B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 24/03/2014

Post image for B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000‒42 000 eiro pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kas ir B daļas pakalpojums un kā tas jāveic, piemērojot Publisko iepirkumu likumu.

Kas ir B daļas pakalpojumi un kāpēc tie izdalīti PIL 2. pielikumā kā atsevišķa pakalpojumu grupa?

Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL) ir divi pielikumi: 1. pielikums Būvdarbu līgumu nomenklatūra, kurā iekļauti visi būvdarbu veidi (CPV kodi, kas sākas ar 45 (45xxxxxx-x)), savukārt 2. pielikumā Pakalpojumu līgumu nomenklatūra – iekļauti visi pakalpojumu veidi (CPV kodi (no 50xxxxxx-x līdz 98xxxxxx-x)). PIL 2. pielikumā iekļautie pakalpojumi tiek sadalīti divās daļās:

 • A daļā (1.‒16. kategorija) iekļauti visi tie pakalpojumu veidi, kam ir skaidri definējamas tehnisko specifikāciju prasības, piemēram, auto remonta un telpu tīrīšanas pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, apdrošināšanas pakalpojumi;
 • B daļā (17.‒27. kategorija) iekļauti tie pakalpojumi, kuros būtu ieinteresēti tikai tie pretendenti, kas atrodas konkrētajā dalībvalstī, kurā pakalpojuma līgums būtu jāveic, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumi, izglītības un atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.

Dalījumam pa daļām tiek izmantoti CPV kodi. PIL 2. pielikuma B daļā iekļautie pakalpojumi redzami tabulā.

17. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 64 No 55100000-1 līdz 55524000-9 un no 98340000-8 līdz 98341100-6
18. Dzelzceļa transporta pakalpojumi 711 No 60200000-0 līdz 60220000-6
19. Ūdenstransporta pakalpojumi 72 No 60600000-4 līdz 60653000-0 un no 63727000-1 līdz 63727200-3
20. Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi 74 No 63000000-9 līdz 63734000-3 (izņemot 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 un no 63727000-1 līdz 63727200-3) un 98361000-1
21. Juridiskie pakalpojumi 861 No 79100000-5 līdz 79140000-7
22. Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus 872 No 79600000-0 līdz 79635000-4 (izņemot 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) un no 98500000-8 līdz 98514000-9
23. Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, izņemot inkasācijas pakalpojumus 873 (izņemot 87304) No 79700000-1 līdz 79723000-8
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi 92 No 80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
25. Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 93 79611000-0 un no 85000000-9 līdz 85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 853220002)
26. Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 96 No 79995000-5 līdz 79995200-7 un no 92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 92230000-2, 92231000-9 un 92232000-6)
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku


No tabulā ietvertās informācijas secinām, ka B daļas pakalpojumu grupā iekļauti arī:

 • viesnīcu pakalpojumi – piemēram, semināru organizēšanā būtiski ir tas, ka semināru klausītāji ir jāizmitina nevis tur, kur būtu lētāk ‒ Kuldīgā, bet tuvāk semināra norises vietai ‒ Cēsīs, vienlaikus nodrošinot naktsmītnes vietā arī brokastis un vakariņas;
 • juridiskie pakalpojumi – piemēram, valsts interešu pārstāvībai EKT pasūtītājs vēlas piesaistīt zinošu, ar labu reputāciju apveltītu juristu, kas pārzina gan nacionālo likumdošanu, gan valsts valodu;
 • apsardzes pakalpojumi – piemēram, slimnīcas apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai vēlas piesaistīt Latvijā strādājošu komersantu, nevis tādu, kas reģistrēts, piemēram, Spānijā, turklāt šādos pakalpojumos ir daudz svarīgu detaļu ‒ valsts valodas zināšanas, cilvēku mentalitātes saprašana, reaģējot uz dažādām stresa situācijām, un licences nepieciešamība, uzsākot šāda veida uzņēmējdarbību;
 • apmācību pakalpojumi – piemēram, šādu pakalpojumu saņemšanā ir būtiski, ka tos sniedz valsts valodā, un pasniedzējs pārzina nacionālo likumdošanu, lai varētu izskaidrot attiecīgo mācību tēmu. Šādi apmācību pakalpojumi nepieciešami profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, slēdzot līgumus ar komersantiem par prakšu vietu nodrošināšanu šo izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi – piemēram, pašvaldībai nepieciešami ārpakalpojumi, proti, nepieciešami cilvēki, kas var sniegt palīdzību vientuļiem un slimiem cilvēkiem, tādējādi slēdzot līgumus vai nu ar komersantiem, kas šādus pakalpojumus sniedz, vai ar fiziskām personām, kas ir kvalificēti sniegt šādus pakalpojumus;
 • atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi – piemēram, pašvaldības vēlas Mātes dienā sarīkot pasākumu ar pazīstama mākslinieka piedalīšanos par godu visām māmiņām. Šādos gadījumos līgumus var slēgt ar konkrēto mākslinieku, piemēram, ar Lauri Reiniku vai Raimondu Paulu. Vēloties saņemt sporta pakalpojumus, proti, ja skola vēlas iznomāt baseinu uz dažām stundām nedēļā sporta stundu novadīšanai vai iznomāt kādu lielu sporta halli uz vienu dienu sporta svētku organizēšanai, tad pasūtītājs slēdz līgumu ar šo pakalpojumu sniedzēju – komersantu, kas apsaimnieko konkrēto ēku vai sporta halli.

Kāpēc B daļas pakalpojumiem piemēro atšķirīgu iepirkuma veikšanas kārtību?

Lai gan B daļā iekļauti tie pakalpojumi, kuros būtu ieinteresēti tikai tie pretendenti, kas atrodas konkrētajā dalībvalstī, kurā pakalpojuma līgums būtu jāveic, tas nenozīmē, ka, veicot šādus iepirkumus, pasūtītājam nekas nav jādara, proti, noslēdz līgumu, nemeklējot zelta vidusceļu starp savām vēlmēm, komersantu spējām tās realizēt un saprātīgu finanšu izlietojumu. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, vienlaikus neignorējot iepirkumu pamatprincipus, ir noteikta atvieglota iepirkuma veikšanas kārtība. Šādas iepirkuma veikšanās kārtības pamatā ir ES iepirkuma pamatprincipu ievērošana ‒ vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības un nediskriminācijas principu nodrošināšana attiecībā pret komersantiem, kas vēlas šādos iepirkumos piedalīties.

Kādu PIL normu piemēro B daļas pakalpojumu iepirkumu veikšanai?

B daļas pakalpojumu iepirkumi tiek definēti kā īpašas uzticamības iepirkumi, no kā secināms, ka, plānojot šādu iepirkumu, pasūtītājs izzina vietējo tirgus situāciju un esošā produkta tirgus dalībniekus. Atvieglota iepirkuma veikšanas kārtība atrunāta PIL 8. panta septītajā daļā. Šī PIL norma gan attiecas uz iepirkumiem, kuru paredzamās līgumcenas slieksnis ir vienāds ar 42 000 eiro vai lielāks.

Savukārt uz B daļas pakalpojumiem, kuru paredzamās līgumcena ir no 4000 (ieskaitot) līdz 42 000 (neieskaitot) eiro, bez PVN, jāpiemēro PIL 8.2 panta regulējums, tai skaitā PIL 8.2 panta sešpadsmitā daļa.

Eiropas Parlaments (EP) 2013. gadā savos redzējumos par Iepirkumu direktīvu pilnveidošanos nākotnē uzsver, ka pašreizējā pakalpojumu klasifikācija A un B kategorijā ir jāsaglabā, ciktāl B kategorijas pakalpojumiem piemērojamie vieglākie noteikumi ir pamatojami ar raksturojumu, ka tie pamatā ir vietējā un reģionālā mērogā nodrošināti pakalpojumi, vienlaikus aicinot Eiropas Komisiju izstrādāt līdzekļus, kas vienkāršotu vietējo un reģionālo iestāžu lēmumu pieņemšanu par to, kurai kategorijai pieskaitāmi konkrēti līguma uzdevumi.

Ko Eiropas Parlaments konstatē attiecībā uz B daļas pakalpojumiem?

Eiropas Parlaments (EP) 2013. gadā savos redzējumos par Iepirkumu direktīvu pilnveidošanos nākotnē uzsver, ka pašreizējā pakalpojumu klasifikācija A un B daļā ir jāsaglabā, ciktāl B daļas pakalpojumiem piemērojamie vieglākie noteikumi ir pamatojami ar raksturojumu, ka tie pamatā ir vietējā un reģionālā mēroga pakalpojumi, vienlaikus aicinot Eiropas Komisiju izstrādāt līdzekļus, kas vienkāršotu vietējo un reģionālo iestāžu lēmumu pieņemšanu par to, kurai kategorijai pieskaitāmi konkrēti līguma uzdevumi. EP konstatē, ka publiskā iepirkuma tiesību aktu piemērošana individuālo sociālo pakalpojumu sniegšanai bieži vien nav atbilstoša, lai nodrošinātu optimālus rezultātus attiecīgo pakalpojumu lietotājiem. Tādējādi jaunajā Iepirkumu direktīvā būs jauna vienkāršota iepirkumu veikšanas kārtība sociālajiem, veselības aprūpes, kultūras un tiem pielīdzināmiem pakalpojumiem, kā arī juridiskajiem, viesnīcu, restorānu un ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt vairāki pakalpojumi, kuru iepirkšanai līdz šim bija saistoša šī atvieglotā kārtība (lauksaimniecības, mežizstrādes paklapojumi) būs veicami, piemērojot Iepirkumu direktīvā noteiktās klasiskās iepirkumu procedūras.

Kas ir kopīgs ar citām iepirkuma metodēm?

Eiropas Komisijas skaidrojošajā paziņojumā par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi (2006/C 179/02) tiek skaidrots, kā jārīkojas pasūtītājam, ja tam nepieciešamais B daļas pakalpojums vai iepirkums, kura paredzamā līgumcena nesasniedz robežvērtības publiskā iepirkuma direktīvu piemērošanai (zemsliekšņu jeb mazie iepirkumi), proti, uz kuriem Iepirkumu direktīva neattiecas vai attiecas daļēji, proti, šādu iepirkumu veikšanai nav jāpiemēro PIL noteiktās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu pamatprincipi jāievēro gan publiskā iepirkuma mērķi, gan iepirkumu pamatprincipi. Tie ir: līgumslēdzējas iestādes pret visiem komersantiem izturas vienādi, nediskriminējoši un rīkojas pārredzami; pasūtītājs pret visām iepirkumā ieinteresētajām personām izturas vienlīdzīgi un veicina brīvu konkurenci starp tiem, nepiešķirot kādam no pretendentiem nepamatotas priekšrocības. Būtībā atklātībai un pretendentu savstarpējai konkurencei jāpalīdz pasūtītājam piesaistīt šādiem līgumiem plašāku iespējamo pretendentu loku un iegūt izdevīgākus piedāvājumus, taču nedrīkst piemirst, ka iepirkumu pārskatāmība nodrošina aizsardzību pret korupciju.

Kādi iepirkuma posmi ir mazajam B daļas pakalpojuma iepirkumam?

Mazajam B daļas pakalpojuma iepirkumam ir šādi posmi:

 • iepirkuma komisijas izveidošana;
 • iepirkuma dokumentu sagatavošana (t. sk. vajadzības apzināšana un tirgus izpēte);
 • iepirkuma norise:
  • uzaicinājuma nosūtīšana pretendentam (-iem),
  • piedāvājumu sagatavošanas laiks,
  • piedāvājumu saņemšana,
  • piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un lēmuma pieņemšana;
 • iepirkuma līguma slēgšana;
 • iepirkuma līguma vadība.

Kas drīkst piedalīties iepirkumā?

Var piedalīties jebkurš piegādātājs, un pasūtītājs, izvērtējot piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumiem, nosaka uzvarētāju.

Kas regulē mazā iepirkuma norisi un kas to veic?

Iepirkumu norisi regulē PIL 8.2 pants, t. sk. šī panta 16. daļa, un šo iepirkuma norisi vada iepirkuma komisija, kas darbojas saskaņā ar PIL 22.‒24. pantu vismaz triju cilvēku sastāvā.

Daži piemēri iz dzīves

Nepieciešams organizēt semināru, nodrošinot telpas, lektorus, prezentācijas tehniku, semināra materiālu pavairošanu, kafijas pauzi. Kā organizēt iepirkumu?
1. iepirkums. Organizē vienu iepirkumu par semināra telpām, prezentācijas tehniku un kafijas pauzi. Paredzamo līgumcenu nosaka kā jauktajiem pakalpojumu iepirkumu līgumiem (sk. PIL 8. panta astoto daļu). Ja mazākā daļa no kopējā pakalpojuma ir A daļas pakalpojums, lielāka daļa no finansiālā viedokļa ir B daļas pakalpojumi – semināra telpas plus kafijas pauze ‒ kopumā šis iepirkums būs definējams kā B daļas pakalpojuma iepirkums. Šāda dažādu pakalpojumu apvienošana izskaidrojama ar to, ka vairumam komersantu, kas piedāvā telpas semināriem šāda prezentācijas tehnika ir pieejama, turklāt semināra klausītājiem kafijas pauzi visbiežāk organizē tas pats komersants, kura telpās notiek seminārs.

2. iepirkums. Ja kafijas pauzi nevar nodrošināt telpu iznomātājs, tad organizē jaunu iepirkumu par kafijas pauzes nodrošināšanu (t. sk. trauki un to novākšana).

3. iepirkums. Lektora pakalpojumiem jebkurā gadījumā organizē atsevišķu iepirkumu.

4. iepirkums. Materiālu pavairošanas pakalpojumi.

Savukārt, ja telpu iznomātājs var nodrošināt (to var izdarīt vairums telpu iznomātāju) semināra materiālu pavairošanas pakalpojumus ‒ tādā gadījumā pavairošanas darbu paredzamo līgumcenu summē ar semināra telpu nomas maksu un kafijas pauzes izmaksām. Attiecībā uz semināra materiālu pavairošanas pakalpojumu iepirkumu (ja tā ir nebūtiska daļa no kopējā pakalpojuma klāsta) gan var būt diskusija par to, vai to var/nevar summēt ar semināra telpu nomas maksu un kafijas pauzes izmaksām.

Nepieciešams organizēt semināru ciklu triju mēnešu periodā vairākās Latvijas pilsētās, nodrošinot telpas, lektorus, prezentācijas tehniku, semināra materiālu pavairošanu, kafijas pauzes.

1. iepirkums. Organizē vienu iepirkumu par telpām plus kafijas pauzes plus prezentāciju tehniku, ja viss pakalpojumu komplekts ir tāds, ko var nodrošināt vairāki komersanti katrā pilsētā uz trijiem mēnešiem, precīzi norādot, kuros datumos seminārs notiks katrā pilsētā. Var būt arī tā, ka katrā pilsētā nepieciešamie semināra telpu, kafijas pauzes, tehnikas pakalpojumi tiek izdalīti kā atsevišķas iepirkumu daļas vienā kopējā iepirkumā.

2. iepirkums. Prezentācijas tehnikas nomu organizē kā atsevišķu iepirkumu, ja izlemj, ka prezentācijas tehnikas nomu nesummēs kopā ar telpu nomu un kafijas pauzes izmaksām.

3. iepirkums. Lektora pakalpojumiem ‒ atsevišķs iepirkums.

4. iepirkums. Par pavairošanas pakalpojumiem, ko varētu arī summēt ar semināra telpu nomas pakalpojumiem un kafijas pauzes pakalpojumiem, ja tie no finansiālā viedokļa aizņem mazāko daļu no kopējā pakalpojuma apjoma, turklāt ir nebūtiska šī iepirkuma daļa.

Ja vēlas, var organizēt vienu B daļas pakalpojuma iepirkumu ar divām iepirkuma daļām: 1. ‒ semināra telpas, 2. ‒kafijas pauze, bet par prezentācijas tehnikas nomu trijās pilsētās būs 3. iepirkums, jo tas ir A daļas pakalpojums un cits pretendentu loks.

Tas, vai prezentācijas tehnikas nomu dala daļās pēc pilsētām vai nedala, ir pasūtītāja kompetencē, turklāt, nedalot daļās, jāsaprot, ka tad šī tehnika būs jāvadā vai labākajā gadījumā iepirkumā piedalās komersants, kuram ir filiāles visās trijās pilsētās.

Izvērtējot abus šos piemērus, jāpievērš uzmanība, ka, plānojot iepirkumus, būtisks faktors ir arī katram atsevišķajam iepirkumam atvēlētie finanšu līdzekļi, situācija katrā pilsētā, kurā būs nepieciešami pakalpojumi un iespējamo pakalpojumu sniedzēju loks, kā arī katras ES starpniekinstitūcijas nostāja par iepirkumu dalīšanu vai apvienošanu, kurai jābūt atspoguļotai katras ES starpniekinstitūcijas Latvijā izstrādātajās vadlīnijās!

Nākamajā žurnāla Iepirkumi numurā detalizēti aplūkosim mazā B daļas pakalpojuma iepirkuma norisi pa posmiem.

TEKSTS: ASTRA BĒRZIŅA

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: