Biežāk konstatētās kļūdas Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iepirkumu pirmspārbaudēs

iepirkumi, 05/04/2018

Lai sekmētu Eiropas Savienības fondu veiksmīgu apguvi un pēc iespējas novērstu neatbilstību riskus iepirkumos, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) jau no 2011. gada veic Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros rīkoto iepirkumu pirmspārbaudes. Kārtību, kādā IUB veic minētās pārbaudes 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumi Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi). Saskaņā ar MK noteikumu regulējumu IUB pirmspārbaužu kopā ietilpst iepirkumi, kas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem: 1) iepirkumā paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 500 000 euro; 2) iepirkumu veic lielā projekta ietvaros; 3) par iepirkumu tiek publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pirmspārbaužu ietvaros IUB veic iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaudes. Pārbaudot iepirkuma dokumentāciju, IUB pārliecinās, vai iepirkuma dokumentācija ir izstrādāta atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam, vai izvirzītās prasības ir samērīgas un neierobežo piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vai prasības ir noteiktas, nepārkāpjot vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret piegādātājiem principu. Savukārt pārbaudot iepirkuma norisi, IUB pārliecinās, vai iepirkuma norise atbilst publisko iepirkumu regulējumam un iepirkuma dokumentācijas noteikumiem, kā arī vai ir atbilstoši veikta piegādātāju vērtēšana. IUB veiktās pirmspārbaudes mērķis ir konstatēt acīmredzamas neatbilstības publisko iepirkumu regulējumam un principiem. Attiecīgi jāņem vērā, ka, tā kā veicot pirmspārbaudes netiek piesaistīti nozares eksperti, IUB savas kompetences ietvaros ne vienmēr var sniegt viennozīmīgu vērtējumu par tādu prasību pamatotību, kuru tiesiskuma konstatēšana neizriet tieši no publisko iepirkumu regulējuma, tai skaitā, vai izvirzītajās prasībās faktiski nav ietverti kādi slēpti ierobežojumi, kas, ņemot vērā tirgus situāciju, varētu nepamatoti ierobežot piegādātāju iespējas piedalīties iepirkumā. Līdz ar to jāatceras, ka, ja IUB par iepirkuma pirmspārbaudi ir sniedzis pozitīvu atzinumu, tas negarantē, ka par iepirkuma dokumentāciju vai norisi vairs nevar tikt iesniegts iesniegums (sūdzība) IUB Publisko iepirkumu likuma (PIL) 71. pantā vai Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma (SPSIL) 72. pantā noteiktajā kārtībā.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: