Kaspars Trelibs

IEPIRKUMU LĪGUMU IZBEIGŠANA

Kaspars Trelibs, 06.12.2017
Thumbnail image for IEPIRKUMU LĪGUMU IZBEIGŠANA

Normatīvais regulējums attiecībā uz iepirkumu līgumu izbeigšanu

Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgta līguma tiesiskā daba ir neviennozīmīgi vērtēts temats, par kuru viedokļi vēl aizvien dalās, kas lielā mērā ir saistīts ar nenoteiktu pakļaušanu jeb, precīzāk, sadalījumu publisko tiesību regulējumā un privāttiesību kontekstā, piemērojot vispārējos civiltiesību noteikumus. Tomēr šā gada martā spēkā stājies Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL) , kura normatīvais regulējums specifiski paredz noteikumus iepirkumu līgumu pirmstermiņa izbeigšanai, tādējādi attālinoties no vispārējo civiltiesību normu piemērošanas attiecībā uz šāda veida līgumu pārtraukšanu.

→ Lasīt visu

Iepirkumu līgumu grozīšana

Kaspars Trelibs, 05.10.2017
Thumbnail image for Iepirkumu līgumu grozīšana

Līdzējiem nodibinot darījumattiecības, ir svarīgi noteikt precīzu un nepārprotamu saistību raksturu un apjomu, kādu puses ir uzņēmušās ar konkrēto līgumu, tādējādi veicinot sekmīgu saistību izpildi. Tas attiecas uz tiesiskiem darījumiem kopumā, tai skaitā arī uz iepirkumu līgumiem. Tomēr ne visi attiecīgajā nozarē praktizējoši eksperti, jo sevišķi juristi ar relatīvi mazu pieredzi līgumu sastādīšanā, ir spējīgi sagatavot tādu līgumu, kura saturs veicina nepārprotamu pielīgto saistību skaidrojumu, nevis rada nenoteiktību un iespējas satura interpretācijai par labu kādai no pusēm

→ Lasīt visu