Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Veselības aizsardzība

Piešķir vairāk nekā 9 miljonus eiro Covid-19 uzliesmojuma un seku novēršanai

Valdība vakar, 18. martā, piešķīra vairāk nekā 9,2 miljonus eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojuma un tā seku novēršanu aizvadītā gada nogalē. Līdzekļi paredzēti norēķiniem par laboratorisko izmeklējumu organizēšanu un veikšanu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikā.

Ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem novirzīs vairāk nekā 1,4 miljonus eiro par izdevumiem, kas radušies pastiprinātas epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai, tostarp, dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļu iegādei, kā arī pacientu saskarsmes un plūsmas mazināšanas pasākumiem, saglabājot nepārtrauktu pakalpojumu pieejamību.

Vairāk nekā 2,9 miljonus eiro no piešķirtā finansējuma novirzīs izdevumu segšanai, kas radušies slimnīcām nodrošinot Covid-19 analīžu paņemšanu un veikšanu stacionētajiem pacientiem, dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļus pacientu un personāla epidemioloģiskai drošībai, kā arī organizējot pacientu nogādāšanu dzīvesvietā gadījumos, kad ārstēšanas process pabeigts slimnīcas etapā un pacientam nav bijusi iespēja pašam epidemioloģiski droši nokļūt dzīvesvietā.

Laboratorisko pakalpojumu organizēšanai un nodrošināšanai novirzīs 4,9 miljonus eiro sešiem Covid-19 testēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Nepieciešamības gadījumā šis pakalpojums nodrošināts arī pacientu dzīvesvietā, ja Covid-19 aizdomu gadījumā cilvēkam nebija iespējas nokļūt ar savu transportu līdz paraugu paņemšanas punktam vai arī to liedza veselības stāvoklis, apgrūtinot vai liedzot pārvietošanos.

Tāpat līdzekļi paredzēti pakalpojumu nepārtrauktības un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai, piemēram, zobārstiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, ģimenes ārstiem u.c. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Likumdošana, normatīvie akti Medicīna, farmācija, veselība Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi Pētniecība un izstrāde Politika Valsts pārvalde un pašvaldības Veselības aizsardzība

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā nepieciešams lielāks uzsvars uz reformām

Pagājušajā nedēļā Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsāka sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par iesniegto Atveseļošanas un noturības plāna (ANM) projektu. Šobrīd notikušas tematiskās diskusijas par diviem no ANM plāna virzieniem – veselību un nevienlīdzības mazināšanu. Šonedēļ diskusijas turpināsies.

ANM plāns veselības jomā paredz stiprināt veselības sistēmas noturību un pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem. Plāna ietvaros paredzēts īstenot pasākumus, kas stiprinās veselības nozares noturību un pieejamību ilgtermiņā, attīstot integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot ārstniecības iestāžu spēju pielāgoties krīžu situācijām, kā arī attīstot uzlabotus pakalpojumu sniegšanas modeļus, tai skaitā uzlabojot ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu un izveidojot vienotus principus onkoloģijas jomā. Sarunās EK norādīja, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz nozarē plānotajām reformām, līdz ar to turpināsies diskusijas par nepieciešamajiem precizējumiem, pilnveidojot veselības jomā paredzētos pasākumus.

Savukārt, nevienlīdzības mazināšanas jomā ANM plāns paredz mazināt sabiedrības teritoriālo un sociālo nevienlīdzību un uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus reģionos. Tas tiks paveikts, uzlabojot sociālo pakalpojumu un nodarbinātības pieejamību reģionos, sekmējot augstas kvalitātes vispārējās vidējās izglītības nodrošinājumu pašvaldību teritorijās, veicinot mājokļu pieejamību, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai, kā arī nodrošinot atbilstošu un pieejamu ceļu infrastruktūru, administratīvi teritoriālās reformas mērķu pilnvērtīgai sasniegšanai. Arī šajās sarunās EK turpināja uzsvērt nepieciešamību piedāvāt skaidrākas reformas, kas atbilst identificētajiem izaicinājumiem. Papildus EK aicināja piedāvāt skaidrākus reformu progresa mērījumu indikatorus, kas labāk atspoguļotu kvalitatīvāku nozares politikas veidotāju priekšlikumus iepriekšminēto izaicinājumu risinājumam.

ANM (Recovery and Resilience Facility), ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm uzsākusi sarunas ar EK par iesniegto ANM plānu. Kopumā plānotas sešas tematiskās diskusijas par katru no plāna virzieniem, kā arī vairākas augsta līmeņa sarunas, lai pārrunātu Latvijas ANM plānā paredzētās reformas un sasniedzamos rezultātus.

Ieviešanas nosacījumi konkrētiem ANM investīciju projektiem tiks izstrādāti pēc tam, kad konkrēti plānotie investīciju pasākumi tiks apstiprināti Ministru kabinetā. Saskaņā ar ANM regulas nosacījumiem, ANM plāna gala versija jāiesniedz apstiprināšanai EK un ES Padomē ne vēlāk kā līdz 2021 .gada 30. aprīlim. ANM līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē.

Darbs pie ANM ieviešanas tiek organizēts sešos virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai plānots novirzīt 330 miljonus eiro (20% no ANM līdzekļiem), veselības nozares projektiem – 181,5 miljonus eiro (11%), ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām – 165 miljonus eiro (10%), bet likuma varas stiprināšanai – 33 miljonus eiro (2%).

Ar ANM plāna projektu ikviens interesents var iepazīties FM mājaslapā un ES fondu mājaslapā. Komentārus un priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pielikumiem var iesniegt elektroniski, līdz šī gada 9. martam, sūtot tos uz e-pasta adresi: rrf@fm.gov.lv.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Medicīna, farmācija, veselība Politika Valsts pārvalde un pašvaldības Veselības aizsardzība

Veselības aprūpes infrastruktūrai no ES fondiem – 43 miljoni eiro

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi, kur Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta infrastruktūrā no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) paredzētas investīcijas 43 miljonu eiro apmērā.

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstības ES fondu programmas ietvaros izsludināta projektu atlase, kur finansējums paredzēts trim veselības aprūpes iestādēm:

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcai pieejami 23,51 miljons eiro no ERAF, ko plānots investēt Latvijas Onkoloģijas centra infrastruktūrā;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 13,94 miljoni eiro no ERAF paredzēti operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparka atjaunošanai;

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra multifunkcionāla ambulatorā centra izveidē paredzēts ieguldīt 5,59 miljonus eiro no ERAF.

Projektu iesniegumu sagatavošanai paredzēti divi mēneši – līdz š.g. 22. martam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023. gada beigām.

Saskaņā ar ES fondu programmas nosacījumiem ārstniecības iestādes projektu gaitā var veikt nepieciešamos būvdarbus, iegādāties un uzstādīt tehnoloģijas, kā arī īstenos citus infrastruktūras attīstības pasākumus, lai panāktu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu.

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Informācija par CFLA izsludināto projektu atlasi pieejama CFLA mājaslapā.

Kategorijas
Veselības aizsardzība

Aizsardzības ministrija pirks eksprestestus Covid-19 noteikšanai sociālās aprūpes centros

Aizsardzības ministrija informē, ka Ministru kabinets ir konceptuāli atbalstījis priekšlikumu aizsardzības nozarei nodrošināt Covid-19 eksprestestu jeb siekalu testu centralizētās iegādes Covid-19 noteikšanai valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centros.


“Pēdējo nedēļu laikā tieši sociālās aprūpes centros konstatēts liels skaits saslimšanas gadījumu ar Covid-19. Tajos mītošie seniori ir augstā riska grupā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi izjūt pienākumu sniegt atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Aizsardzības nozarei jau ir pieredze valsts centralizēto iepirkumu veikšanā, tostarp veicot individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes, tādēļ nekavējoties atsaucāmies uz Labklājības ministrijas lūgumu palīdzēt ierobežot vīrusa tālāku izplatību,” skaidro aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Ministru kabinets šodien, 12.janvārī, konceptuāli atbalstīja Labklājības ministrijas priekšlikumu regulāri veikt Covid-19 antigēnu testus jeb eksprestestus visos valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centros. Eksprestestu iegādes paredzēts veikt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.


Kā ziņots, saskaņā ar Ministru kabineta 12.marta rīkojumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu valsts rezervju pārvaldīšanu un nepieciešamo centralizēto valsts iepirkumu organizēšanu.


Tāpat atbalstu sociālajiem centriem sniegusi Zemessardze, pagājušā gada pavasarī Evaņģēliskās Kristiešu draudzes “Zilais Krusts” teritorijā uzstādot izvēršamo telti karantīnā esošo patversmes iemītnieku izmitināšanai, kā arī Talsu novada pašvaldības pansionātam “Lauciene” nodot lietošanā desmit gultas ar matračiem senioru guļvietu iekārtošanai. Savukārt aizvadītajā novembrī Zemessardzes 1. Rīgas brigāde sniedza atbalstu Rīgas pilsētas pašvaldības dienas centram Katoļu ielā 57, nodrošinot ar Covid-19 saslimušo izolācijas telpu apsardzi.


Aizsardzības nozare aizvadītā gada nogalē nodrošinājusi arī vairāk nekā 114 000 higiēnisko sejas masku iegādi un nodošanu mazaizsargātajiem iedzīvotājiem pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja Roberts Skraučs, AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākais referents.

Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Būvniecība un nekustamais īpašums Likumdošana, normatīvie akti Nekustamais īpašums Veselības aizsardzība

VNĪ: gada laikā stiprināta būvuzņēmēju uzraudzība, veiktas 137 pārbaudes objektos

Lai uzlabotu darba drošības kultūru būvniecībā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pēdējā gada laikā būtiski stiprinājusi uzņēmuma iekšējo kapacitāti un kompetenci darba drošības uzraudzībā. Veikti darbiniekus izglītojoši pasākumi un 137 pārbaudes objektos, nepieļaujot atlaides darba drošības jomā. Izveidota darba grupa, kura strādā pie konkrētām labās prakses iniciatīvām un to ieviešanas, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
Būvniecība no darba aizsardzības viedokļa ir bīstamākā no nozarēm ar vislielāko negadījumu risku. Pēc Eiropas Darba Drošības un Veselības aizsardzības aģentūras datiem Eiropas Savienībā katru gadu negadījumos būvniecībā bojā iet vairāk kā 1300 cilvēku. Visā pasaulē būvstrādnieki gūst traumas darba vietās 2 -3 reizes biežāk kā citu profesiju pārstāvji. Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas publiski pausto, darba drošības pārkāpumi būvprojektos Latvijā ir regulāra parādība – trešdaļa gadījumu fiksēta tieši būvniecības nozarē, un tieši šī nozare ir līderis smagu un letālu traumu ziņā. Šogad situācija ir uzlabojusies – konstatēts uz pusi mazāk darba drošības pārkāpumu, kā arī daudz mazāk šogad arī letālo gadījumu. Pērn būvniecībā gāja bojā desmit cilvēki, bet šogad inspekcija izmeklējusi vienu letālu gadījumu. Par darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanu būvlaukumos ir atbildīgi gan būvuzņēmēji, gan projektu vadītāji, gan pasūtītāji, gan paši strādnieki, izvēloties pielietot nepieciešamos drošības līdzekļus vai nē.
“VNĪ stiprinājusi drošības aspektu, sadarbību ar atbilstošajām institūcijām, pilnveidojot prasību un kontroles sistēmu, vairāk nekā to šobrīd prasa spēkā esošais likums. Kapitālsabiedrība gada laikā veikusi 137 pārbaudes objektos, kuru rezultātā atklāti dažādi pārkāpumi, kurus būvniekiem uzdots novērst, tomēr joprojām nereti novērojam virkni tādu būtisku pārkāpumu kā darbs augstumā bez pretkritienu sistēmām, nepilnīga darba aizsardzības dokumentācija, trūkstoši individuālie aizsardzības līdzekļi būvstrādniekiem un citi. Mēdz būt, ka dokumentos viss kārtībā – ir nepieciešamās sistēmas, ekipējums, apmācīti darbinieki, bet sistemātiski tiek fiksēti arvien jauni pārkāpumi. Mēs kā lielākie būvdarbu pasūtītāji publiskajā sektorā redzam, ka darba aizsardzības jautājums būvniecības nozarē ir jāstiprina, tādēļ jūtamies līdzatbildīgi. Ciešā sadarbībā ar nevalstiskā sektora organizācijām un uzņēmējiem izstrādājam konkrētus risinājumus darba drošības kultūras uzlabošanai,” norāda Renārs Griškevičs. Kopš 2020.gada sākuma apsekoti vidēji 15 objekti mēnesī, sastādīti 92 pārbaudes akti, 5 gadījumos lemts par sodu piemērošanu.
VNĪ turpina pastiprināti uzraudzīt darba drošības principu ievērošanu savā pārvaldībā esošajos objektos, nepieļaujot atlaides darba drošības jomā. VNĪ iekšējie darba aizsardzības speciālisti būvniecības jomā veic pastiprinātas pārbaudes darba aizsardzības prasību ievērošanā VNĪ objektos. Tāpat uzņēmums ir stiprinājis iekšējo kompetenci un kapacitāti darba drošības uzraudzībā, veicis darbiniekus un būvuzņēmējus izglītojošus pasākumus, tai skaitā sadarbībā ar Valsts darba inspekciju. Būtiski uzlabota VNĪ iekšējo kārtība darba aizsardzības prasību ievērošana visos VNĪ attīstības projektu īstenošanas posmos.
“Veiktās būtiskās izmaiņas drošības prasībās gan VNĪ būvobjektos, gan uzņēmuma iekšējos procesos jau nes rezultātus. Izveidota reāli strādājoša darba drošības uzraudzības sistēma, pilnveidoti līgumu nosacījumi ar būvuzņēmējiem, kas papildina drošības prasību ievērošanu būvobjektos un pārkāpumu gadījumā ietver skaidras soda sankcijas. Mūsu mērķis ir no pasūtītāja puses izdarīt maksimāli iespējamo, lai būvniecības procesā iesaistītie var savus pienākumus veikt drošos apstākļos un nepieļautu drošības pārkāpumu iespējas nākotnē,” norāda R. Griškevičs.
Būvdarbu pasūtītājiem ir ierobežotas iespējas ietekmēt atsevišķus būvnieku lēmumus un kontrolēt to godaprātu. Piemēram, pasūtītājam nav rīku, lai pārliecinātos, piemēram, par to, ka objektā strādājošie cilvēki ir nodarbināti likumā paredzētajā kārtībā. Neskatoties uz to, ka “Publisko iepirkumu likums” neparedz apakšuzņēmēju saskaņošanu, ja apakšuzņēmēju veicamo darbu apjoms ir mazāks par 10% no kopējā darbu apjoma, VNĪ kā labo praksi ieviesis prasību par visu apakšuzņēmēju saskaņošanu ar VNĪ.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvdarbu veicējiem ir pienākums organizēt darba aizsardzības prasību ievērošanu. VNĪ ieskatā nepieciešams ieviest obligātus drošības auditus piegādātājiem, informatīvās kampaņas un virkni citu risinājumu. Uzņēmums pirms būvlaukuma ierīkošanas un būvdarbu uzsākšanas organizē ģenerāluzņēmējam un apakšuzņēmējiem semināru par prasībām darba aizsardzības jomā, stāstot arī par biežāk konstatētajiem pārkāpumiem. Papildus VNĪ objektu būvlaukumos izvietojis informatīvo kampaņu – vizuālus materiālus par darba drošības prasībām.
Darba drošības jautājumu stiprināšanai nozarē nepieciešams koordinēts iniciatīvu plāns, kurš būtu izstrādājams ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, nozares atbildīgajām organizācijām, Valsts Darba inspekciju un Iepirkumu Uzraudzības biroju. Tāpat VNĪ iesaistījies Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) apaļā galda diskusijās par aktuālajiem izaicinājumiem un to iespējamiem risinājumiem, iesaistot ne tikai publiskā, bet arī privātā sektora dalībniekus.
VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID “Baltā saraksta” zelta līmenī. VNĪ dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

Informāciju sagatavoja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Korporatīvās komunikācijas daļa.

Kategorijas
Izglītība un zinātne Pārtika un dzērieni Veselības aizsardzība

Iecavas vidusskolā grūtības pašu spēkiem nodrošināt pilnvērtīgu ēdināšanu skolēniem

Šajā mācību gadā lielākā Iecavas novada mācību iestāde – Iecavas vidusskola – saskārusies ar grūtībām skolēniem nodrošināt pilnvērtīgu ēdināšanu, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.
Problēmas rada gan darbinieku trūkums, proti, no desmit ēdināšanas bloka darbiniekiem pašlaik strādā pieci, gan darba organizācija saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai. Papildu darba rokas, lai nodrošinātu ēdināšanu skolēniem, sameklētas iestādē, bet tas ir īslaicīgs risinājums.
Lai Iecavas vidusskolā turpinātu nodrošināt kvalitatīvu un augstvērtīgu uzturu, pašvaldība tuvākajā laikā plāno izsludināt ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Domē skaidroja, ka galvenais ārpakalpojuma piesaistes mērķis ir pabaroti un apmierināti bērni, tādēļ, gatavojot iepirkuma dokumentāciju, plānots izpētīt citu novadu pieredzi šajā jautājumā.
Jautājums par iepirkuma izsludināšanu šonedēļ skatīts domes Finanšu komitejā.

Kategorijas
Medicīna, farmācija, veselība Nozares Veselības aizsardzība

Revīzija aizsardzības resorā ne visos gadījumos rada pārliecību par ekonomiski pamatotiem lēmumiem, veicot COVID-19 aizsarglīdzekļu iepirkumus

Revīzijā konstatētais neļauj izdarīt secinājumu, ka Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra (VAMOIC) veiktajos iepirkumos nepieciešamās preces, paredzētajā apjomā, visos gadījumos ir iegādātas par konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu. Revīzijas ziņojumā revidenti atklāj gadījumus, kuros, Valsts kontroles ieskatā, ir slēgti līgumi ar piegādātājiem brīdī, kad tirgū identiskas preces bija pieejamas par būtiski zemāku cenu. Iepirkumu process ne visos gadījumos ir bijis ātrs. Tāpat konstatēti būtiski trūkumi vajadzību pēc aizsarglīdzekļiem apzināšanā – joma par kuru atbildīgs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Turpinot pārbaudes resoros, Valsts kontrole vērtēja individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes procesu aizsardzības resorā laika posmā no 2.aprīļa līdz 9.jūnijam, kad Aizsardzības ministrija un VAMOIC pārņēma ar krīzi saistīto rezervju pārvaldīšanu. Šim mērķim VAMOIC no valdības tika piešķirti 45 miljoni eiro, bet ar uzņēmējiem VAMOIC noslēdza 29 līgumus par kopējo summu 38,9 miljoni eiro. Līdz 30.jūnijam par piegādātajām precēm bija samaksāti 15,1 miljoni eiro jeb aptuveni trešā daļa no pieejamā finansējuma.

Publisko iepirkumu likuma nepiemērošana neatbrīvo no pienākuma valsts budžeta līdzekļus tērēt ekonomiski

Atšķirībā no citiem resoriem, Aizsardzības ministrijā tika noteikta kārtība iepirkumu veikšanai, kas visos būtiskajos aspektos atbilst Ministru kabineta 2.aprīļa rīkojumā noteiktajam iestāžu sadarbības algoritmam, kā arī Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa kompetento iestāžu rekomendācijām par rīcību ārkārtējas steidzamības un neatliekamības apstākļos. Aizsardzības resorā, veicot centralizētos individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumus, noteiktā kārtība ir ievērota.

No 17.aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām (9.jūnijam) iepirkumu process aizsardzības resorā notika divās kārtās. Sākotnēji tika vērtēts, vai piegādātājs spēs izpildīt piegādes laika, piegāžu drošības, produkcijas apjoma un prasīto dokumentu iesniegšanas kritērijus. Pretendenta piedāvātā cena tika vērtēta otrajā kārtā. Pārbaužu gaitā revidenti neguva pietiekamu pārliecību, ka sākotnēji noteiktā iepirkumu kārtība bez jebkādām izmaiņām bija piemērojama visā ārkārtējās situācijas laikā – vēl arī maijā un jūnijā, kad Latvijā situācija stabilizējās un tirgū vismaz daļai no nepieciešamajām precēm palielinājās piedāvājums.

“Valsts kontrole pārbaužu gaitā, diemžēl, neguva pārliecību, ka visi līgumi noslēgti ar pretendentiem, kas konkrētajā brīdī piedāvāja zemāko cenu starp līdzīgiem. Situācijai stabilizējoties, Aizsardzības ministrijai vajadzēja reaģēt un mainīt pieeju, atgriežoties pie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma, jau pretendentu atlasē ņemot vērā cenu un kvalitātes kritērijus. Publisko iepirkumu likuma nepiemērošana neatceļ citos likumos noteiktos pienākumus, kas regulē publiskā sektora rīcību ar budžeta līdzekļiem un mantu,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Nav šaubu, ka atkāpšanās no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma (ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus) varēja būt pieļaujama situācijā, kad būtiskākie bija ar piegāžu drošību saistītie faktori un tirgū bija vērojams ierobežots individuālās aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piedāvājums. Tomēr situācijai stabilizējoties, Valsts kontroles vērtējumā vairs nevarēja neņemt vērā to, ka pretendentu loks, kas var piedāvāt nepieciešamās preces, ir ievērojami paplašinājies.

Piemēram, vērtējot ārkārtējās situācijas noslēguma posmā 2020.gada 27.maijā par ķirurģisko masku un medicīnisko vienreiz lietojamo cimdu (sterili, nepūderēti) iegādi noslēgtos līgumus revidenti neieguva pārliecību, ka tie noslēgti ar piegādātāju, kas varētu piedāvāt konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu par tādu pašu preču apjomu un kvalitāti un līdzvērtīgiem piegādes nosacījumiem. Laikā no pretendentu atlases ķirurģisko masku iegādei 6.maijā līdz līguma noslēgšanai 27.maijā tika iesniegts vēl 21 piedāvājums, kurš netika pakļauts izvērtējumam. Līdzīgi arī medicīnisko vienreiz lietojamo cimdu (sterili, nepūderēti) iepirkumā laika posmā no pretendentu atlases 9.aprīlī līdz līguma noslēgšanai 27.maijā bija saņemti sadarbības piedāvājumi no vēl 14 komersantiem, kuri kopā ar citām preču kategorijām bija norādījuši arī to, ka var piegādāt vienreiz lietojamos cimdus.

Paātrinātais iepirkumu process pārtop par smagnēju, sarežģītu un grūti izprotamu

Iepirkumu organizēšanas procesā Aizsardzības ministrija un VAMOIC saskārās ar problēmām, kas bija raksturīgas vairumam pandēmijas skarto valstu, piemēram, problēmas ar preču atbilstības un kvalitātes novērtēšanu laikā, kad tirgū nav pieejamas sertificētas preces, ārkārtējās situācijas sākumposmā strauji augošu preču pieprasījumu un ierobežotā tirgus diktētiem noteikumiem. Vienlaikus izgaismojās vietējā mēroga problēmas – visā ārkārtējās situācijas laikā joprojām pastāvošā neskaidrība par individuālo aizsardzības līdzekļu iegāžu apjomiem, kas apgrūtināja iepirkumu norisi. Aizsardzības ministrijas noteiktās kārtības piemērošana situācijā, kad netika piemērots Publisko iepirkumu likuma regulējums, tomēr izvērtās sarežģīti administrējama un salīdzinoši laikietilpīga, tā radot piedāvājumus iesniegušo komersantu neizpratni un neskaidrības.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 2.aprīlī Aizsardzības ministrija VAMOIC pārņēma ar krīzi saistīto valsts materiālo rezervju pārvaldīšanu un turpmāk centralizēti veica iepirkumus atbilstoši prioritāro vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam. Aizsardzības ministrija VAMOIC nevērtēja un nenoteica citu institūciju vajadzības, bet rīkojas saskaņā ar VUGD apkopoto un sniegto informāciju. Aizsardzības ministrijai iesniegtā informācija par institūciju prioritārajām vajadzībām nepārtraukti mainījās līdz pat ārkārtējās situācijas beigām. Preču veidi un iegāžu apjomi nebija skaidri definēti, kas kopumā sarežģīja iepirkumu plānošanu un īstenošanu. Bija gadījumi, kad pat līgumu slēgšanas posmā VAMOIC bija jāpārrēķina kopējo preces apjomu un jāsazinās ar komersantu, lai pārliecinātos, ka tas spēs nodrošināt apjomu, kas ir lielāks nekā sākotnēji bija noteikts. Ne visos gadījumos revidenti varēja izsekot iegādājamo preču apjoma izmaiņu pamatotībai, tāpēc Valsts kontrole vēl turpina vērtēt jautājumu par materiālo rezervju plānošanu un trīs mēnešu rezerves izveidi, par ko tiks sagatavots atsevišķs ziņojums.

Revidentu vērtējumā ar 2020.gada 17.aprīlī Aizsardzības ministrijā apstiprināto kārtību ieviestais iepirkuma process pēc būtības līdzinās Publisko iepirkumu likumā paredzētajai sarunu procedūrai, kurā pasūtītājs apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem un pasūtītājs pats nosaka minimālās prasības piedāvājumu iesniegšanai (tās likumā nav reglamentētas) un kuras norise parasti ietver vairākas kārtas – sākotnēji notiek pretendentu kvalifikācijas atlase un tai seko piedāvājumu atlase atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām. Arī attiecībā uz procesa dokumentēšanu iepirkumu process saglabā Publisko iepirkumu likumam raksturīgu kārtību, piemēram, iepirkuma komisiju veidošanu, procesu dokumentēšanu, iepirkuma specifiskās dokumentācijas sagatavošanu – pieteikuma, tehniskā un finanšu piedāvājuma apraksts, minēto piedāvājumu veidlapa, tehniskā specifikācija, līguma projekts u.c.

No revīzijā izvērtētās informācijas ir secināms, ka Aizsardzības ministrijas resorā individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegāde norisinās viena liela, nepārtraukta iepirkuma ietvaros, kuram ir vairāki piegājieni, kas turklāt notiek gandrīz vienlaicīgi. Šāds process ir sarežģīti administrējams.

Piemērojot Aizsardzības ministrijas resorā noteikto kārtību, paralēli vienam iepirkuma piegājienam, kas jau virzījās uz līgumu noslēgšanu, norisinājās nākamais piegājiens par tādu pašu preču iegādi, kā arī komersanti turpināja iesūtīt tādu pašu preču piedāvājumus. Pretendents, kas nebija iekļauts vienā iepirkuma piegājienā, varēja tikt iekļauts nākamajā. Aizsardzības ministrija nebija paredzējusi katrā no paralēli notiekošiem iepirkuma piegājieniem saņemtos pretendentu piedāvājumus (aktuālie tā brīža piedāvājumi, otrā atlases kārta) savstarpēji salīdzināt, tāpēc neizpratni varēja izraisīt konstatētais, ka līgums noslēgts ar pretendentu par augstāku cenu, nekā kāds cits komersants piedāvāja līguma noslēgšanas brīdī.

Tā kā publiski bija izskanējis, ka Publisko iepirkumu likums netiek piemērots, lai paātrinātu iegāžu procesu, sadarbības piedāvājumus iesniegušajiem komersantiem visticamāk bija grūti iedomāties, ka iepirkuma process ir tik pat sarežģīts un ilgstošs administratīvo procedūru dēļ. Neskaidrība par procesa norisi varēja radīt priekšstatu par iestāžu negodprātīgu rīcību.

Informāciju sagatavoja Līga Krapāne, Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja.

Kategorijas
Aizsardzība un drošība Likumdošana, normatīvie akti Medicīna, farmācija, veselība Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi Politika Valsts pārvalde un pašvaldības Veselības aizsardzība

LU Politikas zinātnes studenti prezentēs pētījumu par Latvijas sabiedrības skatījumu uz Covid-19 pandēmiju

Rīga, 1.jūl. plkst.12 “Zoom” vietnē Latvijas Universitātes (LU) Politikas zinātnes studenti prezentēs pētījumu par Latvijas sabiedrības skatījumu uz Covid-19 pandēmiju, aģentūru LETA informēja LU Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes 1.kursa studenti.
Pēc viņu sniegtās informācijas, pētījumu veido vairāki tematiskie bloki – reprezentatīva sabiedriskās domas aptauja, valsts iestāžu darbība un komunikācija krīzes apstākļos, kā arī mediju komunikācija un dezinformācija pandēmijas apstākļos.
Studenti aptaujāja vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju ar mērķi noskaidrot viņu skatījumu uz valsts pārvaldes darbu krīzes apstākļos, Eiropas Savienības (ES) un NATO atbalstu, kā arī mediju vēstījumiem, ar ko tie sastapušies.
Pētījumā esot noskaidrots, ka aptaujāto latviešu un 51% krievvalodīgo pozitīvi vērtē valsts pārvaldes iestāžu komunikāciju un izmaiņas pakalpojumu pieejamībā. Studenti informēja, ka visvairāk neapmierināto ar komunikāciju bijis starp respondentiem pensijas vecumā.
Kopumā vairums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskatot, ka valdība rīkojusies veiksmīgi pandēmijas ierobežošanā, taču vienlaikus uzskata, ka komunikācija varētu būt vēl veiksmīgāka un būtu nepieciešams sniegt plašāku finansiālo atbalstu atsevišķiem tautsaimniecības sektoriem.
Pētījuma dati liecinot, ka valsts vai pašvaldību sniegtos atbalsta mehānismus izmantojuši vien ap 10% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk tie bijuši dīkstāves pabalsti, nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi vai atbrīvojumi no nomas maksas un nomas maksas samazinājumi. Aptauja arī iezīmējusi, ka kopumā Latvijas sabiedrība ir gatava turpināt strādāt un darīt to, kas nepieciešams, lai pārvarētu krīzes.
Pēc studentu paustā, vērtējot ES iesaisti krīzes pārvarēšanā, ap 50% aptaujāto uzskata, ka tā ir pietiekama, tomēr esot novērojama korelācija starp vecumu un viedokli, proti, gados jaunākie uzskata, ka ES iesaiste ir pietiekama, kamēr gados vecāki to vērtē kā nepietiekamu.
Uz jautājumu “kāda ir sadarbība starp valstīm un starptautiskajām organizācijām krīzes pārvarēšanā”, gados jaunāki drīzāk sliecas domāt, ka valstis krīzi pārvar individuāli, kamēr teju puse vecākās paaudzes pārstāvju uzskata, ka ir novērojama sadarbība.
Tāpat atklājies, ka nozīmīgākais informācijas avots iedzīvotājiem krīzē bijusi interneta vide – aptuveni 70% respondentu norādījuši, ka par aktualitātēm uzzina no sociālajiem tīkliem un interneta portāliem. Visbiežāk respondenti kā nozīmīgāko mediju nosaukuši ziņu portālu “Delfi” – to izmantojot 61% latviski runājošo un 78% krievvalodīgo respondentu. Otrajā vietā ierindojās “lsm.lv”, kuru lietojuši 50% latviešu un 22% krievvalodīgo, bet trešajā “tvnet.lv” – to izmantojuši 38% latviešu un 35% krievvalodīgo.
Pēc studentu paustā, Rietumu mediju lietojums arī krīzes apstākļos saglabājies zems – 17% iepazinušies ar “BBC” saturu, 11% – “CNN”, kamēr “Euronews” izmantojuši 13% respondentu.
Studenti atklāja, ka vairāk nekā puse aptaujāto pauduši uzskatu, ka valdība un Pasaules Veselības organizācija varētu neizpaust svarīgu informāciju, taču 27% nedomā, ka notikusi informācijas noklusēšana. Visnegatīvāk noskaņoti ir respondenti 26-35 gadu vecumā, kā arī bezdarbnieki un pašnodarbinātie.
Tāpat atklājies, ka nedaudz vairāk nekā puse aptaujāto norādīja, ka ir sastapušies ar dezinformāciju vai sazvērestības teorijām saistībā ar Covid-19 krīzi. Visbiežāk ar to cilvēki sastapušies “Facebook”, taču norādījuši arī atsevišķus ziņu portālus kuros viņuprāt tikusi publicēta apšaubāma informācija, klāstīja studenti.
LU Politikas zinātnes studenti informēja, ka pētījuma sadaļā, kurā analizēja valsts iestāžu darbu, apskatītas to institūciju mājaslapas, izvērtēti iepirkumi ārkārtas situācijai. Autori secināja, ka valsts iestāžu mājaslapu kvalitāte ir ļoti nevienmērīga – esot daudz veiksmīgu risinājumu, tomēr ne mazāk daudz ir gadījumu, kad informācija ir nepārskatāma vai nav izvietota pietiekamā apmērā. Gandrīz pusē no 112 pētītajām mājaslapām ir izveidota atsevišķa sadaļa informācijai par darbību ārkārtas situācijā, savukārt informācija par izmaiņām iestāžu darbībā netika publicēta ceturtdaļā mājaslapu.
Vērtējot labu pārvaldību, studenti analizēja informāciju par valsts iepirkumiem krīzes apstākļos. Pētījumā tika apskatītas 13 ministrijas, piecas ministriju pakļautībā esošās iestādes,13 lielākās ar veselības jomu saistītās aģentūras un slimnīcas. Autori konstatēja, ka nestandarta iepirkumi tika veikti – Aizsardzības un Izglītības un zinātnes ministrijās, kā arī 10 iestādēs un slimnīcās, pavēstīja pētījuma veicēji.
Savukārt pētījuma blokā, kas analizēja mediju vēstījumus krīzes apstākļos, apskatīti vietējie un vairāki ārvalstu mediji. Studenti sekoja līdzi politiskajai komunikācijai par Covid-19, kā arī analizēja dezinformāciju un tās avotus. Pētījumā esot konstatēts, ka divi nozīmīgākie dezinformācijas avoti ir Krievija un Ķīna. Vienlaikus, analizējot Latvijas informācijas telpu, secināts, ka Krievija ir vienīgā, kas izplata tieši uz Latvijas auditoriju vērstu dezinformāciju, atklāja studenti.
Pētījumu izstrādājuši Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas 1.kursa studenti profesores Žanetas Ozoliņas, profesores Ivetas Reinholdes un pasniedzējas Sigitas Strubergas vadībā. Studentu projekts ir daļa no plašāka pētījuma par Latvijas iedzīvotāju subjektīvo drošības uztveri, kas ir vairāku gadu projekts, un ko finansē Latvijas Zinātnes padome.
Studenti norādīja, ka pētījuma rezultāti tiks apkopoti grāmatā, kas plašākai sabiedrībai būs pieejama nākamgad.

Kategorijas
Medicīna, farmācija, veselība Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi Veselības aizsardzība

Ar ES fondu finansējumu īstenos 17 projektus sociālo pakalpojumu sniegšanai

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu atbalsta sniegšanai bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm, otrajā projektu atlasē saņems 17 biedrības vai nodibinājumi.

Pēc pirmreizējās projektu izvērtēšanas jau apstiprināts rehabilitācijas
centra “Poga” projekts, bet vēl 16 projektu iesniegumi apstiprināti ar
nosacījumiem. 15 projektu iesniegumi netika apstiprināti nepietiekama finansējuma vai kvalitātes kritēriju neizpildes dēļ.

Projektu īstenotājiem (biedrībām vai nodibinājumiem) būs pieejams līdz
206 750 eiro liels finansējums, lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Tie ietver sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un atelpas brīžus jeb īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, ka ES fondu programmas ietvaros atbalsta pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē pieņēma no 2019. gada 30. decembra līdz 2.aprīlim. Informācija par apstiprinātajiem projektiem (pēc nosacījumu izpildes) tiek publicēta CFLA mājaslapā.

Otrajā atlasē tika saņemti 32 iesniegumi par kopējo summu 5 279 352.31 eiro, tai skaitā 4 487 551.87 eiro no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 791 800.44 eirono valsts budžeta līdzekļiem. Pieejamais finansējums – 3 114 303.50 eiro, tai skaitā ESF 2 647 157.97 eiro un valsts budžeta finansējums 467 145.53 eiro apmērā, tādējādi
pieprasītais finansējums ir lielāks par pieejamo. Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% – no valsts budžeta līdzekļiem.

Pirmās projektu atlases ietvaros tiek īstenoti 14 projekti, sniedzot atbalstu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros.

Kategorijas
Medicīna, farmācija, veselība Veselības aizsardzība

Latvija saņem pirmos individuālos aizsardzības līdzekļus no Eiropas vienotā iepirkuma

Latvija saņēmusi pirmos individuālās aizsardzības līdzekļus, kuri iegādāti Eiropas Komisijas organizētā vienotā iepirkuma ietvaros. Veselības nozares vajadzībām šobrīd piegādātas 25 000 aizsargbrilles un 100 000 sejas ķirurģiskās maskas.

Šā gada 3.martā Ministru kabinets no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 752 301 eiro Eiropas Savienības kopējā iepirkuma nodrošināšanai. Finansējums paredzēts individuālo aizsardzības līdzekļu (cimdi, sejas ķirurģiskās maskas, aizsargbrilles, respiratori, kombinezoni, halāti) iegādei veselības aprūpes iestāžu vajadzībām. Gan aizsardzības līdzekļu cenas, gan specifikāciju nosaka Eiropas Komisijas noslēgtie ietvara līgumi ar iepirkumā uzvarējušiem uzņēmumiem. Pirmās piegādes izmaksas Latvijai ir 228 000 eiro, t.sk. 58 000 eiro par sejas ķirurģiskajām maskām, bet 170 000 eiro aizsargbriļļu iegādei. Gan no Veselības inspekcijas, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centra ir saņemti apliecinājumi par minēto aizsardzības līdzekļu dokumentācijas izsekojamību un atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Ņemot vērā ierobežoto individuālās aizsardzības līdzekļu pieejamību, Eiropas Komisija februāra vidū pieņēma lēmumu organizēt Eiropas Savienības dalībvalstu kopējo iepirkumu. Sarežģīto situāciju pasaulē ar individuālās aizsardzības līdzekļu pieejamību apliecina vairāk kā trīs mēnešu ilgais process, kādā vienotais Eiropas iepirkums ir īstenojies tikai daļēji. Šā gada februāra beigās Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības direktorāts izsludināja iepirkumu visām nepieciešamajām pozīcijām (elpceļu, acu, roku un ķermeņa aizsardzībai), taču uz iepirkuma atvēršanu 10.martā tika piedāvāti tikai roku un ķermeņa aizsardzības līdzekļi. Tā kā neviens pretendents nebija gatavs piegādāt nepieciešamos elpceļu un acu aizsardzības līdzekļus, tad Eiropas komisija iepirkumu šīm pozīcijām organizēja atkārtoti. Latvija savu pasūtījumu veica 6.maijā, noslēdzot līgumus par aizsargbriļlu un sejas ķirurģisko masku piegādi. Savukārt respiratoru un kombinezonu iegāde Eiropas vienotā iepirkuma ietvaros šobrīd nerealizējas, jo Eiropas Komisija vēl risina jautājumus ar potenciālajiem respiratoru piegādātājiem, savukārt iepirkumā vienīgais kombinezonu piegādātājs nevar nodrošināt Eiropas valstīm kombinezonus ar atbilstošiem CE sertifikātiem.

Informāciju sagatavoja Ilze Bukša, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Komunikācijas nodaļas vadītāja.