Kategorijas
Komercpakalpojumi Nozares Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Valsts un pašvaldību iesaiste komercdarbībā

Konkurences padome (KP) par godu Pasaules Konkurences dienai 15. decembrī organizēja apaļā galda diskusiju ar sadarbības partneriem par valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, kā arī konkurences neitralitāti publisku personu darbībā. Diskusijas mērķis bija pārrunāt būtiskākās problēmas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, vai pašreizējais regulējums līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanai un konkurences neitralitātei ir pietiekamas, kā arī kādām nozarēm nākotnē būtu jāpievērš vairāk uzmanības un ko Konkurences padome un citi sadarbības partneri var darīt vairāk un labāk, lai uzlabotu konkurences vidi.

Publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir būtiska konkurences vides problēma Latvijā – to apliecina kā KP prakse, tā sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Tā, piemēram, KP 2018. gadā veiktā sabiedriskās domas aptauja atklāja, ka Latvijā konkurences vides būtiskākās problēmas ir 1) karteļi jeb aizliegtas vienošanās iepirkumos un 2) publisku personu radīti konkurences kropļojumi. Līdzīgi pērn, 2020. gadā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) veiktajā sabiedriskās domas pētījumā secināts, ka pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis sabiedrības atbalsts uzskatam, ka Latvijā uzņēmumus labāk spēj pārvaldīt privātais sektors, nekā publiskais. Tā uzskata 52% sabiedrības. Tāpat pētījums rāda, ka arvien pieaug to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka normatīvajos aktos nepieciešams precīzi definēt jomas, kurās pašvaldības drīkstētu veidot savus uzņēmumus. Kopumā 72% no respondentiem piekrīt viedoklim, ka pieļaujamās biznesa nozares būtu jānosaka precīzāk. Ņemot vērā sabiedrības neviennozīmīgo attieksmi par valsts un pašvaldības iesaisti uzņēmējdarbībā, KP saņemtās sūdzības par iespējamiem publisku personu konkurences pārkāpumiem un to, ka kopš 2020. gadā ir grozīts Konkurences likums, kas ļauj KP efektīvāk vērsties pret publisku personu radītiem pārkāpumiem, KP ieskatā, šāda diskusija var kalpot kā veiksmīgs pamats, lai ar sadarbības partneriem identificētu būtiskākas nozares problēmas un spriestu, kā tās visefektīvāk novērst.

Valsts un pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā (VPIL 88. pants)

Pirms diskusijas KP veica ekspress sabiedrības domas aptauju, kas atklāja, ka publisko personu un to kapitālsabiedrību iesaisti komercdarbībā vērtē pozitīvi vai drīzāk pozitīvi 38% privātajā sektorā strādājošo. Savukārt publiskajā sektorā strādājošie ir optimistiskāki – apmēram 60% valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā vērtē pozitīvi vai drīzāk pozitīvi.

Aptaujā respondenti visbiežāk norādīja, ka pašvaldības vai valsts iesaiste komercdarbībā būtu atbalstāma tikai gadījumos, kad pastāv tirgus nepilnībā vai arī attiecībā un kritiski svarīgo (piemēram, ūdensapgādes, siltumapgādes) pakalpojumu piegādi.

Nozares, kurās valsts un pašvaldību iesaiste komercdarbībā būtu vērtējama kā nepamatota, respondentu ieskatā ir nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, ražošanas un tirdzniecības, atkritumu apsaimniekošanas, tūrisma nozare. Tāpat respondenti norādījuši arī uz apsardzes, mežu apsaimniekošanas, sabiedriskā transporta un kultūras nozarēm. Attiecībā uz veselības aprūpi sniegtie viedokļi bija atšķirīgi – daļa uzskata, ka pakalpojumus šajā nozarē varētu nodrošināt privātie tirgus dalībnieki, kamēr citi uzskata, ka šajā nozarē būtu nepieciešama publisko personu iesaiste.

Lai publiska persona caur tai piederošu kapitālsabiedrību varētu darboties tirgū, tai reizi piecos gados jāveic līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtējums, kas sevī ietver arī ietekmes uz konkurenci novērtējumu. Līdzdalības pārvērtēšana notiek atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam. 2020. gadā KP kopā sniedza 70 atzinumus par publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumiem un šogad, 2021. gada izskaņā, sniegto atzinumu skaits varētu būt līdzvērtīgs.

Lai veicinātu publisku personu izpratni par līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu un atvieglotu pārvērtējuma veikšanu, KP 2020. gadā ir sagatavojusi skaidrojošas vadlīnijas un pašnovērtējuma rīku. KP plāno šajos virzienus strādāt arī turpmāk, ar laiku izstrādājot apkopojumus par būtiskākajām nozarēm. Vienlaikus jāņem vērā, ka 2022. gadā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu sagaidāms nozīmīgs skaits pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtējumu.  

Līdzīgi kā KP arī uzņēmēju pārstāvošās nevalstiskās organizācijas sniedz savu atzinumu par publisku personu veiktajiem līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumiem. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš diskusijā atklāj, ka biedrība šogad sniegusi 37 atzinumus, bet būtiski, cik ļoti pašvaldības šos atzinumus ņem vērā, jo lēmums par līdzdalības saglabāšanu vai kapitālsabiedrības atsavināšanu ir jāpieņem pašai publiskajai personai. 2022. gada 1. jūnijs ir termiņš, kad līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumi jāveic pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajām pašvaldībām. Lai izvērtējums būtu kvalitatīvāks, lūgums tā veikšanu neatstāt uz pēdējo brīdi, šādu nostāju pauž J. Endziņš. FICIL pārstāvis M. Butāns, ņemot vērā lielo pārvērtējamo kapitālsabiedrību skaitu, iestādes resursu efektīvai izmantošanai uzsvēra nepieciešamību noteikt prioritātes KP konsultāciju sniegšanai līdzdalības pārvērtēšanas procesā. 

Diskusijā tika gūts atbalsts arī tam, ka būtu vienoti jāvērtē kā valsts, tā pašvaldību kapitālsabiedrības un kaut kādā mērā būtu nepieciešams veikt pārvērtējumus arī attiecībā uz līdzdalību neatsavināmajās valsts kapitālsabiedrībās.

Diskusijā izskanēja viedoklis, ka trūkst vienotas pieejas un metodikas tirgus nepilnības novērtēšanā, kā arī LTRK ierosināja pašvaldībām, saskaroties ar tirgus nepilnību, pirms darbības uzsākšanas tirgū, apzināt lielākās uzņēmēju pārstāvošās biedrības – LTRK, LDDK –, lai informētu privāto sektoru par brīvo tirgus vietu.

Konkurences neitralitāte publisku personu darbībā (Konkurences likums 14.pants)

Kā zināms, KP no 2020. gada ir plašākas pilnvaras vērsties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem, t. sk., nepieciešamības gadījumā, KP iespējamo pārkāpumu gadījumos var piemērot sodus.

KP var sodīt publiskas personas par to radītiem nepamatotiem ierobežojumu konkurencei, piemēram, ja:

  • ir ticis diskriminēts tirgus dalībniekus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus;
  • ir radītas priekšrocības attiecīgās publiskās personas kapitālsabiedrībai vai
  • tiek īstenotas darbības, kuru dēļ citi tirgus dalībnieki ir spiesti atstāt tirgu vai kuru dēļ tiek apgrūtināta potenciālo uzņēmumu iekļūšana vai darbība tirgū.

KP veiktās sabiedriskās domas ekspress aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa – gandrīz 68% respondentu – ir dzirdējuši par jēdzienu konkurences neitralitāte. Un vairāk kā puse respondentu norāda, ka konkurences neitralitātes pārkāpumi drīzāk ir aktuāla problēma.

Respondenti norāda, ka visbiežāk konkurences neitralitātes pārkāpumi novērojami  iepirkumu jomā, piemērojot nepamatotas prasības, kā arī publisku personu kapitālsabiedrībām iesaistoties komercdarbībā ārpus VPIL 88. panta tvēruma. Taču KP norāda, ka rīcības neatbilstība VPIL 88. pantam automātiski nav uzskatāma par konkurences neitralitātes pārkāpumu.

Konkurences neitralitātes jeb Konkurences likuma 14.panta prasības attiecas arī uz publiskajiem iepirkumiem. Taču publisko iepirkumu jautājumos primāri strīdus būtu visefektīvāk risināt publisko iepirkumu nozares normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vēršoties ar sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Tomēr jau pašlaik redzams, ka KP sūdzības saistībā ar publiskajiem iepirkumiem saņem būtiski vairāk nekā citas sūdzības par iespējamo neatbilstību konkurences neitralitātes prasībām.

Līdz šim KP, iztiekot bez formālas lietas ierosināšanas, pārrunu ietvaros ir nodrošinājusi veiksmīgu problēmu atrisinājumu. Tas ir būtiski, jo Konkurences likumā ir noteikts, ka sākotnēji pārkāpums ir jāmēģina novērst pārrunu ceļā, un, ja tas neizdodas, tad KP ir tiesīga sodīt publiskas personas kapitālsabiedrību.

Diskusijas dalībnieki konkurences neitralitātes regulējumu vērtēja kā efektīvu rīku, lai nepieciešamības gadījumā preventīvi, ātri un efektīvi risinātu konkurences kropļojumu. Tāpat diskusijā izskanēja viedoklis, ka būtiski ir ar konkurences neitralitātes iedzīvināšanas ideju nesabremzēt valsts attīstību inovācijās un iespējas eksporta tirgos, kas, piemēram, var pastāvēt arī valsts kapitālsabiedrībām. “Pašvaldību kapitālsabiedrības varētu likt vienlīdzīgā pozīcijā ar valsts kapitālsabiedrībām inovāciju jautājumos. Latvija ir maza valsts un tā konkurē Eiropas brīvajā tirgū, tāpēc ir nepieciešama stipra nacionālā industrija,” šādu viedokli pauž LPS pārstāve A. Feldmane. Diskusijas dalībnieki piekrita arī, ka visos gadījumos nepieciešams rūpīgi izvērtēt publiskas personas iesaistes komercdarbībā pamatojumu.

Diskusijas dalībnieki secina, ka problemātiskās jomas, kas risināmas ne tikai konkurences neitralitātes kontekstā, bet arī saistībā ar neitrālu normatīvo regulējumu un publisku personu un to kapitālsabiedrību darbību, ir atkritumu apsaimniekošana, ostu reforma, Eiropas Savienības fondu līdzekļu vienlīdzīga pieejamība kā publiskas personas kapitālsabiedrībām, tā privātajām kapitālsabiedrībām.

Kategorijas
Atkritumu apsaimniekošana un vide Ceļu, tiltu būve Elektroniskais iepirkums Pašvaldības Valsts pārvalde un pašvaldības Vide un asenizācija Zaļais iepirkums

Par svarīgāko veikumu aizvadītajā gadā Plešs uzskata pašvaldību reformu, klimata mērķus un depozīta sistēmu

Nozīmīgākie paveiktie darbi aizvadītajā gadā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Arturam Tomam Plešam (AP) saistās ar pašvaldību reformas stāšanos spēkā, izvirzītajiem klimata mērķiem un dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas izveidošanu.


Šodien preses konferencē Plešs norādīja, ka aizvadītais gads iezīmē nozīmīgas desmitgades sākumu, kura laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īstenojusi būtiskas reformas, pieņēmusi uz ilgtspējīgu attīstību vērstus lēmumus un devusi nepieciešamo stimulu virzībai uz šajā desmitgadē noteikto mērķu sasniegšanu.


Viens no būtiskākajiem atskaites punktiem 2021.gadā ir 1.jūlijs, kad spēkā stājās Administratīvi teritoriālā reforma un darbu sāka 43 pašvaldību domes līdzšinējo 119 vietā. Šo piecu mēnešu laikā virknē pašvaldību jau vērojams līdzekļu ietaupījums, ko novirzīt iedzīvotājiem nozīmīgu iniciatīvu realizēšanai vai pakalpojumu pilnveidei.


Preses konferencē ministrs uzsvēra, ka īstenotā reforma nodrošinās līdzsvarotāku reģionālo attīstību visā Latvijas teritorijā, aicinot vietvaru pārstāvjus izmantot reformas sniegtās iespējas par labu pašvaldības izaugsmei ilgtermiņā.


Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz ekonomiku, VARAM arī šogad turpināja īstenot valsts aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem, un kopumā Ministru kabinets atbalstījis 270 investīciju projektus par 119 miljoniem eiro, no kuriem valsts aizdevums ir teju 100 miljoni eiro.


Tāpat pašvaldībām bija iespēja pieteikties arī citām atbalsta programmām – augstas gatavības investīciju projektiem, pašvaldību prioritāti īstenojamiem projektiem; jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo atjaunošanai u.c. 


Gada laikā rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm esot samazināta par 21%, savukārt piešķirtie līdzekļi radīs 2500 jaunas vietas bērnudārzos.


Pašvaldību reformas kontekstā valsts autoceļu attīstībai 2021.gadā tika piešķirts finansējums teju 92 milj. EUR apmērā; turklāt šogad finanšu ekonomijas rezultātā radies gandrīz 12 miljonu eiro ietaupījums, kas 2022.gadā ļaus atjaunot papildu ceļus.


“Pašvaldību projekti, kuriem ministrija šogad sniegusi atbalstu, materializēsies aptuveni 1000 kilometros atjaunotā ceļu segumā, pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumi sniegs elektroenerģijas ietaupījumu, kas mērojams 10 500 elektroauto uzlādes reižu, rindu uz bērnudārziem samazināšanu par vairāk nekā 20%; īres dzīvokļu izveidi reģionos ar dzīvojamo platību Rundāles pils izmērā,” teica ministrs.


Ministrija šogad aktīvi sekojusi līdzi pašvaldību darba tiesiskuma ievērošanai. Pašvaldību darbības uzraudzības ietvaros šogad izvērtēti 1366 saistošo noteikumu projekti un par 303 no tiem sniegti iebildumi.

 
VARAM šogad turpināja darbu pie Eiropas Zaļā kursu īstenošanas, lai līdz 2030.gadam sasniegtu kāpināto Eiropas Savienības (ES) mērķi – vismaz 55% siltumnīcefekta gāzu jeb SEG emisiju neto samazinājumu salīdzinājumā ar 1990.gadu, – bet 2050.gadā sasniegtu klimatneitralitāti.
Šogad izveidots klimata politikas sarunu apaļais galds, lai veicinātu diskusijas par klimatneitralitāti un klimatnoturīgumu ar nevalstiskajām organizācijām, nozaru pārstāvjiem, pašvaldībām un valsts institūcijām. Šādu formātu ministrs iecerējis turpināt arī nākamgad.


2021.gadā turpināta zaļā iepirkuma īstenošana publiskajos iepirkumos, un tas piemērots arvien biežāk. 


Šogad norisinājies arī aktīvs darbs pie depozīta sistēmas ieviešanas dzērienu iepakojumam; tajā skaitā tika izstrādāti un pieņemti grozījumi tiesību aktos, lai nodrošinātu pilnvērtīgu depozīta sistēmas ieviešanu un darbību. 


Depozīta sistēma, par ko spriests 20 gadus, uzsāks darbu 2022.gada 1.februārī.


Šī gada 3.jūlijā stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, kā rezultātā tirdzniecībā jau ir samazinājies noteiktu vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu apjoms, šo produkciju aizstājot ar plastmasu nesaturošiem izstrādājumiem. Tāpat ir samazinājies šādu plastmasu saturošu izstrādājumu radītais piesārņojums dabā un saražotais plastmasas atkritumu apjoms.


Kā būtisks ieguldījums vides aizsardzībā jāmin šogad Ministru kabinetā apstiprinātais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns nākamajiem septiņiem gadiem. Tajā ietverta atkritumu rašanās novēršanas programma, kā arī iezīmēti rīcības virzieni, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi, kā arī palielinātu atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformas rezultātā.


Tāpat ieviesti uzlabojumi arī riepu apsaimniekošanas jomā, un Ministru kabinets jau apstiprinājis VARAM priekšlikumu līdz 2025.gadam pakāpeniski paaugstināt nolietotu riepu savākšanas mērķi no 65% uz 90% no tirgū laistā riepu apjoma gadā.


Kā viens no digitālās politikas stūrakmeņiem jāmin šogad apstiprinātās Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027.gadam, kas nosaka valsts digitālās attīstības vidēja termiņa prioritātes.


Šogad ielikti pamati un tiesiskais ietvars vienotai Valsts Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jeb IKT pārvaldības reformai un radīta Digitālo risinājumu būvvalde, kas būtībā ir noteikumu kopums, kas nosaka, ka arī digitālajā telpā jāpielieto tie paši uzraudzības kritēriji, kādiem sekojam, veidojot un attīstot vidi fiziskajā telpā. Līdz šim prasības valsts informācijas sistēmu tehniskajiem risinājumiem bija formulētas tikai ieteikumu un vadlīniju formā, tādēļ šādas būvvaldes izveidošana ir būtisks atspēriena punkts centralizācijas un resursu koplietošanas veicināšanā, skaidroja ministrs.


Savukārt ar grozījumiem Elektronisko sakaru likumā nostiprināta iespēja iedzīvotājiem nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eiD; e-paraksts mobile – izmantot arī komercsektora pakalpojumu saņemšanai.


Šogad ministrija īstenojusi arī plašu investīciju programmu klāstu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, atbalstot virkni projektu Latvijas pašvaldībās ar mērķi stiprināt reģionu ekonomiku un uzņēmējdarbības kapacitāti, mazināt nevienlīdzību un Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai.


Ministrs preses konferencē īpaši izcēla Ministru kabineta apstiprināto Latvijas Atveseļošanas fonda plānu, kas paredz investīcijas 1,82 miljardu eiro apmērā sešās tautsaimniecībai būtiskās jomās – digitālajā transformācijā, nevienlīdzības mazināšanā, veselībā, ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformā, kā arī likuma varas stiprināšanā.


Kopumā VARAM aktivitātēm Atveseļošanās fonda plānā plānoti 364 miljoni eiro, paredzot būtiskas investīcijas digitālās transformācijas jomā, klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, vides ilgtspējas veicināšanai, kā arī nevienlīdzības mazināšanu reģionos.
 

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Valsts pārvalde un pašvaldības

2022. gada budžetā papildu 3,5 miljonu eiro piešķirs Centrālajai vēlēšanu komisijai 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošanai

Saeima otrdien, 2021. gada 23. novembrī, atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu nākamā gada budžetā 3 504 746  eiro apmērā Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai. Pavisam CVK 2022. gada budžetā piešķirti līdzekļi 8 057 057 eiro apmērā, no kuriem 6 293 182 eiro iekļauti budžeta programmā “Saeimas vēlēšanas”, bet 1 763 875 eiro – budžeta programmā “Vispārējā vadība”. 2022. gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtais finansējums veido 4,76 eiro vienam vēlētājam. 

No papildus piešķirtā finansējuma 1 909 875 eiro plānots izlietot, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem un palielinot ēdināšanas izdevumu kompensāciju vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem balsošanas un balsu skaitīšanas dienā.

Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba tarifa stundas likmes 2022. gada Saeimas vēlēšanās atkarībā no vēlēšanu komisijas veida un vēlēšanu iecirkņa lieluma būs iespējams palielināt komisijas priekšsēdētājam robežās no 7,78 līdz 11,97 eiro, vēlēšanu komisijas sekretāram – robežās no 7,00 līdz 10,10 eiro un komisijas loceklim – robežās no 6,00 līdz 7,78 eiro. Salīdzinājumam 2018. gada Saeimas vēlēšanās vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa darba stundas tarifa likme bija 2,70 eiro, kas jau ir zemāka par 2021. gada minimālo darba tarifa stundas likumi, un ar šādu atalgojumu piesaistīt nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus darbam vēlēšanu iecirkņos 14.Saeimas vēlēšanās vairs nebūtu iespējams.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ēdināšanas izdevumu kompensāciju papildus piešķirtā finansējuma ietvaros būs iespējams palielināt no līdzšinējiem 5,69 eiro dienā līdz 8,00 eiro dienā, pielīdzinot šīs kompensācijas apmēru Latvijā noteiktajam komandējuma dienas naudas apmēram.

804 878 eiro no papildus piešķirtā finansējuma plānots izlietot Vēlēšanu vadības sistēmas Saeimas vēlēšanu moduļa iegādei CVK īpašumā, bet 789 993 eiro – lai nodrošinātu šīs sistēmas darbību, tehnisko pavadīšanu un lietotāju atbalstu 14.Saeimas vēlēšanās. Vēlēšanu vadības sistēma vēlēšanās nodrošina kandidātu sarakstu sagatavošanu, iesniegšanu un publicēšanu, vēlēšanu zīmju maketu sagatavošanu, vēlēšanu gaitas dokumentēšanu vēlēšanu iecirkņos Latvijā un ārvalstīs, vēlētāju aktivitāšu apkopošanu un publiskošanu, vēlēšanu zīmju skenēšanu, vēlēšanu rezultātu apkopošanu un publicēšanu, balsu skaitīšanas protokolu sagatavošanu. Kandidātu sarakstu iesniegšanas un vēlēšanu laikā tiek nodrošināts arī atbalsts sistēmas lietotājiem – kandidātu sarakstu gatavotājiem, deputātu kandidātiem, pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām Latvijā un ārvalstīs.

Salīdzinot ar 2018. gada Saeimas vēlēšanām, papildu 470 569 eiro CVK nākamā gada budžetā atvēlēti arī tiešsaistes vēlētāju reģistra nodrošināšanai Latvijas un ārvalstu vēlēšanu iecirkņos. Tiešsaistes vēlētāju reģistrs ļaus atteikties no spiedoga izdarīšanas pasē par dalību vēlēšanās, vienlaikus saglabājot iespēju balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Līdz ar to Saeimas vēlēšanās bez papildu administratīvā sloga varēs piedalīties arī vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav pases. Iepriekš šiem vēlētājiem, lai piedalītos vēlēšanās, bija jāizņem vēlētāja apliecība. Tāpat tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās ievērojami atvieglos vēlētāju ārvalstīs iespējas pieteikties balsošanai pa pastu, jo, piesakoties pasta balsošanai, vairs nevajadzēs uzrādīt pasi, lai saņemtu spiedogu. Pieteikties pasta balsošanai būs iespējams, nosūtot vēlēšanu komisijai parakstītu iesniegumu, vai elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlētāju reģistra e-pakalpojumā.

14.Saeimas vēlēšanas notiks 2022. gada 1. oktobrī.

Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Pašvaldības Valsts pārvalde un pašvaldības

Pašvaldība piegulošo teritoriju apsaimniekotājiem izsniegs bezmaksas smilts materiālu ietvju un gājēju ceļu kopšanai

Pašvaldība atbalstīs Rīgas piegulošo teritoriju apsaimniekotājus, nodrošinot tos ar pretslīdes kaisāmo materiālu (smilti) cietā seguma gājēju ietvju kopšanai, kā to paredz nesen pieņemtās izmaiņas Rīgas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos.

Uz pašvaldības atbalstu varēs pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais  valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš kopj piegulošo teritoriju, ja piegulošajā teritorijā atrodas gājēju ietves ar cieto segumu. Viena persona varēs saņemt kaisāmo materiālu 50 kg apjomā.

Lai saņemtu pretslīdes kaisāmo materiālu:

Smilti varēs saņemt sākot ar 23.novembri, katru nedēļu, otrdienās un ceturtdienās, laika posmā no plkst. 9.00 līdz 16.30 šādās Apkaimju iedzīvotāju centra adresēs:

  • Daugavpils iela 31;
  • Ieriķu iela 43A;
  • Gobas iela 6A;
  • Uzvaras bulvāris 16A.

Tāpat tiks nodrošināta smilts saņemšana 27. un 28. novembrī lapu savākšanas akcijas norises vietās: https://www.riga.lv/lv/teritoriju-apsaimniekosana#27un-28novembri-smilts-piegades-notiks-sados-laikos-un-vietas 

Šajās vietās smilts maisus būs iespējams saņemt tikai norādītajos laikos un iepriekš piesakoties Apkaimju iedzīvotāju centrā.

Vēršam uzmanību, ka smilts paņemšanu, aiznešanu un iekraušanu savā transportlīdzeklī nodrošina pats iedzīvotājs.

Kategorijas
Komunikācija Politika Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Latvija noslēgs sadarbības līgumu ar Saūda Arābiju

Ar mērķi atbalstīt Latvijas uzņēmējus jaunu, augošu tirgu apgūšanā, veicinot eksporta pieaugumu un investīciju piesaisti, Ministru kabinets šā gada 9. novembra sēdē lēma par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības ekonomiskās sadarbības līguma noslēgšanu. MK deleģēja līgumu Latvijas valdības vārdā parakstīt ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.

“Gan Latvijas uzņēmēji, gan arī Saūda Arābijas amatpersonas ir norādījušas uz pieaugošo interesi ciešākai mūsu abu valstu sadarbībai. Tādēļ līguma noslēgšana pavērs plašākas iespējas abu valstu ekonomisko un tirdzniecības sakaru attīstībai” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Jau šobrīd visaktīvāk interesi par Saūda Arābijas tirgu ir izteikuši Latvijas uzņēmēji, kas pārstāv IT, tehnoloģiju, izglītības, farmācijas, kosmētikas, tekstila, izglītības sektorus. Tādēļ ekonomiskajā sadarbībā ir daudz potenciāla, piemēram, tehnoloģiju, e-pārvaldes u.c. aspektos, kas sasaucas arī ar Saūda Arābijas valdības izstrādāto attīstības stratēģiju “Saudi Vision 2030”.

Pēc parakstīšanas līgums kļūs par svarīgāko divpusējo ekonomisko sadarbību regulējošo vienošanos, kas aptvers sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība, ieguldījumi, finanšu nozare, rūpniecība, lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība, transports un loģistika, zinātne, tehnoloģijas un inovācijas, tūrisms, farmācija un kosmētikas nozare, informācijas un sakaru tehnoloģijas un citās kopīgo interešu jomās, kas veicinātu abu valstu ekonomisko sadarbību

Līgums arī paredz izveidot Latvijas un Saūda Arābijas Apvienoto komiteju, kuras ietvaros tiks skatīti aktuālie ekonomiskās sadarbības jautājumi un tās paplašināšanas iespējas.

Sarunas par starpvaldību ekonomiskās sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Republiku un Saūda Arābijas Karalisti tika uzsāktas 2020.gada sākumā.

2020.gadā Saūda Arābija bija 39. lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības (preču un pakalpojumu) partneris. Kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums veidoja 88,41 milj. EUR, tai skaitā eksports: 88,35 milj. EUR (87% augu valsts produkti – kvieši, kviešu un rudzu maisījums, kā arī mieži), imports: 0,07 milj. EUR.

Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Transports Valsts pārvalde un pašvaldības

Valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits  un VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis šodien, 3. novembrī, tiešsaistē Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē iepazīstināja ar reģionālo autoceļu uzlabošanas plānu turpmākajiem sešiem gadiem.

Tā ir noslēdzošā tikšanās plānošanas reģionos – iepriekš Valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam apspriests ar Kurzemes, Rīgas, Latgales un Vidzemes pašvaldību vadītājiem.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzsver, ka “Valsts reģionālo autoceļu būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz ievērojami uzlabot valsts reģionālo ceļu tīkla kvalitāti un savienojamību starp novadu centriem, kā arī pārrobežu autoceļus. Lai tam piesaistītu nepieciešamo finansējumu, vajadzīga mērķtiecīga plānošana, kā dēļ arī tapusi šī programma.”

Zemgalē līdz 2027. gadam valsts reģionālos autoceļus plānots atjaunot vismaz 119 kilometru garumā. Starp prioritāri atjaunojamiem valsts reģionālo autoceļu posmiem Zemgalē, kur būvdarbus plānots uzsākt jau 2022. gadā, ir uz autoceļa P93 Jelgava-Iecava posmam 7 km garumā (km 18,18-24,80), uz autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle 6 km garumā (km 1,92-8,38) un uz autoceļa P88 Bauska-Linde turpat 8 km garumā (km 0,00 -7,73).

Sākotnējais valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz, ka būvdarbi veicami uz valsts reģionālajiem autoceļiem apmēram 1360 km kopgarumā, tai skaitā paredzot 183 km grants autoceļu posmu asfaltēšanu. Jau nākamā gada budžetā Satiksmes ministrijai piešķirti papildu 57,7 miljoni eiro, kas tiks investēti reģionālo ceļu būvniecībā. Par šiem līdzekļiem plānoti autoceļu pārbūves darbi aptuveni 280 km garumā visā Latvijā, savukārt 2021.-2023. gadā investīcijas no valsts budžeta paredzētas pusei no šajā plānā identificētajiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Kopumā papildu nepieciešamais finansējums kvalitatīva valsts reģionālo autoceļu tīkla veidošanai līdz 2027. gadam ir 358 miljoni eiro.

Līdzīgi ar pašvaldībām iepriekš tika izdiskutēta Valsts galveno autoceļu ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2040. gadam, kas valdībā jau ir apstiprināta. Tās īstenošana ir uzsākta ar pirmajiem darbiem, lai Rīgas apvedceļu pārbūvētu par četru joslu ātrgaitas autoceļu.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Valsts pārvalde un pašvaldības

Lielākā daļa EM pārziņā esošie Atveseļošanās Fonda atbalsta instrumenti būs pieejami jau 2022. gada sākumā

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Atveseļošanās Fonda (AF) ietvaros Latvijas tautsaimniecības ātrākai atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus – reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju, klimata pārmaiņas, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, kopumā 6 gadu periodā paredzot investēt tautsaimniecībā 657,6 miljonus eiro.

Virzoties uz ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu, 57 milj. eiro paredzēts investēt daudzdzīvokļu māju siltināšanā (nosiltinot 387 112 m2) un 23.9, milj. eiro energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās ar kultūras funkciju (uzlabojot ēkas ar kopējo platību 113 492 m2 apmērā). AF finansējums 80 milj. eiro apmērā plānots ieguldīt elektrības augstsprieguma un sadales tīklos, kas nostiprinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrifikācijas investīciju mērķis ir mazināt būtiskus riskus patērētājiem, pieaugot elektrības ražošanas un patēriņa jaudām (jauni elektroauto uzlādes punkti, saules paneļi uz mājām, jaunas vēja enerģijas ražošanas jaudas mežos u.c.).

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: “Šobrīd atrodamies nozīmīgu pārmaiņu un iespēju laikā, kad varam īsā laikā īstenot fundamentālas pārmaiņas tautsaimniecībā gan attiecībā uz zaļāku ekonomiku, virzoties uz ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu un energoefektivitātes uzlabošanu ēku sektorā un uzņēmējdarbībā, gan nevienlīdzības mazināšanu, beidzot  novēršot mājokļa pieejamības problēmas reģionos un izveidojot industriālos parkus, kas palīdzēs vēl mērķtiecīgākpiesaistīt investīcijas un radīt jaunas un labi apmaksātas darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Tik pat nozīmīgs sektors ir digitālais ceļš– uzņēmējiem ir jākļūst vēl konkurētspējīgākiem, kā arī vitāli svarīga ir inovācijas kapacitātes paaugstināšana, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un palielinātu eksporta īpatsvaru. Ekonomikas ministrijas pārziņā Atveseļošanās fonda ietvaros ir 13 atbalsta instrumentuizstrāde pārejai uz zaļo, inovatīvo un digitālo ekonomiku, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un nodrošinātupēc iespējas ātrāku investīciju ieplūdi Latvijas ekonomikā.”

Savukārt uzņēmējdarbības energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos paredzēts ieguldīt 120,58 milj. eiro, investējot atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanā un ar to saistītās pētniecības un attīstības aktivitātēs, energoauditu veikšanā, kā arī ilgtspējīga transporta izmantošanā un jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanā ražošanā. Lai to sasniegtu, plānots izveidot valsts atbalsta programmu kombinētā finanšu instrumenta veidā, paredzot granta elementu kapitāla atlaides veidā.

Lai mazinātu nevienlīdzību un nodrošinātu investīciju piesaisti reģioniem, plānots sniegt atbalstu 80 milj. eiro apmērā pašvaldībām uzņēmējdarbības vides attīstībai, veidojot industriālos parkus. Savukārt, lai nodrošinātu mūsdienu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu mājokli uz tirgus nosacījumiem,  AF plāna ietvaros plānots investēt 42,9 milj. eiro īres mājokļu izveidē, uzbūvējot 700 dzīvokļus zemas īres mājokļos.

Straujākai un ilgtspējīgākai uzņēmumu digitālajai transformācijai paredzēts stiprināt uzņēmumu pārmaiņu vadības kapacitāti un nodrošināt uzņēmumu individuālajām digitalizācijas vajadzībām piemērotu specializētu atbalstu. AF plānā ietverto uzņēmējdarbības digitālās transformācijas aktivitāšu mērķis ir nodrošināt atbalstu visos Latvijas reģionos visa veida un lieluma uzņēmumiem, turpmākajos sešos gados šim mērķim paredzot teju 140 milj. eiro. Investīcijas paredzētas gan Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei un piekļuves nodrošināšanai mentoringam, tehnoloģiju testēšanai un eksperimentēšanai, gan uzņēmumu digitālo prasmju attīstībai. Lai sekmētu ekonomikas digitālo pārveidi un komersanti varētu izmantot visus ieguvumus, ko varētu sniegt digitālo tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos, Ekonomikas ministrija ir paredzējusi atbalsta instrumentus arī uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai (grants), industrija 4.0 risinājumu izstrādei un ieviešanai (aizdevumi ar granta elementu), kā arī jaunu digitālu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (grants).

Produktivitātes un ieguldījumu veicināšanā pētniecībā, inovācijās un attīstībā, AF plānā paredzētas investīcijas 113,5 milj. eiro apmērā, atbalstot 500 komersantu un pētniecības organizācijas. Inovācijas kapacitātes paaugstināšana Latvijā ir vitāli svarīga, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu pielāgošanos Covid-19 radītajām pārmaiņām, nodrošinot, ka krīzes skartās nozares spēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem un turpina darbību.

“Īstenojot Atveseļošanas plānā ietvertos ekonomikas transformācijas un produktivitātes  pasākumus, tiks panākta uzņēmumu konkurētspējas celšanās, pieaugs eksporta apjoms un augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvars eksportā. Tāpat veicināsim privātā sektora pētniecības un attīstības ieguldījumus, kā rezultātā palielināsies inovatīvu uzņēmumu īpatsvars tautsaimniecībā. Ekonomikas ministrija jau sākusi darbu pie šo atbalsta instrumentu izstrādes pārejai uz zaļo, inovatīvu un digitālu ekonomiku, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Lielākā daļa atbalsta instrumentu būs pieejami jau 2022.gada sākumā,” norāda ekonomikas ministrs.

Kategorijas
Aizsardzība un drošība Auto Transports Valsts pārvalde un pašvaldības

Valdība dod zaļo gaismu VP autotransporta iepirkumu procedūras uzsākšanai

Otrdien, 6.jūlijā, Ministru kabinets izskatīja Iekšlietu ministrijas ziņojumu “Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem“, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai šogad veikt iepirkuma procedūru par Valsts policijas (VP) funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022. – 2027.gadam, ievērojot, ka beidzas iepriekš noslēgtajos līgumos paredzētais transportlīdzekļu nomas termiņš.

Iepirkuma līgumu par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022. – 2027.gadam Iekšlietu ministrija (Valsts policija) drīkst slēgt tikai, ja ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana šim mērķim.

Tomēr, jāņem vērā, ka valdība valsts budžeta sagatavošanas procesā vēl lems par papildu finansējuma piešķiršanu autotransporta iepirkumam.


Pakāpeniski no 2021.gada beidzas nomas termiņš 810 VP turējumā esošajiem transportlīdzekļiem; 2021.gadā nomas termiņš beidzas 70% VP turējumā esošajiem transportlīdzekļiem. Tādēļ, lai nodrošinātu VP funkciju nodrošināšanas un izpildes nepārtrauktību, nepieciešams nekavējoši uzsākt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.


Lai risinātu jautājumu par Valsts policijas nodrošināšanu ar transportlīdzekļiem, Valsts policija ne tikai nomā transportlīdzekļus, bet veic transportlīdzekļu, kuriem beidzas nomas termiņš, izpirkšanu.


Ņemot vērā noslēgto nomas līgumu beigu termiņus, kā arī Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu, kurus plānots uzsākt nomāt no 2022.gada (kopumā 503 transportlīdzekļi), nepieciešams finansējumus 24 976 200 eiro apmērā, tajā skaitā sadalījumā pa gadiem: 2022.gadā: 3 181 300 eiro; 2023.gadā: 4 995 240 eiro; 2024.gadā: 4 995 240 eiro; 2025.gadā: 4 995 240 eiro; 2026.gadā: 4 995 240 eiro; 2027.gadā: 1 813 940 eiro.

Informāciju sagatavoja Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Pētniecība un izstrāde Politika Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

No 5. marta grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu par š.g. sākumā (28. janvārī, 4. februārī un 18. februārī) valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests š.g. 5. martā uzsāks pieteikumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai pēc precizētajiem kritērijiem, t.i. atbalsts būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam.

“Turpinoties ieilgušajam Covid-19 ekonomikās krīzes periodam un sekojot situācijai vīrusa ierobežojošo pasākumu skartajās un tieši ietekmētajās nozarēs, apgrozāmo līdzekļu programmu esam vairākkārt uzlabojuši un pielāgojuši, lai atbalsts sasniedz mērķi – palīdzēt uzņēmējiem šajā sarežģītajā periodā saglabāt darba vietas un noturēt darbiniekus, “pārziemot” šo krīzes periodu un arī pēc krīzes turpināt savu saimniecisko darbību.

Izprotot uzņēmēju vajadzības un nepieciešamības, atbalstu uzņēmēji var saņemt par katru mēnesi, kā arī ir pagarināts atbalsta saņemšanas periods, dubultots atbalsta apmērs un palielināts programmas kopējais finansējums. Pēdējie saskaņotie grozījumi ļaus būtiski paplašināt arī potenciālo atbalsta saņēmēju loku, lai atbalstu saņemti visi Covid-19 krīzē skartie uzņēmēji apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai,” Jānis Vitenbergs.

Apgrozāmo līdzekļu grants tiek piešķirts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.

Līdz ar precizētajiem kritērijiem, no š.g. janvāra līdz maijam ikmēneša grantam (dāvinājumam) apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai varēs pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

– atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī;

– reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

– uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

– atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

Ja uzņēmums iepriekš – šā gada janvārī un februārī – nekvalificējās atbalsta saņemšanai, bet pēc precizētajiem kritērijiem tas var kvalificēties, uzņēmums var iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai arī par š.g. janvāri un februāri (iesniegums jāiesniedz par katru mēnesi atsevišķi, apliecinot apgrozījuma kritumu attiecīgajā mēnesī).

Būtiski atgādināt, ka apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs. Vienlaikus jānorāda, ka tas neatceļ nodokļu nomaksas un grāmatvedības kārtošanas prasības.

Lai noteiktu, vai uzņēmums ir faktiski uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra, Valsts ieņēmumu dienests vērtēs, vai attiecīgajā gada pārskatā atspoguļojas pasākumu kopums, kas identificē, ka uzņēmums plāno uzsākt saimniecisko darbību, piemēram, noslēgti darba līgumi, telpu nomas līgumi u.tml. Minētā pieeja nozīmē, ka uzņēmums var būt reģistrēts arī agrāk, piemēram, 2017. gadā, bet pēc 2019. gada bijusi faktiskā saimnieciskā darbība.

Atbalsta apmērs ik mēnesi, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijam, būs 60 % no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 1 800 000 eiro mēnesī kopā saistītu personu grupai.

Komersanti grantam (dāvinājumam) apgrozāmajiem līdzekļiem var pieteikties katru mēnesi līdz 2021. gada 31. maijam, iesniedzot iesniegumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS vēlākais līdz 15. jūnijam un iesniedzot pieteikumu par katru mēnesi atsevišķi. Atbalstu komersanti varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā 2021. gada 31. jūlijam.
Kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nosaka Ministru kabineta 10.11.2020 noteikumi Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 310,8 miljoni EUR.

Līdz šā gada 2. martam pēc 6022 iesniegumiem VID izmaksājis grantus kopumā 56 milj. eiro apmērā.

Kopš 2020. gada pavasara Ekonomikas ministrija uzņēmēju atbalstam ir izstrādājusi vairāk kā 20 īpašas atbalsta programmas Covid-19 seku mazināšanai. Papildu informācija par šobrīd aktuālajām atbalsta programmām pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Likumdošana, normatīvie akti Medicīna, farmācija, veselība Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi Pētniecība un izstrāde Politika Valsts pārvalde un pašvaldības Veselības aizsardzība

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā nepieciešams lielāks uzsvars uz reformām

Pagājušajā nedēļā Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsāka sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) projektu. Šobrīd notikušas tematiskās diskusijas par diviem no ANM plāna virzieniem – veselību un nevienlīdzības mazināšanu. Šonedēļ diskusijas turpināsies.

ANM plāns veselības jomā paredz stiprināt veselības sistēmas noturību un pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem. Plāna ietvaros paredzēts īstenot pasākumus, kas stiprinās veselības nozares noturību un pieejamību ilgtermiņā, attīstot integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot ārstniecības iestāžu spēju pielāgoties krīžu situācijām, kā arī attīstot uzlabotus pakalpojumu sniegšanas modeļus, tai skaitā uzlabojot ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu un izveidojot vienotus principus onkoloģijas jomā. Sarunās EK norādīja, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz nozarē plānotajām reformām, līdz ar to turpināsies diskusijas par nepieciešamajiem precizējumiem, pilnveidojot veselības jomā paredzētos pasākumus.

Savukārt, nevienlīdzības mazināšanas jomā ANM plāns paredz mazināt sabiedrības teritoriālo un sociālo nevienlīdzību un uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus reģionos. Tas tiks paveikts, uzlabojot sociālo pakalpojumu un nodarbinātības pieejamību reģionos, sekmējot augstas kvalitātes vispārējās vidējās izglītības nodrošinājumu pašvaldību teritorijās, veicinot mājokļu pieejamību, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai, kā arī nodrošinot atbilstošu un pieejamu ceļu infrastruktūru, administratīvi teritoriālās reformas mērķu pilnvērtīgai sasniegšanai. Arī šajās sarunās EK turpināja uzsvērt nepieciešamību piedāvāt skaidrākas reformas, kas atbilst identificētajiem izaicinājumiem. Papildus EK aicināja piedāvāt skaidrākus reformu progresa mērījumu indikatorus, kas labāk atspoguļotu kvalitatīvāku nozares politikas veidotāju priekšlikumus iepriekšminēto izaicinājumu risinājumam.

ANM (Recovery and Resilience Facility), ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsākusi sarunas ar EK par iesniegto ANM plānu. Kopumā plānotas sešas tematiskās diskusijas par katru no plāna virzieniem, kā arī vairākas augsta līmeņa sarunas, lai pārrunātu Latvijas ANM plānā paredzētās reformas un sasniedzamos rezultātus.

Ieviešanas nosacījumi konkrētiem ANM investīciju projektiem tiks izstrādāti pēc tam, kad konkrēti plānotie investīciju pasākumi tiks apstiprināti Ministru kabinetā. Saskaņā ar ANM regulas nosacījumiem, ANM plāna gala versija jāiesniedz apstiprināšanai EK un ES Padomē ne vēlāk kā līdz 2021 .gada 30. aprīlim. ANM līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē.

Darbs pie ANM ieviešanas tiek organizēts sešos virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai plānots novirzīt 330 miljonus eiro (20% no ANM līdzekļiem), veselības nozares projektiem – 181,5 miljonus eiro (11%), ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām – 165 miljonus eiro (10%), bet likuma varas stiprināšanai – 33 miljonus eiro (2%).

Ar ANM plāna projektu ikviens interesents var iepazīties FM mājaslapā un ES fondu mājaslapā. Komentārus un priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pielikumiem var iesniegt elektroniski, līdz šī gada 9. martam, sūtot tos uz e-pasta adresi: rrf@fm.gov.lv.