Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai un inovācijai

DZINTRA ŠVARCBAHA, 05/06/2019

Arvien biežāk dzirdam, ka Latvijas uzņēmējdarbības nākotne ir Latvijas “nokia” atrašanā, un precēs un pakalpojumos, kas ir tehnoloģiski attīstīti, ar augstu pievienoto vērtību un globālajā tirgū pieprasīti. Šādu produktu un pakalpojumu tapšana visbiežāk ir dārga un laikietilpīga, nereti ietver plašu pētniecības un attīstības posmu, kas nav pa kabatai maziem uzņēmumiem, tādējādi bieži vien liek idejai apstāties vien idejas vai prototipa līmenī. Diemžēl valsts politika zinātnes finansēšanai joprojām ir vairāk teorētiska nevis praktiska, jo pētniecības un attīstības finansējums Latvijā ir starp zemākajiem Eiropas Savienībā (ES). Žurnāls “Iepirkumi” centās noskaidrot un apkopot, kādas atbalsta iespējas šobrīd pieejamas pētniecībai un attīstībai, inovācijai, kā arī uzņēmējdarbības atbalstam.

Arvien biežāk jaunu produktu tapšana nav tikai zinātnes vai uzņēmējdarbības, bet cieša kopdarba rezultāts. No universitāšu pētījumiem rodas jauni uzņēmumi, kas pētījumus cenšas ieviest praktiskos un tirgū piedāvājamos produktos, procesos un pakalpojumos. ES atbalsta uzņēmējus un zinātniekus ar dažādu ES programmu starpniecību. Pieejams gan finanšu starpnieku (banku, līzinga uzņēmumu un riska kapitālistu) finansējums: aizdevumi, garantijas un kapitāls, gan arī dažādas cita veida dotācijas un atbalsta mehānismi reģionālā un valsts līmenī, vai arī tiešā veidā no Eiropas Komisijas.

1. ES FINANŠU INSTRUMENTI

COSME programma – abalsts un garantijas

COSME programma nodrošina garantijas finanšu starpniekiem, lai veicinātu aizdevumus un ieguldījumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. COSME ir ES Uzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programma laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ar mērķi atbalstīt MVU šādās jomās: piekļuve finansējumam, piekļuve tirgiem un internacionalizācija, labāki apstākļi konkurētspējai un uzņēmējdarbības veicināšana.

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finansējumam, ES mobilizē aizdevumus un kapitāla ieguldījumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar COSME aizdevumu garantiju mehānismu (LGF). LGF nodrošina garantijas un pretgarantijas finanšu starpniekiem (piemēram, garantiju organizācijām, bankām un līzinga uzņēmumiem), lai palīdzētu tiem izsniegt aizdevumus, līzinga vai pašu kapitāla finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri citādi nevarētu piesaistīt šo finansējumu ar to saistītā paaugstinātā riska vai nepietiekama nodrošinājuma dēļ.

InnovFin – ES finansējums inovācijai

InnovFin nodrošina finansēšanas mehānismus pētniecības un inovācijas projektiem. InnovFin veido pielāgotu produktu klāstu — no garantijām finanšu starpniekiem, kas izsniedz aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, līdz tiešajiem aizdevumiem uzņēmumiem, sniedzot atbalstu maziem un lieliem pētniecības un inovācijas projektiem ES un ES pētniecības atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam Horizon 2020 asociētajās valstīs. Finansējumu parasti izsniedz tiešā veidā vai ar finanšu starpnieka (vietējās bankas vai fonda) atbalstu. Finansējums pieejams gan uzņēmumiem, gan pētniecības institūtiem un organizācijām.

Vairāk par InnovFin finansējumu: www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)
EaSI piedāvā mikrokredītus mikrouzņēmumiem, kā arī ieguldījumus sociālajos uzņēmumos. Šī programma veicina augsta līmeņa kvalitāti un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantējot pienācīgu un atbilstošu sociālo aizsardzību, samazinot sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabojot darba apstākļus.

Eiropas stratēģisko investīciju fonds (EFSI)

EFSI atbalsta darbavietu un izaugsmes veicināšanu. Šī ir Eiropas Komisijas un Eiropas investīciju bankas (EIB) grupas izveidota iniciatīva, lai palīdzētu pārvarēt pašreiz pastāvošo ieguldījumu trūkumu ES, mobilizējot privāto finansējumu stratēģiskiem ieguldījumiem. EFSI ir viens no trim Eiropas Investīciju plāna (Junkera plāns) pīlāriem. EFSI budžets ir pieejams esošajās programmās (COSME, InnovFin, Horizon 2020, utt.).

Visas atbalsta iespējas vienuviet pieejamas vietnē: www.access2finance.eu, kartē atzīmējot Latviju un sekojot “ES Fondi”.

2. DOTĀCIJAS (piešķir konkursa kārtībā)

Strukturālie un investīciju fondi

Strukturālie un investīciju fondi ir pieejami reģionālajai un pilsētu attīstībai, un tie ietver: Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF). Latvijā šo fondu līdzekļu sadali un uzraudzību veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Finanšu ministrijas uzdevumā. Šie fondi piedāvā plašu finansiālā atbalsta klāstu gan uzņēmumiem, gan zinātniskajām institūcijām, gan valsts un pašvaldību iestādēm dažādu mērķu īstenošanai.

Plašāka informācija par fondu finansējumu: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020

Horizon 2020

Horizonts 2020 ir ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību. Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvieno visu pētniecības un inovāciju finansējumu, kas līdz šim bijis pieejams dažādās programmās. Horizonts 2020 atbalsta pētniecības un attīstības aktivitātes pētnieciskajās iestādēs un institūtos, kā arī uzņēmumos saskaņā ar izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem (ietverot gan finansējumu individuālajiem pētījumiem, gan pētījumiem dažādu pētniecības iestāžu starpā, gan arī apjomīgiem pētniecības projektiem, kas aptver vairākas valstis, pētniecības iestādes un uzņēmumus, kas pētījumus pielieto praksē).

Plašāka informācija par programmu un aktīvajiem uzsaukumiem, finansējuma piesaisti: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

SME Instrument – atbalsts inovatīviem uzņēmumiem

Horizon 2020 SME Instrument (MVU Instruments) ir daļa no Eiropas Inovāciju padomes pilotprojekta, kas atbalsta augstākās klases inovatorus, uzņēmējus, mazos uzņēmumus un zinātniekus ar finansējuma iespējām un atbalsta instrumentiem. Šis atbalsta veids orientēts uz MVU ar radikāli jaunām idejām, kas balstītas jau izstrādātos biznesa plānos, kuru rezultātā tiek ieviesti tirgus orientēti, pārdodami inovatīvi risinājumi, tostarp tiek atbalstīta arī uzņēmumu nepieciešamība paplašināties. Instruments atbalsta augsta riska un augsta potenciāla MVU, lai izstrādātu un ieviestu tirgū jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus, kas varētu veicināt ekonomikas izaugsmi.

SME Instrument finansējums un atbalsts pieejams 3 fāzēs: no 50 000 eiro finansējuma biznesa dzīvotspējas izvērtēšanai, līdz pat vairāku miljonu eiro atbalstam prototipu izstrādei, testēšanai un sagatavošanai tirgum. Trešā fāze dod atvieglotu pieeju finanšu atbalstam tālākai attīstībai.

Plašāka informācija par SME Instrument finansējumu pieejama:
http://innovation.lv/inovacijas-politika/sme-instrument/

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir COSME programmas projekts, kura mērķis ir biznesa sadarbības, inovācijas un tehnoloģiju sadarbības, kā arī pētniecības un attīstības sadarbības veicināšana. Tīkls darbojas visā ES, Eiropas ekonomiskajā zonā un virknē asociēto dalībvalstu ar starptautiskas platformas starpniecību veicinot tīklošanos un sadarbību tīkla partneru starpā.

EEN tīkls piedāvā:

  • Biznesa sadarbības pakalpojumus (piegādātāju un izplatītāju meklēšana, importa un eksporta konsultācijas, likumdošanu skaidrošana);
  • Tehnoloģiju sadarbības pakalpojumus (tehnoloģisku risinājumu meklēšana, inovatīvu risinājumu un iestrādņu tālāka attīstība un/vai komercializēšana);
  • Pētniecības un attīstības sadarbības pakalpojumus (pētniecības partneru meklēšana Eiropas Kopienas pētījumu programmās);

Ar EEN tīkla speciālistu starpniecību iespējams saņemt konsultatīvu atbalstu arī SME Instrument finansējuma piesaistīšanai.

Informācija par EEN atbalsta iespējām: www.een.lv

LIFE —vides rīcības programma

LIFE programma ir ES finansēšanas instruments vides un klimata jomā. Šā instrumenta vispārējais mērķis ir sniegt ieguldījumu ES vides un klimata politikas, un tiesiskā regulējuma ieviešanā, aktualizēšanā un izstrādē, līdzfinansējot projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību. LIFE finansē inovatīvus projektus, kuros plāno izmantot jaunas metodes un risinājumus, tāpat arī rūpējas par vides aizsardzību, sugu un biotopu saglabāšanu un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

Informācija par LIFE atbalsta iespējām: https://www.lvafa.gov.lv/

3. ATBALSTA IESPĒJAS REĢIONĀLĀ UN VALSTS LĪMENĪ

Reģionālie biznesa inkubatori

Inkubatoru galvenais uzdevums ir palīdzēt attīstīt jaunas, dzīvotspējīgas un konkurētspējīgas biznesa idejas. Inkubatori nodrošina visaptverošu atbalsta mehānismu: konsultācijas, pieredzējušu mentoru atbalstu, kā arī ieteikumus un līdzfinansējumu. Ierodoties inkubatorā, visi uzņēmēji, atkarībā no to uzņēmējdarbības gatavības līmeņa, tiek iedalīti divās grupās (posmos):

  • pirmsinkubācijas posms, kura laikā uzņēmējs var saņemt atbalstu uz laiku ne ilgāk par sešiem mēnešiem: pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 eiro apmērā;
  • inkubācijas posms, kura laikā uzņēmējs var saņemt atbalstu uz laiku ne ilgāk par četriem gadiem: inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 eiro apmērā.

Atbalstam var pieteikties jaunie mikro un mazie uzņēmumi – jebkurš atbalsta saņēmējs, kurš ir izstrādājis biznesa ideju, bet kuru nepieciešams uzlabot un, iespējams, papildināt ar biznesa plānu. Inkubatoru programmu Latvijā adminstrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Informācija par biznesa inkubatoriem un to pakalpojumiem: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Šīs aktivitātes paredz nozaru starptautiskās konkurētspējas veicināšanu, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbībai un palīdzot ienākt ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ekonomisko pārstāvniecību ārvalstīs, un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārās tūrisma nozarēs. Šajās aktivitātēs finansiālo atbalstu piešķir: uz trīs fiskālo gadu laikaposmu — 200 000 eiro apmērā. Šo programmu administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Programmas ietvaros iespējams saņemt arī līdz 80% finansējuma dalībai LIAA nacionālajos stendos ārvalstīs, kā arī citus LIAA pakalpojumus.

Informācija par atbalsta iespējām: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi

Atbalsts ražošanas telpu labiekārtošanai un paplašināšanai
Šis finansējums tiek piešķirts ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī ražošanas telpām, kurās mazie un vidējie uzņēmumi darbosies ražošanas nozarē. Tāpat finansējumu var piešķirt ar ēku būvniecību vai atjaunošanu saistītai pieslēgumu nodrošināšanai. Pieteikties var MVU, kuri darbojas ražošanas nozarē, un piešķirtie līdzekļi ir jāizmanto iekārtu izveidei, kuras nepieciešamas uzņēmējdarbības primārajām vajadzībām. Programmu administrē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Informācija par atbalsta iespējām: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases

Valsts aizdevumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai

Šīs atbalsta programmas ir valsts atbalsts ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un tās īsteno Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM. Programmas ietvaros piedāvā aizdevumus ieguldījumiem un inventāram – pieejamais atbalsts ir 2 000 līdz 150 000 eiro apmērā. Aizdevumam uzņēmējdarbības uzsākšanai var pieteikties gan topošie, gan jaunizveidotie uzņēmumi ar nosacījumu, ka uzņēmums nav vecāks par 5 gadiem.

ALTUM administrētie valsts atbalsta pakalpojumi ietver arī mikrokredītu izsniegšanu, aizdevumus biznesa enģeļu un ALTUM kopīgi finansētiem projektiem, sēklas un sākuma riska kapitāla programmu, kā arī Akselerācijas fondu programmu.

Mikrokredīts ir neliels aizdevums, kuru var saņemt uzņēmums, kurā netiek nodarbināti vairāk kā 10 darbinieku; aizdevumam var pieteikties arī pirms uzņēmuma dibināšanas. Aizdevuma summa nepārsniedz 14 300 eiro investīciju mērķim un līdz 7 200 eiro – apgrozāmiem līdzekļiem. Aizdevuma atmaksas periods ir pieci gadi.

ALTUM un asociācijas „Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls” kopīgs izmēģinājuma projekts – aizdevums ar mērķi sniegt atbalstu jaunizveidotajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu, tādējādi veicinot privāto ieguldītāju piesaistīšanu dzīvotspējīgiem projektiem. Šo finansējumu var saņemt uzņēmumi, kam ir augsts izaugsmes potenciāls. ALTUM izsniedz aizdevumu tikai tad, ja projektu finansē „Biznesa eņģelis“ vai kāds privāts investors.

Sēklas un sākuma riska kapitāla programma ir ilgtermiņa ieguldījums jaunu un inovatīvu uzņēmumu pašu kapitālā agrīnā attīstības posmā, kuriem ir augsts izaugsmes potenciāls. Uzņēmumi var saņemt atbalstu divos atsevišķos posmos: sēklasnaudas un riska kapitāla ieguldījumi. Sēklasnaudas ieguldījumi (līdz 250 000 eiro vienam uzņēmumam); riska kapitāla ieguldījumi (līdz 2,1 miljonam eiro vienam uzņēmumam). Programma paredzēta jauniem un inovatīviem uzņēmumiem, kuri atrodas agrīnā attīstības posmā un kuriem ir augsts izaugsmes potenciāls, bet tradicionālie finansētāji nevēlas ieguldīt augstā riska dēļ.

Akselerācijas fondu programmā finansējums tiek piešķirts inovatīviem, jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams radīt un attīstīt biznesa idejas, savu uzņēmumu un produktus, kas palīdzētu veicināt izaugsmi un konkurētspēju; jo īpaši tiem uzņēmumiem, kuru projekti ir vērsti uz tehnoloģijām un rūpniecību. Fonds piedāvā pirmssēklas un sēklas ieguldījumus kvazikapitāla vai aizdevuma veidā, vai arī kā ieguldījumu uzņēmuma pašu kapitālā, tādējādi kļūstot par akcionāru un dalot gan riskus, gan ieņēmumus.

Informācija par ALTUM finansēšanas instrumentiem: https://www.altum.lv/

Uzņēmēji un zinātnieki, kas izmantojuši atbalsta iespējas

Dr. Ing. Valdis Leitlands, Latvijas Universitātes Polimēru Mehānikas institūta vadošais pētnieks:
“Lai atrastu piemērotu sadarbības partneri un piesaistītu finansējumu pētniecības projektam, sazinājāmies ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Ar tīkla atbalstu pērn tika ne vien atrasts ideāls sadarbības partneris Beļģijā, bet arī iesniegts kopīgs pētniecības un attīstības projekts, kas ļaus testēt un pēcāk ieviest pielietošanā inovatīvas augstas izturības kompozītmateriālu ceļu barjeras ar paaugstinātu drošību un zemākām izmaksām salīdzinājumā ar analogiem. Projektu finansē Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas M-ERA NET uzsaukuma ietvaros.”

Mārtiņš Šteinbergs, SIA DIGAS mārketinga un attīstības vadītājs:
“Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas SME Instrument 2. fāzes ievaros piesaistījām 1,3 milj. eiro grantu uzņēmuma attīstībai. Ar grantu finansēsim 2 gadu projektu, kas ļaus ieviest tirgū jaunas paaudzes duālās degvielas piedziņas tehnoloģiju manevru lokomotīvēm. Līdz šim šīs lokomotīves tērējušas ārkārtīgi daudz degvielas un ļoti piesārņojušas apkārtējo vidi – pateicoties šim projektam varēsim piedāvāt ne vien videi draudzīgāku, bet arī finansiāli izdevīgāku risinājumu.”

Linda Kampara, SIA Espatte īpašniece un vadītāja:
“Ar Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora atbalstu savu biznesa ideju – elegantu, transformējamu un ūdensnecaurlaidīgu lietusmēteļu, kas piemēroti arī velobraucējām, ražošanu – ieviesu dzīvē un veiksmīgi iekarojām tirgu. No inkubatora saņēmām atbalstu gan koncepcijas un prototipu izstrādei, gan mārketinga un reprezentācijas aktivitātēm, gan arī lielisku mentoringa atbalstu. Šobrīd varam lepni teikt, ka Espatte ir jau izaugusi no biznesa inkubatora un tālāk strādājam pašu spēkiem – dodamies iekarot starptautisko tirgu.”

Inna Orlenko, SIA MUZE attīstības vadītāja:
“Dalība izstādē Baltic Fashion and Textile Riga 2019 Inovācijas stendā un kontaktbiržā, ko piedāvāja Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā, bija lieliska iespēja: tā bija gan pieredze dalībai izstādē, gan iespēja popularizēt savus pakalpojumus vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem, gan arī nodibināt jaunus kontaktus un veidot tālāku sadarbību. Esam priecīgi par šo iespēju un plānojam EEN pakalpojumus izmantot arī turpmāk.”

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: