Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni Uzņēmējdarbība

Piedāvā atbalstu ietekmīgu jaunuzņēmumu veidošanai pārtikas un lauksaimniecības nozarē

Rīgas Tehniskās universitāte

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs aicina profesionāļus, maģistrantūras un doktorantūras studentus un zinātniekus paaugstināt savas uzņēmējdarbības prasmes, izmēģinot spēkus ietekmīgu un inovatīvu jaunuzņēmumu dibināšanā pārtikas sektorā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Food» programmā «TeamUp». Pieteikties programmai iespējams līdz 2. jūnijam.

Pieteikšanās – https://www.eitfood.eu/projects/teamup

Programmas mērķis ir savest kopā zinātņietilpīgu ideju autorus un biznesa pārstāvjus. Tajā aicināti pieteikties inovatīvu pārtikas un lauksaimniecības tehnoloģiju izstrādātāji, kuri vēlas savu ideju komercializēt, lai ar programmas palīdzību atrastu partnerus, kuri jaunuzņēmuma līdzdibināšanā rūpētos par biznesa attīstību. «TeamUp» atbalsta tehnoloģiski ietilpīgus risinājumus, kuru fokusā ir ilgtspējīga lauksaimniecība un akvakultūra, alternatīvie proteīni, digitālā izsekojamība, aprites ekonomikā balstītas pārtikas sistēmas un veselīgs uzturs.

Programmas dalībnieki sešus mēnešus varēs saņemt atbalstu jaunuzņēmuma veidošanai — finansējumu, apmācības, mentoringu. Attīstībai nozīmīga būs iespēja dibināt kontaktus ar pasaules līmeņa ekspertiem un līdzīgi domājošiem profesionāļiem, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas pārtikas sistēmā. Pirmajos mēnešos programmā uzņemtie savā starpā meklēs partnerus un veidos līdzīgās vērtībās balstītas komandas. Katra komanda varēs pretendēt uz stipendiju 2000 eiro apmērā, lai ar ekspertu atbalstu attīstītu savu biznesa ideju. Programmas izskaņā komandas prezentēs nākotnes plānus ekspertiem, daudzsološākās idejas varēs saņemt līdz 40 tūkst. eiro finansējumu.

Pagājušā gadā programmā tika izveidota Latvijas komanda, kas nu jau pārtapusi tehnoloģiju jaunuzņēmumā «OG Sense». Tas attīsta unikālu optisko gāzes sensoru amonjaka, oglekļa dioksīda un gaistošo organisko savienojumu monitoringam, ko pārsvarā izmanto mājputnu fermās. Komanda ieguva trešo vietu un saņēma 15 tūkst. eiro lielu naudas balvu. «Uzzinot par programmu, kas ļautu man satikt cilvēkus, kuru rīcībā ir tehnoloģiski risinājumi, bet nav pieredzes biznesa attīstīšanā, ilgi nedomādams, pieteicos. Mums izdevās veiksmīgi izveidot komandu un nodibināt kontaktus ar citiem uzsaukuma dalībniekiem. Ikmēneša stipendiju izmantojām projekta attīstībai, bet par naudas balvu iegādājāmies materiālus produkta tālākai attīstībai,» stāsta viens no uzņēmuma izveidotājiem Valters Slava.

«EIT Food» aktivitātes Latvijā īsteno «EIT Food Hub Latvia». «EIT Food Hub Latvia»  darbojas RTU Zinātnes un inovāciju centrs paspārnē kā viena no četrām zināšanu un inovāciju kopienām, un tās darbības pamatmērķis ir veicināt tādu inovāciju un ilgtspējīgu ekonomikas iniciatīvu veidošanos, kas vairo kvalitatīvas pārtikas pieejamību, dod pienesumu vides saglabāšanā un veselības uzlabošanā, kā arī rada jaunas darbavietas.

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Lauksaimnieki jau no šodienas var saņemt avansā marķēto dīzeļdegvielu

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija informē, ka lauksaimnieki no 16. maija līdz 20. jūnijam var pieteikties saņemt avansā marķēto dīzeļdegvielu lauku darbu veikšanai par 2023./2024. saimniecisko gadu 50 procentu apmērā no 2022./2023. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētas dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

Ņemot vērā Krievijas izraisītā kara Ukrainā ietekmi uz globālo nodrošinātību ar pārtiku un nepieciešamību elastīgāk izmantot aramzemi pārtikas ražošanai, lai atvieglotu ekonomiskās grūtības un nodrošinātu savlaicīgu sezonas darbu veikšanu, kā arī ņemot vērā degvielas tirgū šobrīd esošās labvēlīgās cenas dīzeļdegvielai, Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, kas paredz lauksaimniekiem iespēju saņemt ātrāk marķētās dīzeļdegvielas avansu.

Lauksaimnieki avansā piešķirto marķēto dīzeļdegvielu var iegādāties no 2023. gada 16. maija līdz 30. jūnijam.

Lauku atbalsta dienests (LAD), piešķirot marķēto dīzeļdegvielu 2023./2024. gadam, veiks pārrēķinu, attiecīgi samazinot marķētās dīzeļdegvielas daudzumu par laika periodā no 2023. gada 16. maija līdz 30. jūnijam avansā iegādāto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu. Ja LAD konstatēs, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais un avansā iegādātais marķētas dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz 2023./2024. gadam pieļaujamo marķētas dīzeļdegvielas daudzumu, LAD par to mēneša laikā informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

Lai saņemtu marķētās dīzeļdegvielas ātrāku avansu, lauksaimniekiem tai jāpiesakās LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Iespēja pieteikties Eiropas Savienības atbalstam mežsaimniecībā

Valsts meža dienests

No 26.05.2023.  līdz 26.06.2023. izsludināta  jauna kārta  projektu iesniegumu pieņemšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.

Valsts meža dienests vērš meža īpašnieku uzmanību – pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā pretendentam Valsts meža dienestā ir jāsaskaņo Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāns.

1. Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” notiks no 2023. gada 26. maija līdz 2023. gada 26. jūnijam ar publisko finansējumu 630 041 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četrdesmit viens euro). Aktivitātē atbalstāma tikai jaunaudžu retināšana. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2024. gada 1. septembrim.

2.Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Meža ieaudzēšana” notiks no 2023. gada 26.maija līdz 2023.gada 26.jūnijam ar publisko finansējumu 396 185 EUR (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro). Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami tīmekļvietnē  www.lad.gov.lv . 

Saites uz atbalsta pasākumiem – Jaunaudžu retināšanai un Meža ieaudzēšanai.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Lauksaimnieki arī šogad varēs saņemt bezprocentu īstermiņa aizdevumu

Zemkopības ministrija

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā, dodot iespēju lauksaimniekiem agrāk saņemt ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu (ISIP) kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu. Agrāka ISIP saņemšana ļaus lauksaimniekiem stabilizēt naudas plūsmu tajā brīdī, kad nepieciešami apgrozāmie līdzekļi lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

Šis īstermiņa aizdevums nav papildu atbalsts, bet gan lauksaimnieka gadskārtējais ISIP1 (iepriekš – vienotais platību maksājums), ko īstermiņa un bezprocentu aizdevuma veidā ir iespējams saņemt agrāk par 16. oktobri. Aizdevuma atmaksa nav jāveic, jo Lauku atbalsta dienests (LAD) to ietur no kopējās aprēķinātās ISIP summas.

Atbilstoši noteikumiem īstermiņa aizdevumam ir iespēja pieteikties līdz 2023. gada 1. septembrim un to piešķir lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa nav sasniegusi 25 tūkstošus eiro.

 

Īstermiņa aizdevumu aprēķina kā avansu no ISIP, ņemot vērā, ka:

  • atbalsta likme ir noteikta 40 eiro par ISIP pieteikto hektāru,
  • atbalstu nevar kumulēt ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām,
  • lauksaimniekam kārtējā gada 1. martā (iepriekš bija 1. aprīlī) Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta ISIP saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 “Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

1No 2023. gada termins “vienotais platību maksājums” (VPM) aizstāts ar terminu “ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts” (ISIP).

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni Uzņēmējdarbība

Latvijai ar Somiju daudz ieceru sadarbības paplašināšanā

Zemkopīgas ministrija

Otrdien, 18. aprīlī zemkopības ministrs Didzis Šmits tikās ar Somijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Anni Salorantu (Anne Saloranta), lai pārrunātu valstu aktuālos sadarbības jautājumus.

Tikšanās laikā puses pārrunāja līdzšinējo abu valstu sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomās, kas notiek galvenokārt aktuālos Eiropas Savienības, Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona  jautājumos.

Tā kā Latvija un Somija ir ģeogrāfiski tuvas, mežiem bagātas valstis, zemkopības ministrs atzinīgi novērtēja līdzšinējo abu valstu sadarbību mežu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā. Šobrīd no Latvijas uz Somiju tiek eksportēti lieli neapstrādātas koksnes apjomi. Zemkopības ministrs uzsvēra, ka vēlētos mainīt šo tendenci un palielināt eksporta apjomus koksnes izstrādājumiem ar augstu pievienoto vērtību.

Didzis Šmits arī norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta Somijas pieredzē veidojot “viedos ciemus” lauku apvidos, kas ir risinājums depopulācijas problēmai un veicina jaunās paaudzes palikšanu  lauku teritorijās. Ministrs izteica gandarījumu par gaidāmo Latvijas delegācijas vizīti Somijā, lai mācītos no Somijas pieredzes skolu ēdināšanas programmās, kur akcents tiek likts uz veselīgu vietējo pārtikas produktu izmantošanu skolēnu ēdināšanā.

Sarunas gaitā zemkopības ministrs izteica aicinājumu Somijas uzņēmumiem investēt Latvijā, it īpaši lauksaimniecības produktu pārstrādes jomā.

Starp abām valstīm pēdējo četru gadu laikā ir vērojams pastāvīgs tirdzniecības apjomu pieaugums. Nozīmīgāko vietu Latvijas eksportā uz Somiju ieņem eļļas augu sēklas, sēklas un augi rūpniecībai. Šo produktu grupas eksporta vērtība 2022. gadā sasniedza vairāk kā 26 miljonus eiro, kas veido 44% no kopējās eksportētās vērtības. Otrajā vietā ir gaļa un tās subprodukti (pārsvarā liellopu un jēru gaļas liemeņi, pusliemeņi). Trešajā vietā ierindojas miltu izstrādājumi un konditoreja (pārsvarā miltu maisījumi, pasta, cepumi un graudaugu pārslas).

Latvija no Somijas importē galvenokārt bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus, zivis un dārzeņus.

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni

Konkurences padome aicina lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājus un piegādātājus piedalīties aptaujā

Konkurences padome

Tirgus uzraudzības ietvaros, Konkurences padome (KP) līdz 17. martam aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) izpildi.

NTPAL, kuru kontrolē KP, mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Tirgus uzraudzības mērķis, analizējot aptaujas anketas rezultātus, ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko KP veikusi NTPAL kontekstā, vērtējot sadarbību ar lauksaimniecības un pārtikas preču iepircējiem laika periodā no 01.01.2022. līdz pat šim brīdim.

Aptauja ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. KP novērtēs, ja aptaujā tiks norādīts respondenta e-pasts, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, precizējot sniegtās atbildes. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju

Kategorijas
Izglītība un zinātne Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Reģionālajos semināros informēs par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2023. gadā

Zemkopības ministrija

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas laukiem paredz 2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos organizēs 23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Semināros ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; VAAD jaunā lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

Pirmais informatīvais seminārs notiks Zemgalē 12. janvārī, ceturtdienā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā, Bauskas novada Rundāles pagasta Saulainē, Saulaine 12. Sākums plkst. 11:00, noslēgums ap plkst. 14:30.

Otrais seminārs notiks 13. janvārī, piektdienā Tukumā, Tukuma kultūras namā, Lielajā ielā 1. Sākums plkst. 11:00.

Janvārī semināri plānoti arī Gulbenē, Alūksnē, Smiltenē un Cēsīs. Februārī un martā semināri plānoti: Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils, Madonas, Balvu,  Limbažu,  Valmieras, Ogres, Aizkraukles, Dobeles,  Saldus,  Liepājas,  Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados. Par norises vietām informācija sekos Lauku tīkla mājaslapā.

Pirms semināriem aicinām Lauku tīkla mājaslapā iepazīties ar jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023. gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt, rakstot uz adresi laukutikls@llkc.lv.

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Likumdošana, normatīvie akti

Nozīmīgākās tiesību aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2023. gada sākumā

Zemkopības ministrija

1. MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023. – 2027. gada plānošanas periodā”

Ar 2023. gada 1. janvāri Latvijas Republikā sākas jaunais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda plānošanas periods, kas sniegs finansiālā atbalsta iespējas Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstībai. Lai nodrošinātu valsts un Eiropas Savienības finansiālā atbalsta pieejamību Latvijā un tā drošu pārvaldību, Zemkopības ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts nosaka Eiropas Savienības fondu lauksaimniecībai un lauku attīstībai pārvaldības sistēmu, izraugoties iestādes un struktūras, kas ir atbildīgas par fondu finanšu līdzekļu pārvaldību un kontroli, nosakot fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus.

Plānots, ka MK noteikumu projekts stāsies spēkā 2023. gada janvārī.

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/80db7309-e8a1-451b-afec-1932b0d583cc

2. Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 ietverts jauns atjaunošanas termiņš un papildu prasības meža atjaunošanai, ja pēc 2023.gada 1. janvāra izsniegts ciršanas apliecinājums kailcirtei mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru.

Pēc kailcirtes mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, mežs jāatjauno trīs kalendāra gadu laikā pēc cirtes gada, iepriekš to vajadzēja izdarīt piecu gadu laikā. Atjaunošanas termiņa samazināšana ļauj racionāli izmantot meža zemi un ātrāk izaudzēt mežaudzi. Prasība meža atjaunošanā stādīt selekcionētu stādāmo materiālu ir ieguldījums nākotnē, kas veicina meža īpašumu ilgtspēju.

https://likumi.lv/ta/id/333569-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-2-maija-noteikumos-nr-308-meza-atjaunosanas-meza-ieaudzesanas-un-plantaciju-meza-noteikumi-

3. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82. “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām”

Noteikumi paredz palielināt valsts nodevu likmes par mežsaimnieciskām un medību darbībām. Valsts nodevas par medību darbībām Valsts meža dienests (VMD) pēdējo reizi noteica 2004. gadā, bet par mežsaimnieciskām darbībām – 2007. gadā. Ja noteiktais maksājums par atļauju vai atzinumu pirms 15 – 20 gadiem pilnīgi vai daļēji nodrošināja šo dokumentu sagatavošanas izmaksas, tad patlaban sagatavošanas izmaksas daudzkārt pārsniedz valsts nodevu apmērus. Tām mežsaimnieciskajām darbībām, kuras meža apsaimniekošanas procesā ir vēlamas un nepieciešamas – par apliecinājuma izsniegšanu sanitārajā vienlaidu un rekonstruktīvajā cirtē, par valsts meža dienesta sanitārā atzinuma un atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, valsts nodevas apmērs nav nozīmīgi palielināts, tikai noapaļots līdz veseliem eiro. Vislielākais palielinājums noteikumu grozījumos ir par apliecinājumu izsniegšanu koku ciršanai galvenā cirtē, ja cirsmas platība ir lielāka par vienu hektāru. Tad valsts nodeva būs 70 eiro.

Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

https://likumi.lv/ta/id/337536-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-11-februara-noteikumos-nr-82-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-mezsaimnieciskam-un-medibu

4. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”

Preiļu novada Bieržgaļa ezerā, sākot ar 2023. gadu, noteikts zivju tīklu limits 450 metri, salīdzinot iepriekš tas bija 970 metri, un Lielā Kolupa ezerā – 350 metri, iepriekš – 795 metri. Papildus noteikts, ka Tartakas upē nebūs pieejams zušu murda limits.

Savukārt Ventspils novada Usmas ezerā vienlaikus drīkstēs izmantot ne vairāk par 70 zivju un/vai zušu murdu un tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai Usmas ezerā noteikts zivju murdu limits ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 50 metru tīklu garuma limitam.

Veikti arī redakcionāli precizējumi atbilstoši administratīvi teritoriālajām izmaiņām. Kastuļinas pagasta ezeri no Preiļu novada ir pārcelti uz Krāslavas novadu, bet Krāslavas novads papildināts ar daļu no Rušona ezera, kas vienlaikus atrodas arī Preiļu un Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to arī divu zušu murdu limits kanālā, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru, ir pārlikts no Preiļu novada uz Krāslavas novadu.

Zvejas limiti ir mainīti pamatojoties uz pašvaldību priekšlikumiem.

Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

https://likumi.lv/ta/id/337531-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-796-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas

5. Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piekrastes ūdeņos ar 2023. gadu palielināts reņģu tīkla limits par 18 tīkliem. Savukārt Engures pagasta pārvaldei paredzēta divu reņģu stāvvadu aizvietošana ar 36 reņģu tīkliem.

Talsu novada pašvaldībai Mērsraga pagasta piekrastes ūdeņos papildus piešķirti 15 lucīšu murdi, vienlaikus samazinot lucīšu murdu skaitu Rojas pagastā par 15 murdiem. Papildus Rojas pagasta piekrastes ūdeņos palielināts izmantojamo reņģu tīklu limits par 15 gabaliem, kā arī paredzēta 20 lucīšu murdu aizvietošana ar pieciem zivju tīkliem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai specializētajai apaļo jūrasgrunduļu zvejai palielināts grunts tīklu skaits Vērgales pagasta teritorijas piekrastes ūdeņos par 30 gabaliem. Tāpat arī Ventspils novada pašvaldībai specializētajai apaļo jūrasgrunduļu zvejai palielināts apaļā jūrasgrunduļa murdu limits piekrastes ūdeņos par trim murdiem, kā arī papildus piešķirti 10 grunts tīkli zvejai pavasara periodā.

Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz pašvaldību priekšlikumiem par noteikto zvejas limitu izmaiņām jūras piekrastes ūdeņos.

Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

https://www.vestnesis.lv/op/2022/243.8

6. Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 “Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”

Izmaiņas “Hroniskās novājēšanas slimības (HNS) uzraudzības un kontroles kārtībā veiktas tādēļ, ka no nākamā gada 1. janvāra Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs ir jāievēro regula par drošības pasākumiem hroniskās novājēšanas slimības ierobežošanai. Regulā tiek noteiktas briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas prasības un dzīvnieku pievilināšanai paredzētā briežu dzimtas dzīvnieku urīna ievešanas, ražošanas, laišanas tirgū un izmantošanas prasības. Tā kā šīs pašas prasības ir minētas regulā, tad tās ir svītrotas no noteikumiem, novēršot vienādu prasību dubultošanos.

Līdz šim un arī turpmāk HNS ierobežošanas pasākumi nosaka prasības briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai no Norvēģijas vai no dalībvalsts, kurā apstiprināta HNS, kā arī paredz aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest minēto urīnu, kas iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem.

Tāpat nedrīkst ražot, laist tirgū un izmantot dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas iegūts no briežu dzimtas dzīvniekiem, kuri dzimuši konkrētā Somijas teritorijā (kas atrodas starp Norvēģijas un Somijas robežu un Norvēģijas un Somijas ziemeļbriežu žogu) un Zviedrijas teritorijā (Norbotenas, Vesterbotenas, Jemtlandes, Vesternorlandes, Elvdālenas pašvaldības Dālarnas apvidū un Nūrdanstīgas, Hudiksvallas un Sēderhamnas pašvaldības Jēvleborjas apvidū).

Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

https://www.vestnesis.lv/op/2022/243.15

7. Ministru kabineta 2022. gada 29. marta noteikumi Nr. 203 “Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”  

Noteikumi paredz, ka ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā prasības par  traktortehnikas un tās piekabes apgaismes ierīču un gaismas signālierīču izvietojumu, un prasībās par  traktortehniku un tās piekabes aprīkošanu ar attiecīgām pazīšanas zīmēm:

1) lēngaitas transportlīdzeklis – uzstāda traktortehnikai un piekabēm, ja to maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h;

2) dzelteni gaismu atstarojošie taisnstūri ar sarkanu fluorescējošu apmali – uzstāda piekabēm (puspiekabēm), kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz 8 metrus, kā arī piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.

https://likumi.lv/ta/id/331225-noteikumi-par-traktortehnikas-un-tas-piekabju-valsts-tehnisko-apskati-un-tehnisko-kontroli-uz-celiem?&search=on

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Valsts pārvalde un pašvaldības Zaļais iepirkums

Lauksaimnieki pauž satraukumu par Rīgas domes pārtikas un ēdināšanas iepirkumiem

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) pauž satrau par Rīgas domes mēra M.Staķa pieņemto lēmumu 2023. gada janvāra mēnesī Rīgas Centrālajai administrācijai noteikt par pienākumu pasākumos atteikties no Latvijas vietējo ražotāju gaļas un citu dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanu ēdienu iegādē. Atklātā vēstulē LOSP pieprasa Rīgas domes mēram sniegt informāciju par veiktajiem iepirkumiem šā Rīgas domes sasaukuma laikā (2020.-2022.g.), kas veikti saistībā ar ēdienu iegādi, norādot precīzu apjomu, cik iepirkumos izmantotas Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) sniegtās priekšrocības.

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis: “Ilgspējīga, uz dabas resursu saglabāšanu vērsta saimniekošana, šodienas apstākļos Latvijas lauksaimniekiem ir ikdienas realitāte – kā institūcijās, tā arī “uz lauka”. Tomēr – kamēr lauksaimnieki savā darbā turpina ieviest reālus “zaļos” risinājumus, pilnveidojot un attīstot savas saimniecības, tikmēr Rīgas domes mērs nodarbojas ar absurdu, no reālās dzīves atrautu populismu – ne tikai atsakoties no vietējo ražotāju gaļas un citiem nozares produktiem, bet arī maldīgi pamatojot to ar “vides draudzīgumu”, metot ēnu arī pār latviešu tradicionālo virtuvi, it sevišķi svētku laikā.”

Atklātajā vēstulē uzsvērts, ka informācija tiek pieprasīta ne tikai par Rīgas domes ietvaros veiktajiem iepirkumiem ar ZPI procedūru un pirkumiem pārtikas un ēdināšanas sektorā, bet arī par Rīgas domes pārraudzībā esošajām iestādēm, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatskolām, vidusskolām un ģimnāzijām, pansionātiem un citām institūcijām, kas iepērk un/vai nodrošina ēdināšanas pakalpojumus. Tāpat LOSP atklātajā vēstulē tiek pieprasīta informācija par šā Rīgas domes sasaukuma laikā veiktajām pārtikas un ēdienu iegādēm ārpus iepirkuma procedurām.

“Latvija var lepoties ar vērtīgu, kvalitatīvu un plaša spektra vietējo produkciju, kas nāk no mūsu pašu laukiem, no Latvijas lauksaimniekiem. Nedrīkstētu būt tāda situācija, ka galvaspilsētas pasākumos un svētkos galdi tiek klāti, nevis ar vietējo produktu, kas atvests no pašmāju ražotājiem, bet ar importa produktiem, kuri mērojuši ceļu pār trejdeviņām jūrām. Piemēram, katrs avokado, kas nonāk Latvijā, visticamāk, pa pasauli ir ceļojis vairāk, nekā vidēji viens latvietis ceļojis pēdējo gadu laikā. Tas, kādu negatīvo ietekmi veido avokado “lidināšana” pa pasauli – lidmašīnu un citu transportēšanas veidu radītie izmeši ir graujoši un to negatīvā ietekeme uz vidi ir nesalīdzināma ar vietējā produkta un tā piegādes ietekmi,” uzsver G.Gūtmanis.

LOSP norāda, ka lauksaimniekiem radušās pamatotas šaubas par Rīgas domes vēlmi un spēju piemērot Zaļo publisko iepirkumu, kas pēc būtības sniedz visas iespējas kā domei, tā arī pārraudzībā esošajām institūcijām, kļūt “zaļākām” un “neapēst zemeslodi” ikdienā un ilgtermiņā, nevis kampaņveidīgi. “Tai nav jābūt īslaicīgai un populismā mērcētai vēlmei izrādīties un imitēt zaļo domāšanu – Zaļajam publiskajam iepirkumam jābūt ikdienas darba procesu kārtībā ikkatrai valsts un pašvaldības institūcijai kā pienākumam, nevis iespējamībai. ZPI sniedz reālas iespējas rīkoties un darīt, nevis tikai paziņot par “zaļākas” darba vides veidošanu uzkodu pasūtīšanā atsevišķiem pasākumiem, primitīvi atsakoties no individuāli izvēlētām pārtikas produktu grupām. Rezultātā tas nav “zaļāks” dzīves vai darba stils, bet populāro kultūru imitējošs paziņojums, kas nes vairāk ļauna visai sabiedrībai, videi, lauksaimniekiem un tautsaimniecībai kopumā,” uzsver LOSP priekšsēdētāja vietnieks Jānis Irbe. 

Tāpat LOSP biedri pauž neizpratni, kamdēļ galvaspilsētas vadītājs M.Staķis uzskata, ka ir svarīgāk tiekties uz sava tēla spodrināšanu, nevis pieturēties pie latviskām un nacionālām vērtībām, gatavojot un pasniedzot tradicionālus ēdienus arī pēcsvētku laikā. LOSP atgādina mēram, ka Latvijā jau izsenis tautā mīlētas receptes sastāv no gaļas un citiem dzīvnieku valsts produktiem – cūkas šņukurs, zirņi ar speķi u.c.

LOSP apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Šobrīd LOSP apvieno 53 nozaru organizācijas, pārstāvot teju 10 tūkst. lauku uzņēmējus, lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājus u.c. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem

Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Likumdošana, normatīvie akti

Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu jāievēro arī eglīšu podiņos tirgotājiem

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) norāda, ka visiem Ziemassvētku eglīšu podiņos tirgotājiem ir jāievēro Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums attiecībās ar saviem eglīšu piegādātājiem.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) regulējošos aktos1 eglītes podiņos ir uzskaitītas kategorijā pie “Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi”2, Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) piemērošanas kontekstā eglītes podiņos ir vērtējamas kā lauksaimniecības produkti. Līdz ar to audzētājs jeb ražotājs ir “lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājs” un tas tiek aizsargāts no negodīgas tirdzniecības prakses veidiem no tā audzēto produktu tirgotājiem. Turpretī eglīšu tirgotājs, kas tās pērk tālākai pārdošanai saviem klientiem, tostarp patērētājiem, ir “pircējs” un tam ir saistoši NTPAL paredzētie aizliegumi, kas ierobežo pircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

NTPAL ir uzskaitītas aizliegtas darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi un neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos, ko egļu iepircējiem ir aizliegts piemērot attiecībās ar saviem piegādātājiem. Daļa no praksēm ir ierindotas “melnajā sarakstā”, kas ir aizliegtas jebkurā situācijā, un daļa – “pelēkajā sarakstā”, kas ir aizliegtas, ja vien attiecīgie nosacījumi nav iepriekš skaidri un nepārprotami paredzēti rakstveida līgumā starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju un pircēju. “Melnajā sarakstā”, piemēram, ir iekļauts aizliegums pieprasīt maksājumus, kas nav saistīti ar preču pārdošanu, nepārdoto preču atdošana atpakaļ, ja vien tās nav nekvalitatīvas preces, jaunas un patērētājiem nezināmas preces, pasūtījuma atcelšana vai maiņa pēdējā brīdī u.c. Savukārt “pelēkajā sarakstā” ir iekļauti aizliegumi pieprasīt maksu par reklāmu, mārketingu, loģistikas pakalpojumiem u.c. Papildus minētajiem negodīgas tirdzniecības prakses veidiem likumā ir uzskaitītas aizliegtas darbības attiecībā uz norēķinu termiņiem par piegādātām lauksaimniecības un pārtikas precēm.

Latvijā tirgo ne tikai vietējās eglītes, bet arī tuvās un ne tik tuvās kaimiņvalstīs izaugušas egles, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, Dānijā, Nīderlandē un Polijā izaudzētās egles. KP atgādina, ka NTPAL noteikumi jāievēro visiem tā subjektiem – gan egļu iepircējiem, gan nepārtikas preču mazumtirgotājiem – attiecībā uz piegādātājiem, kas tostarp veic uzņēmējdarbību ārpus Latvijas, tai skaitā ārpus ES. Tas izriet no NTPAL 3. panta otrās daļas, kas nosaka, ka ir aizliegts piemērot NTPAL uzskaitītos aizliegtās tirdzniecības prakses veidus, ja vismaz viena no darījuma pusēm veic saimniecisko darbību Latvijā.

Tādējādi KP norāda, ka eglīšu podiņos iepircējam jeb egļu tālāk tirgotājam, kas savu saimniecisko darbību veic Latvijā, ir jāievēro NTPAL gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējis tās ES, gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējies tās ārpus ES. Tādējādi eglīšu podiņos piegādātāji visos piegādes ķēdes posmos būs aizsargājami no aizliegto negodīgas tirdzniecības prakses veidu minimālā saraksta, kas noteikts ES Direktīvā 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē3un pārņemts NTPAL.

Līdzīgi godīgas tirdzniecības principi ir attiecināmi arī  uz Ziemassvētku dekoratīvo vainagu, kas veidoti no dabīgiem materiāliem, un Adventes dekoratīvo kompozīciju tirgotājiem, kas ir “pircēji” NTPAL izpratnē, un tiem ir saistoši NTPAL paredzētie aizliegumi, kas ierobežo iepircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

KP aicina informēt par iespējamām aizliegtām darbībām tirdzniecībā un par NTPAL noteikumu neievērošanu, ko īsteno eglīšu podiņos, kā arī Ziemassvētku dekoratīvo vainagu un Adventes dekoratīvo kompozīciju iepircēji jeb tirgotāji.

Vairāk ar NTPAL piemērošanas pamatprincipiem, aizliegtām un atļautām darbībām KP aicina tirgus dalībniekus iepazīties NTPAL piemērošanas vadlīnijās:  https://www.kp.gov.lv/lv/media/9853/download.

1.Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Oficiālais Vēstnesis C 326, 26.10.2012, p. 47–390. Pieejams: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj

2.No 2022.gada 1.janvāra spēkā ir Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1832 (2021. gada 12. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Oficiālais Vēstnesis L 385, 29.10.2021., Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832&from=LV

3.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/633 (2019. gada 17. aprīlis) par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Oficiālais Vēstnesis L 111, 25.4.2019. Pieejams:http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj