Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni

Konkurences padome aicina lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājus un piegādātājus piedalīties aptaujā

Konkurences padome

Tirgus uzraudzības ietvaros, Konkurences padome (KP) līdz 17. martam aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) izpildi.

NTPAL, kuru kontrolē KP, mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Tirgus uzraudzības mērķis, analizējot aptaujas anketas rezultātus, ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko KP veikusi NTPAL kontekstā, vērtējot sadarbību ar lauksaimniecības un pārtikas preču iepircējiem laika periodā no 01.01.2022. līdz pat šim brīdim.

Aptauja ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. KP novērtēs, ja aptaujā tiks norādīts respondenta e-pasts, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, precizējot sniegtās atbildes. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni

Siguldas novadā rosina izveidot sadarbības aģentūru zaļā iepirkuma nodrošināšanai

Siguldas novada pašvaldība

2020. gada septembrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas paredz obligātās prasības un kritērijus ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, iegādājoties produktus ēdienu gatavošanai, noteiktam apjomam jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Lai nodrošinātu izvirzīto prasību izpildi un veicinātu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm ražoto produktu patēriņu, Siguldas novada pašvaldība 29. novembrī organizēja ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un reģiona lauksaimnieku, kas saimnieko ar bioloģiskās un integrētās audzēšanas metodēm, tikšanos.

Tikšanās laikā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa iepazīstināja dalībniekus ar zaļā publiskā iepirkuma prasībām un plānoto bioloģisko lauksaimniecību audzēto produktu patēriņa pieaugumu, kā arī aicināja uz līdzšinējās pieredzes apmaiņu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus un bioloģisko saimniecību pārstāvjus.

SIA “Arseja”, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus vairākās Siguldas novada izglītības iestādēs, pārstāve Solvita Soldāne skaidroja, ka ēdinātājiem nav problēmu nodrošināt noteiktos 30% bioloģiski audzētos dārzeņus, bet ir sarežģījumi ar graudaugu un piena produktu piedāvājumu.

Bioloģisko saimniecību kooperatīvās sabiedrības “Ekoloģisks.lv” pārstāvji aicināja ēdinātājus iesniegt nepieciešamo daudzumu aprēķinus savlaicīgi, lai atvieglotu zemniekiem stādīšanas apjomu un loģistikas plānošanas darbus.

Biedrība “Lauku Attīstības Partnerība” iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar investīciju atbalstu “Īsās piegādes ķēdes pārtikas produktiem – līdzfinansējums un atbalstāmās aktivitātes LEADER ietvaros”. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt īso piegādes ķēžu pielietošanu pārtikas piegādēs, izslēdzot vidutājus un veicinot produktu izsekojamību, tādā vaidā uzturot noteiktos standartus un zaļā iepirkuma prasības.

Idejas papildinošās diskusijas starp “Ekoloģisks.lv”, “Novada garša”, biedrības “Lauku Atbalsta Partnerība” un Siguldas novada pašvaldības domes pārstāvjiem rosināja nākotnē izveidot sadarbības aģentūru, kas palīdzētu iepirkuma procesā un komunikācijas un loģistikas risināšanā starp bioloģiskajiem lauksaimniekiem un ēdinātājiem, kā arī nodrošinātu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm audzēto produktu pieprasījuma un patēriņa koordinēšanu, lai veicinātu vietējo lauksaimnieku produkcijas patēriņu.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa: “Esmu ļoti gandarīta par tikšanās rezultātu. Tika izveidots dialogs starp ēdinātājiem un varbūtējiem piegādātājiem un saprasts, kā no pašvaldības puses, organizējot ieinteresēto pušu darba grupu, varam izstrādāt LEADER projektus, lai izveidotu sadarbības aģentūru, kas būtu kā koordinācijas tīkls ne tikai skolu ēdināšanas nodrošināšanai, bet arī turpmākai projekta attīstības veicināšanai.”

Siguldas novadā kopš 2021. gada ir veikti ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi vairākās izglītības iestādēs, kuros tika piemērotas zaļo publisko iepirkumu obligātās prasības ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Turpmākajos divos gados visās Siguldas novada izglītības iestādēs pakāpeniski piemēros šīs prasības ēdināšanas pakalpojumiem, ēdinot aptuveni 5000 skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus.

Kategorijas
Pārtika un dzērieni Uzņēmējdarbība

Zaļā pāreja pārtikas rūpniecībā: reģionu attīstības dzinējspēks

Vidzemes plānošanas reģions

Augusta izskaņā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar delegāciju no Latvijas, projekta “BioBaltic” ietvaros, devās izpētes braucienā uz Jitlandi Dānijā, lai gūtu jaunas zināšanas par zaļo pāreju pārtikas nozarē. Brauciena laikā viesi tika iepazīstināti ar produktu, organizāciju un pārvaldības inovācijām, kas būtiski attīsta Jitlandes reģionu.

Vizītes laikā pārstāvji ciemojās pie vairākiem uzņēmumiem, kas strādā uz ilgtspēju. Viens no tiem – Organic Plant Protein –, kura mērķis ir paātrināt sabiedrības pāreju uz augu izcelsmes uzturu, izstrādājot un ražojot bioloģiskus augu izcelsmes proteīnus. Uzņēmums iepazīstināja ar dažādu augu valsts pulveru ražošanu no zirņiem, dažādu veidu pupiņām, lēcām u.c. produktiem, kas tiek piedāvāti gan cilvēku, gan dzīvnieku barības ražošanā. Kā atzīst uzņēmuma īpašnieks Ulrihs Kerns-Hansens, lielākais izaicinājums ir izstrādāt produktu, kas garšo labi un sniedz pat labāku pieredzi nekā gaļa.

Delegācija apmeklēja arī uzņēmumu Ausumgaard, ģimenei piederošu senu muižas saimniecību, kas kļuvusi par modernu uzņēmumu, fokusējoties uz vides, sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem no apritīguma skatupunkta. Uzņēmuma teritorijā uzbūvētas 4 vēja turbīnas un saules paneļi un tas iegūst biogāzi no lauksaimniecības un pārtikas biomasas, kā arī no atlikumiem, kas piegādāti no citām reģiona saimniecībām.

Vizīte turpinājās Green Lab, zaļās un aprites ekonomikas parkā, kas darbojas kā tehnoloģiju veicinātājs un nacionālās pētniecības koordinators. Parkā bāzējas uzņēmumi, kas spēj viens otru nodrošināt, veidojot jaunas vērtību ķēdes. Daži no esošajiem uzņēmumiem ir Skīves pilsētas biogāzes rūpnīca un Quantafuel – uzņēmums, kas ražo sintētiskās degvielas un ķīmiskos produktus no citādi nepārstrādājamiem plastmasas atkritumiem. Parks turpinās paplašināties un drīzumā uzņems arī jaunus biedrus. Tā ilgtermiņa ambīcija ir demonstrēt simbiozi un palīdzēt pasaulei to pārņemt, kā arī panākt, lai šāds modelis būtu ekonomiski dzīvotspējīgs.

Delegāciju uzņēma arī Dānijas Pārtikas Bioklasterī, kas ir vienojoša platforma vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem un iestādēm pārtikas un bioresursu nozarē. Klastera ietvaros tiek veidotas spēcīgas vērtību ķēdes, kur ilgtspējīga attīstība caurvijas visos tās posmos. Galvenais klastera mērķis ir nodrošināt pasauli ar veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku. Viens no ilgtspējas izaicinājumiem ir sasniegt pārtikas rūpniecības saražotā CO2 samazinājumu līdz 17% līdzšinējo 25-30% vietā. Lai to paveiktu, kā risinājumi tiek saredzēti digitalizācijas un automatizācijas mērķtiecīgāka attīstīšana.

Vizīte ne tikai sniedza jaunas zināšanas, bet radīja arī jaunas sadarbības. Klastera prezentētais darbības modelis ļoti ieinteresēja Latvijas Pārtikas bioekonomikas klastera pārstāvjus, tika pārrunāta tālākā sadarbība, lai veicinātu abu klasteru mērķu sasniegšanu un biedru interešu realizāciju. Latvijas delegāciju pārstāvēja Aloja-Starkelsen, Felici un Very Berry uzņēmumi, Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Pārtikas un bioekonomikas klasteris, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), kā arī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Nordregio.

Pasākums norisinājies projekta “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība bio- un aprites ekonomikas veicināšanai” (BioBaltic) ietvaros. Tā mērķis ir padziļināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību bioaprites ekonomikas jomā.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pārtika un dzērieni

Tiesa atstāj spēkā Konkurences padomes lēmumu aizliegt RIMI izmantot mazumtirdzniecības telpas iepirkšanās centrā “DOMINA Shopping”

Konkurences padome

Latvijas Republikas Senāts, 30. augustā pieņemot lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību, ir atstājis spēkā Konkurences padomes (KP) 2017. gada lēmumu aizliegt SIA “Plesko Real Estate” piešķirt tiesības SIA “RIMI LATVIA” (RIMI) izmantot mazumtirdzniecības telpas iepirkšanās centrā “DOMINA Shopping” Rīgā, Ieriķu ielā 3.

2017. gadā KP konstatēja, ka RIMI ienākšana iepirkšanās centrā “DOMINA Shopping” telpās, kur pirms tam darbojās AS “Prisma Latvija”, palielinātu un nostiprinātu RIMI tirgus varu un vadošo stāvokli gan multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, gan ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības konkrētajā tirgū. Vienlaikus darījums palielinātu RIMI tirgus varu iepirkumu tirgū Latvijā, no piegādātājiem iegūstot vēl izdevīgākus nosacījumus nekā konkurenti. Tāpat KP secināja, ka darījums vēl vairāk samazinātu konkurentu iespējas ilgtermiņā izdarīt efektīvu konkurences spiedienu un līdz ar to arī patērētāju izvēles iespējas. Ņemot vērā būtisko konkurences samazinājumu darījuma izvērtēšanas laikā identificētajos tirgos, KP lēma par darījuma aizliegšanu.

Kā darījumā ietekmētais tirgus tika noteikti ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, kuru tirdzniecības telpas platība ir virs 600 m2 un kas savās telpās spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta vienību mēnesī. Darījuma izvērtēšanas laikā KP vadījās pēc Eiropas prakses ģeogrāfiskā tirgus noteikšanā, to nosakot 13 minūšu brauciena laika attālumā (izohronā) ap “DOMINA Shopping”. Tirgus daļu noteikšanai konkrētajā tirgū (13 minūšu brauciena attālumā) tika iekļauti 62 ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, tajā skaitā veikali, kas atrodas multifunkcionālajos iepirkšanās centros. 2017. gadā RIMI atradās septiņos no desmit multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem konkrētajā tirgū. Lai arī SIA “MAXIMA Latvija” ir uzskatāms par tuvāko RIMI konkurentu, apvienošanās darījuma izvērtēšanas laikā uzņēmumam konkrētajā tirgū bija ievērojami mazāka tirgus daļa nekā RIMI.

SIA “Plesko Real Estate” KP 2017. gada lēmumu pārsūdzēja tiesā. Administratīvā apgabaltiesa š.g. 10. martā pieņēma spriedumu, ar kuru noraidīja uzņēmuma pieteikumu par KP lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Uzņēmums iesniedza kasācijas sūdzību Latvijas Republikas Senātā, norādot, ka Administratīvā apgabaltiesa nav pārbaudījusi, vai pārsūdzētajā lēmumā metodoloģiski pareizi definēts konkrētais tirgus, kas ļāvis izdarīt secinājumus par negatīvi ietekmēto konkurenci tirgū. Senāts, vērtējot arī Eiropas Komisijas praksi, apstiprina, ka KP nav ierobežota konkrētas metodoloģijas un pieejas izvēlē, definējot konkrētās preces tirgu. Savukārt attiecībā uz konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definēšanu Senāts savā lēmumā secina, ka “kasācijas sūdzībā nav juridiski nozīmīgu argumentu, kas liktu šaubīties par sprieduma, ar kuru izohrona metodes piemērošana atzīta par pareizu, tiesiskumu.” Tādējādi kasācijas sūdzībā uzņēmuma norādītie apsvērumi nerada šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu, kas kalpojis par pamatu atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību.

KP Juridiskā departamenta Galvenā juriskonsulte tiesvedībās Ieva Lapiņa: “Senāta lēmums ir būtisks divos aspektos. Pirmkārt, Senāts, vērtējot Eiropas Komisijas praksi, ir atzinis, ka konkrētā tirgus definēšanā pielietojamās ekonomiskās metodes ir atkarīgas no konkrētās lietas individuālajiem apstākļiem, datu pieejamības un situācijas specifikas. Savukārt tirgus dalībniekam, argumentējot par KP izmantotās metodoloģijas un ekonomiskās analīzes vai izmantoto datu interpretācijas nepiemērotību konkrētā gadījumā, tas ir īpaši jāpamato un jānorāda, kādēļ derīga ir tieši tirgus dalībnieka pieeja, bet KP izvēlētā metodoloģija konkrētā tirgus definēšanā ir nederīga un nevarēja novest pie ticama rezultāta. Otrkārt, lai arī iestādei ir pierādīšanas pienākums adresātam nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā, Senāta lēmumā izdarītie secinājumi apstiprina tirgus dalībnieka godprātīgas līdzdarbības pienākumu lietas izpētes laikā, savlaicīgi iesniedzot iestādei pilnīgu tās rīcībā esošo informāciju un pierādījumus, t.sk., ekonomiskās analīzes veikšanai nepieciešamos datus.”

Saskaņā ar Konkurences likumu gadījumi, kad tirdzniecības vietā vienu mazumtirdzniecības tīkla veikalu nomaina cits mazumtirdzniecības tīkls, kurš piedāvā tādu pašu vai līdzīgu sortimentu, ir uzskatāmi par uzņēmumu apvienošanos un ir paziņojami KP. Valstiska uzņēmumu apvienošanās kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, jo, zūdot konkurences dzinējspēkam, var pieaugt cenas, samazināties izvēle un kvalitāte, kā arī mazināties tautsaimniecības izaugsme kopumā.

Kategorijas
Pārtika un dzērieni Uzņēmējdarbība

Latvijas produkti Eiropas Komisijas Aizsargāto produktu nosaukumu reģistrā

Zemkopības ministrija

ES jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem veiksmīgi darbojas Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma (turpmāk – pārtikas kvalitātes shēma). Pārtikas kvalitātes shēmas galvenais mērķis – veicināt kvalitatīvu vietējo produktu ražošanu un palīdzēt ražotājiem sniegt plašākai sabiedrībai informāciju par produktu īpašo kvalitāti, kas saistīta ar ģeogrāfisko apgabalu vai tradicionālo izcelsmi.

ES ir reģistrēti 68 garantēto tradicionālo īpatnību produkti, 674 aizsargātas cilmes vietas nosaukumi un 906 aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lauksaimniecības un pārtikas produkti.

Pārtikas kvalitātes shēmu produkti ir marķēti ar ES atpazīstamiem logotipiem un katra dalībvalsts nodrošina atbilstošu kontroli un uzraudzību, kuras ietvaros arī veic šo produktu atbilstības pārbaudi noteiktajiem kritērijiem. 

Īpaši populāra šīs pārtikas kvalitātes shēmas ir ES dienvidu valstīs. Visiem ir pazīstami, piemēram, tādi Itālijas produkti kā Parmas šķiņķis, Parmigiano Reggiano siers u.c.

 ES ir arī izveidota kopēja datu bāze ‘e-Ambrosia’, kurā ir iekļauti pārtikas kvalitātes shēmās iekļautie produkti no visām valstīm. 

Lai produktu ierakstītu kādā no Aizsargāto nosaukumu reģistriem, ražotāju grupai, kura apvieno konkrētā produkta ražotājus, jāuzraksta pieteikums, kas jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Tajā jāapraksta produkta specifiskums, piemēram, Garantēto tradicionālo īpatnību shēmā galvenais kritērijs – produktam konkrētā teritorijā jābūt lietotam vismaz 30 gadus, recepti nododot no vienas paaudzes nākamajai. Savukārt, lai produktu varētu reģistrēt Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmā, tam piemīt īpašības vai reputācija, kas cieši saistīta ar konkrēto ģeogrāfisko apgabalu, turklāt vismaz vienu no ražošanas posmiem jāveic šajā apgabalā. Aizsargātas cilmes vietas nosaukuma shēmā visam procesam, sākot no audzēšanas līdz produkta iesaiņošanai, jānotiek konkrētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Pēc pieteikuma izskatīšanas PVD, tas tiek publicēts ZM un PVD mājaslapā iebildumu izteikšanai nacionālajā līmenī viena mēneša laikā. Pēc iebilduma procedūras beigām, pieteikumu iesniedz Eiropas Komisijā (EK). EK iesniegumu izskata ne ilgāk kā 6 mēnešus, pēc tam uz trim mēnešiem izsludina iebildumu procedūru ES dalībvalstu līmenī un tad pieņem lēmumu. Viena produkta reģistrācijas procedūra vidēji ilgst 33 mēnešus. 

ES Aizsargāto produktu nosaukumu reģistros šobrīd ierakstīti seši Latvijas produkti:

 –sklandrausis, salināta rudzu rupjmaize un Jāņu siers iekļauti Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, 
Latvijas lielie pelēkie zirņi – Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu reģistrā, 
Carnikavas nēģi – Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, 
Rucavas baltais sviests – Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. 

Pieteikums produktam “Salacgrīvas nēģi” ierakstīšanai Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ir nosūtīts izskatīšanai EK ekspertiem.

Pārtikas kvalitātes shēma ir pieejama jebkuram ražotājam, taču, lai sāktu ražot jau reģistrētos Latvijas produktus saskaņā ar apstiprināto receptūru un sava produkta marķējumā izmantot ES īpašo logotipu, ir jāpiesakās PVD un ražotāju grupā, kura tiek norādīta pieteikumā un ir publicēta ZM un PVD mājaslapā, turklāt to var izdarīt arī elektroniski. PVD 10 darbdienu laikā to izskata un vienojas par pārbaudes laiku, izvērtē produkta atbilstību specifikācijai un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu. Pēc sertifikāta saņemšanas ražotājs sava produkta marķējumā un reklāmā var izmantot ES logotipu.

Reģistrēto produktu nosaukumi ir aizsargāti, t.i., no brīža, kad pieteikums ir nosūtīts EK ražotājiem, kas ražo līdzīgus produktus, ir iespēja vai nu iesaistīties ražotāju grupā vai produktu marķējumā izmantot citus nosaukumus, piemēram, sklandrausim līdzīgus produktus nosaukt par dižrausi, žograusi, suitu rausi, burkānrausi utt.

Pirms katra pieteikuma sagatavošanas ierakstīšanai Aizsargāto produktu nosaukumu reģistrā tiek izvērtēta situācija nozarē, apzināti jau esošie produkta nosaukuma lietotāji. Piemēram, šobrīd Jāņu sieru, kas iekļauts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā un kura ražošanas tehnoloģija ir unikāla un vienreizēja tikai Latvijā (sieru gatavo no piena un biezpiena, tos karsējot), pašreiz ražo un saukt par Jāņu sieru un savu produktu marķēt ar ES logotipu drīkst 6 ražotāji.  Pārējie ražotāji produkta nosaukumu Jāņu siers nedrīkst izmantot, pirms nav saņemts PVD sertifikāts un ražotājs nav pievienojies ražotāju grupai. Tas, protams, neliedz citiem ražotājiem, tostarp ražotājiem mājas apstākļos kā līdz šim gatavot savus svētkiem paredzētos sierus pēc patērētāju pieprasītas receptes.

Ieguvumi ražotājam no dalības šajās shēmās:

– produkta atpazīstamība Latvijā un ārpus tās, 
– patērētāju uzticība
– produkta izplatīšanas veicināšana
– produkta aizsardzība
– augstāka pievienotā vērtība produktam, 
– iespēja pretendēt uz valsts atbalstu.

Patērētāji veikalā šos produktus gan Latvijā, gan citur Eiropas Savienībā ražotus var atpazīt pēc ES logotipiem, kas ilustrē šo publikāciju.

Mēs lepojamies par iespēju Latvijas tradīcijas un kultūru integrēt ES arī pārtikas jomā un aicinām ražotājus izvērtēt iespēju savu produktu reģistrēšanai kādā no Aizsargāto produktu nosaukumu reģistriem. 

Kategorijas
Pārtika un dzērieni

Izstrādātas jaunas sausās pārtikas uzturdevas bruņotajiem spēkiem

Raksta autors: Aizsardzības ministrija

Latvijas uzņēmums SIA “Kronis”, kas 2019. gadā saņēma Aizsardzības ministrijas grantu teju 52 tūkstošu eiro apmērā, sācis karavīru jauno sausās pārtikas uzturdevu ražošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

“Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar pašmāju uzņēmēju “Kronis”, mūsu karavīriem lauka apstākļos būs pieejama kvalitatīva, garšīga, Latvijā ražota pārtika, kuras izstrādē lielākoties izmantotas vietējas izcelsmes izejvielas. Sadarbība ar Latvijas industriju arī turpmāk būs viena no aizsardzības nozares prioritātēm, lai kopā pilnveidotu mūsu armijas apgādi un stiprinātu Latvijas ekonomiku,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Aizsardzības ministrijas līdzfinansētā projekta ietvaros SIA “Kronis” izstrādāja deviņas gatavo pamatēdienu receptes, pielāgojot tās rūpnieciskai ražošanai, un pašlaik sekmīgi uzsākta jauno sausās pārtikas uzturdevu ražošana.

Karavīru sausās pārtikas uzturdevu veido deviņu veidu ēdieni – lēcas ar vistu, dārzeņi un šampinjoni, dārzeņu sautējums ar vistas gaļu, liellopu gulašs ar griķiem un šampinjoniem, zirņu putra ar gaļu, kartupeļi ar maltās gaļas mērci, makaroni ar Boloņas mērci, rīsi ar maltās gaļas mērci, sautēti kāposti ar cūkgaļu un čili kon karne.

Grantu programmas projekta ietvaros uzņēmums arī pilnveidoja ražošanas tehnoloģiju, pagarinot sausās uzturdevas uzglabāšanas laiku. Pašlaik produkta derīguma termiņš ir trīs gadi, taču plānots izstrādāt jaunus risinājumus, lai derīguma termiņu vēl pagarinātu, ēdienam vienlaikus saglabājot augstu kvalitāti.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Aizsardzības ministrijas 2022. gada grantu programmas projektu konkursā militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzņēmēji aicināti pieteikties līdz 22. jūlijam. 29. jūnijā plkst. 11.00 notiks tiešsaistes seminārs par konkursa nosacījumiem, kurā dalību var pieteikt līdz 28.jūnijam, rakstot uz e-pastu granti@mod.gov.lv.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Nekustamais īpašums Pārtika un dzērieni Pašvaldības

Precizēti atbalsta nodrošināšanas nosacījumi, kas pašvaldībām jāievēro, organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu

Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, Ministru kabinets 2022. gada 10. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt primārā atbalsta sniegšanu iespējami vairāk Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus saprātīgi un lietderīgi izmantojot valsts budžeta līdzekļus.

Izvēloties Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanas veidu un vietu, pašvaldībām ir jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotāja vajadzības un jāizvēlas ekonomiski visizdevīgākais primāri sniedzamā atbalsta veids un vieta. Gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājus brīvprātīgi nav izmitinājusi Latvijas mājsaimniecība, pašvaldībai ir pienākums organizēt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanu, primāri izvērtējot iespēju to veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietās vai slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju) par mājokļa izīrēšanu. Tomēr, ja iepriekš minētās izmitināšanas iespējas konkrētajā gadījumā nav iespējamas, pašvaldība izvērtēs iespēju personas novirzīt izmitināšanai citās izmitināšanas vietās (piemēram, tūristu mītnēs). 

Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanai var slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju), pirms tam veicot cenu aptauju jeb tirgus izpēti, lai atlasītu ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Tādā gadījumā pašvaldība maksās privātpersonai (izīrētājam) atlīdzību par mājokļa lietošanu 100% apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietvers visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā komunālos maksājumus, bet ne vairāk kā 400 eiro mēnesī par mājokli.

Savukārt, ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai izmantos citus izmitināšanas veidus – pašvaldības rīcībā esošas izmitināšanas vietas, tūristu mītnes u.c., šos izdevumus valsts segs pašvaldībai 100% apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 eiro par personu diennaktī.

Tomēr, ja pašvaldības teritorijā nav pieejamas izmitināšanas vietas, kas atbilst noteiktajām izmaksām, pašvaldība uz laiku, līdz ir pieejamas atbilstošas izmitināšanas vietas, bet ne ilgāk kā uz 7 diennaktīm, var izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus vietās, kuru izmaksas pārsniedz regulējumā noteiktās izmaksas jeb 15 eiro par personu diennaktī. 

Vienlaikus paredzēts, ka izdevumus pašvaldībai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā, valsts segs līdz 2022.gada 30.jūnijam, tādā veidā terminējot pašvaldības iespējas izmantot, piemēram, viesnīcu izmantošanu izmitināšanai.

Valsts tāpat kā līdz šim segs pašvaldībām arī izdevumus, kuri tām radušies, nodrošinot Ukrainas civiliedzīvotājiem ēdināšanu, taču šīs izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 10 eiro par personu dienā. Pašvaldību sniegtā informācija par Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz šim nodrošināto ēdināšanu liecina, ka vidējās izmaksas par vienas personas ēdināšanu bija 8 eiro dienā. Tomēr, ņemot vērā pieaugošās pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu cenas, ēdināšanas limits palielināts līdz 10 eiro par personu dienā.

Papildu finansējums minēto pasākumu īstenošanai 7 749 600 eiro apmērā tiks piešķirts no gadskārtējā valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Paredzēts, ka jaunie izmaksu nosacījumi, kas būs jāņem vērā pašvaldībām, organizējot izmitināšanu un ēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, stāsies spēkā 2022.gada 25.maijā. 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.

Kategorijas
Nekustamais īpašums Pārtika un dzērieni Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi

Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās pašvaldības

Ministru kabineta ārkārtas sēdē (aptaujas kārtībā) š.g. 12. martā tika apstiprināta kārtība, kādā Ukrainas iedzīvotājiem (bēgļiem) Latvijā tiks nodrošinātas izmitināšanas vietas un ēdināšanas pakalpojumi līdz pastāvīgas dzīves vietas atrašanai, lai persona varētu vieglāk atrast darbu un turpmāk pati par sevi parūpēties. Valsts palīdzība šo pakalpojumu sniegšanā paredzēta līdz 90 dienām, paredzot kopumā izmitināt līdz 10 000 personām un šim mērķim no valsts budžeta novirzot 13,5 miljonus EUR.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās pašvaldība. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts robežsardzi un pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām.

Pakalpojumu sniegšanā pašvaldībai jāņem vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības (piemēram, bērnu skaits ģimenē vai personu grupā, personu specifiskas vajadzības). Proti, pašvaldības kompetencē ir izvērtēt, kurš no pašvaldības organizētajiem izmitināšanas pakalpojuma resursiem (tūristu mītne, dienesta viesnīca, u.c.) ir vispiemērotākais un lietderīgākais konkrēto personu izmitināšanas un ēdināšanas vajadzību nodrošināšanai.

Pašvaldībai jāveic cenu jeb tirgus izpēte, tādējādi atlasot ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kas attiecīgi nodrošinātu, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem netiek segtas izmaksas, kas pārsniegtu tirgus cenu, plānotais pasākums nerada ekonomiskās priekšrocības attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, secīgi – pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Izdevumus pašvaldībai par nodrošināto izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no  izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 EUR diennaktī par personu. Arī izdevumus pašvaldībai par nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no ēdināšanas faktiskajām izmaksām. Ja ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādē, ēdināšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt konkrētās pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu.

Pašvaldībai, t.i. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, jāizveido un jāuztur Ukrainas civiliedzīvotāju saraksts, kuriem pašvaldības administratīvajā vai sadarbības teritorijā tika nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojums, norādot arī pakalpojuma sniegšanas vietu un izmantošanas apmēru diennaktīs. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Kā zināms, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā ir paredzēts pienākums valstij līdz 90 dienām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem, cita starpā, arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus. Vienlaikus jāvērš uzmanība, ka valsts jau esošā regulējuma ietvaros nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem iespēju saņemt pirmās nepieciešamības preces.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem” var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (1.1. jautājums). 

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni Uzņēmējdarbība

Latvijas pārtikas ražotāji pilnībā spēj nodrošināt Latvijas iedzīvotāju pieprasījumu pēc pārtikas produktiem

Latvijas pārtikas ražotāji un lauksaimnieki pilnībā spēj nodrošināt Latvijas iedzīvotāju pieprasījumu visās pamata pārtikas produktu grupās, kā arī spēj nodrošināt pārtikas produktu izplatīšanu.

Pārtikas produkti Latvijas saimniecībās un uzņēmumos tiek saražoti lielākā apjomā nekā nepieciešams vietējam patēriņam Latvijā. Tādās nozarēs kā piens un piena produkti, graudaugi, olas, liellopu gaļa un tās produkti, aitu un kazu gaļa pašnodrošinājums būtiski pārsniedz 100 %, ļaujot Latvijas ražotājiem šos produktus arī eksportēt. Piemēram, Latvija saražo 3,7 reizes vairāk graudaugu, 2 reizes vairāk liellopu gaļas un tās produktu un 1,7 reizes vairāk olu nekā patērē.

Latvijas pārtikas ražošanas nozare savu spēju nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar pārtikas produktiem nepieciešamajā daudzumā apliecināja arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad, atšķirībā no citām valstīm, Latvijas mazumtirdzniecības veikalos pārtikas produkti bija pieejama plašā klāstā un bez piegādes traucējumiem.

Jāuzsver, ka Zemkopības ministrija (ZM) jau kopš 2020. gada, reaģējot uz COVID-19 pandēmijas iespējamo negatīvo ietekmi dažādos tautsaimniecības sektoros, ir stiprinājusi koordināciju un sadarbību ar pārtikas ražošanas nozari, kas rezultējās operatīvi izstrādājot un savlaicīgi ieviešot tajā brīdī nepieciešamos atbalsta mehānismus lauksaimniekiem.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, atsaucoties ZM aicinājumam, Latvijas pārtikas ražotāji pauda gatavību nosūtīt uz Ukrainu vairākus desmitus tonnas pārtikas produktu. Šobrīd jau Ukrainai nosūtītas vairākas kravas, t.i., vairāki desmiti tonnu Latvijā ražotas pārtikas.

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Likumdošana, normatīvie akti Pārtika un dzērieni

Konkurences padome sagatavojusi jaunā godīgas tirdzniecības regulējuma piemērošanas vadlīnijas

Konkurences padome (turpmāk – KP), ievērojot, ka 2021. gada 1. novembrī spēkā stājās Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (turpmāk – NTPAL), tirgus dalībniekiem ir sagatavojusi skaidrojošas jaunā likuma piemērošanas vadlīnijas. Tās veidotas,  papildinot un precizējot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (turpmāk – NMPAL) piemērošanas vadlīnijas, kuras bija veidotas, lai skaidrotu iepriekšējā regulējuma būtību – piegādātāju un mazumtirgotāju godīgu sadarbību.

NTPAL un tā piemērošanas vadlīnijas attiecas uz visiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem: mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkšanu. NTPAL vadlīniju mērķis ir NTPAL subjektiem – pircējiem un nepārtikas preču mazumtirgotājiem – palīdzēt ar savstarpējās sadarbības pielāgošanu atbilstoši likuma prasībām ar piegādātājiem, tostarp arī tiem, kuri uzņēmējdarbību veic ārpus Latvijas, tai skaitā arī ārpus Eiropas Savienības.

Vadlīnijās KP apkopojusi un skaidrojusi tos negodīgas tirdzniecības prakses veidus, kas pircējam ir aizliegti jebkurā gadījumā – tos sauc arī par “melno sarakstu”. Vienmēr aizliegtās prakses tirdzniecībā ir, piemēram, atdot atpakaļ nepārdotās preces (izņēmums – nekvalitatīvas preces, jaunas un patērētājiem nezināmas preces), pieprasīt maksājumus, kas nav saistīti ar piegādātāja preču pārdošanu, noteikt netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumu u.c. aizliegtas darbības. Vadlīnijās tiek sniegts skaidrojums arī par “pelēkā saraksta” prakses veidiem, kas ir aizliegti, ja vien attiecīgie nosacījumi nav iepriekš skaidri un nepārprotami paredzēti rakstveida līgumā starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju un pircēju. “Pelēkā saraksta” prakses veidi ir, piemēram, pieprasīt iegādāties preces, pakalpojumus vai īpašumu no pircēja norādītām trešajām personām, pieprasīt tiešā vai netiešā veidā maksāt par reklāmu, tirgvedību un loģistikas pakalpojumiem, piemērot akcijas atlaides veicināšanas laikā nerealizētām precēm.

NTPAL piemērošanas vadlīnijās, līdzās aizliegtām darbībām lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, sniegts skaidrojums arī par aizliegtām darbībām nepārtikas preču mazumtirdzniecībā. Jānorāda, ka aizliegto darbību saraksts nepārtikas preču mazumtirdzniecībā un attiecīgi to skaidrojums nav būtiski mainījies, salīdzinot ar NMPAL piemērošanas vadlīnijās norādīto. KP vadlīnījās arī sniegusi detalizētu skaidrojumu attiecībā uz NTPAL ietvertās ģenerālklauzulas piemērošanu, kas nosaka, ka pircējam ir aizliegtas darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi un neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos.

NTPAL piemērošanas vadlīnijās sniegts skaidrojums par aizsargājamo piegādātāju loku, sodu piemērošanu, kā arī izklāstīta brīdinājumu izteikšanas kārtība, kas nebija ietverta NMPAL. Tas nozīmē, ka KP, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu. Attiecībā uz naudas soda noteikšanu, NTPAL tas neatšķiras no iepriekšējā regulējumā NMPAL noteiktā, proti, KP par likumā minēto pārkāpumu pircējam un nepārtikas preču mazumtirgotājam ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 0,2 procentiem no tā neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet ne mazāku par 70 eiro.

NTPAL mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Jaunais likums pieņemts papildinot NMPAL regulējumu, kas ierobežo mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, ar nosacījumiem, kas pārņemti, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par negodīgas tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Direktīva paredz lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju aizsardzību, un tās mērķis ir aizsargāt vismazākos tirgus spēlētājus no lielāku uzņēmumu radītās negodīgās tirdzniecības prakses.