēt iesniegt darbinieku sarakstu un darba laika uzskaites grafiku, lai pārliecinātos, ka objektā strādā piedāvājumā norādītie un sertificētie darbinieki piedāvājumā norādīto stundu skaitu. Var paredzēt arī algas un nodokļu nomaksas pārbaudi;
 • ieteicams paredzēt piegādātāja darbinieku sertifikātu pārbaudi, mācību trauksmju organizēšanu.

* nodoti vērtēšanai un saskaņošanai IUB

1. Pasūtītājs precizē, kādi objekti uzskatāmi par līdzīgiem, ņemot vērā specifiku, kura prasa noteiktas profesionālās spējas (platības, darbības specifikas (piemēram, ārstniecības iestādes), cilvēku plūsmas u. c. ziņā).

2. Likuma “Par valsts noslēpumu” 7. pants

3. https://www.iub.gov.lv/lv/node/181

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: